ACHZIB, ECDIPPA (, ), - (Ez-Zib) (4 C 2).  , (Ptolemais). .  Tes. V.; Scyl. 104; Pl. V, 75; Jos. B. j. I, 13; Pt. V, 15, 5; It. Hier.; Eus. On.

. : ,  •  • ,  • ,  •