The Ponte Sodo tunnel near Veii.

6th century BCE.
Credits:
© Photo, text: G. I. Sokolov. ISKUSSTVO ETRUSKOV. M., Izd-vo “Iskusstvo”, 1990, s. 85, il. 47.
THE GALLERY OF ANCIENT ART
Keywords: the Ponte Sodo tunnel near Veii tunnel Veii
HISTORY OF ANCIENT ROME