Athenian acropolis. Erechtheion
Porch of the Korai (Maidens). Athens

Athenian acropolis. Erechtheion.

Porch of the Korai (Maidens).

Athens
(Αθήνα)

Credits:
2014. Photo: Ilya Shurygin.
Keywords: Athens Athenian acropolis Erechtheum Erechtheion Kora Porch of the Korai Maidens caryatide caryatids
History of Ancient Rome