Athenian acropolis. Erechtheion
Porch of the Korai (Maidens). Athens

Athenian acropolis. Erechtheion.

Porch of the Korai (Maidens).

Athens
(Αθήνα)

Credits:
© 2014. Photo: Ilya Shurygin.
Keywords: athens athenian acropolis erechtheum erechtheion kora porch of the korai maidens caryatide caryatids
History of Ancient Rome