ABEL KERAMIM ( ), (Benayet)?, (4 C 4). ( (Ammonitis)), .  Test. V.; Eus. On.

. : ,  • ,  • ,  • ,  •