Funeral niches containing portraits of Publius Flavius Philoxenus and Flavia Agathea
Tuff. 50—30 BCE. Pompeii, Tomb of the Flavii Photo by Sergey Sosnovskiy

Funeral niches containing portraits of Publius Flavius Philoxenus and Flavia Agathea.

Tuff. 50—30 BCE.

Pompeii, Tomb of the Flavii
(Pompei)

Description:
P(ublius) Flavius P(ublii) l(ibertus)
Philoxsenus
Flavia P(ublii) l(iberta) Agathea
vivo n(os)t(ris)


P(ublius) Flavius
P(ublii) l(ibertus) Philoxen(us)
Flavia P(ublii) l(iberta)
Agathea


Flavia P(ublii) l(iberta)
Agathea Salinie(nsis)

Credits:
(ρρ) 2006. Photo: Sergey Sosnovskiy (CC BY-SA 4.0).
© 2002. Text: La Rocca E., de Vos M., de Vos A. Pompei. Mondadori, Milano, 2002, p. 273.
© 2012. Description: Ilya Shurygin.

comment

comment
Keywords: Pompeii Northwestern part of Necropolis outside the Nucerian gate Porta Nuceria Nocera near Tomb No 7 of the Flavii male portrait of freedman Publius Flavius Philoxenus freedwoman Flavia Agathea sepulchre arch tufa tuff stone masonry stonework niche niches P FLAVIVS P L PHILOXSENVS FLAVIA P L AGATHEA VIVO NT Publius Flavius Publii libertus Philoxsenus Flavia Publii liberta Agathea vivo nostris P FLAVIVS P L PHILOXEN FLAVIA P L AGATHEA Publius Flavius Publii libertus Philoxenus Flavia Publii liberta Agathea FLAVIA P L AGATHEA SALINIE Flavia Publii liberta Agathea Saliniensis
History of Ancient Rome