. .

Bidental, . Iupiter, 9.

. . , 1885, . 212.
. : ,  •  • ,  • ,  •