. .

́, ́

Deïŏces, Δηϊόκης, 710 . . . , . , , , , Hdt. 1, 16. 73. 96 .

. . , 1885, . 377.
. : ,  • ,  • ,  •  •