; Archimedes, , . 287212. . ., . , II . , . II . , , . (212.) . , , , , . , 23 . , : , , : , , , , . , , . , , , , . (Epipedon issorhopiai) 2 ; , , . (Tetragonismos paraboles) . (Peri sphairas kai kylindru) 2 , , , . (Peri helikon) , (Peri konoeideon kai sphairoeideon) . (Peri ton ochumenon), , : , , , . (Kyklu metresis)  p: 317 > p > 31071. (Psammites) , . (Problema boeikon)  , ( ). 1906. (Pros Eratosphenen ephodos) , . , , . : : , , . .

. :
( )
(. )
. . .: , 1999.
. :  •  •  •  •