RE 130

(I ) ( 132 85. ..)

:
:
: 101. ..
100. ..
99. ..
92. ..
91. ..
:
:

, 59. ..
. : . .
. .
. C .
. . .


:

(II) (10044. ..) [ 59. ..]
    (III) ( 82 54. ..)
    (III) (63. .. 14. ..) [ 27. .. 14. ..]
       (IV) (39. .. 14. ..)
          (V) () (20. .. 4. ..) [ 1. ..]
          (V) ( ) (19. .. 28. ..)
             (VI) (3 . .. 27 . ..)
                (VII) (1454 .) [ 46 .]
                   (VIII) ( 40 65.)
                (VII) ( 20 64.) [ 53.]
                (VII) ( 23 65 .)
                (VII) ( 25 79 .)
                (VII) ( 26 49 .) [ 48 .]
          (V) () (17. .. 2. ..) [ (? ) 2. ..]
          (V) ( ) ( 14 . . . 33 . . .)
             (VI) (631 .) [ 26 .]
             (VI) (833.) [ 25.]
             (VI) ( 9 . ..)
             (VI) ( 10 . ..)
             (VI) (1112 . ..)
             (VI) () (1241 .) [ 3741 .]
                (VII) (4041 .)
             (VI) ( ) (1559.)
                (VII) (3768.) [ 5468.]
                   (VIII) (63 .)
             (VI) (1638.)
             (VI) (1842.)
          (V) ( ) (12. .. 14. ..)
          (V) (? ) (10 . ..)
       (IV) () (20. .. 4. ..) [ 1. ..]
       (IV) () (17. .. 2. ..) [ (? ) 2. ..]
       (IV) (42 . .. 37 . ..) [ 1437 . ..]
          (V) () (07.10.15. .. 01.07.23. ..) [ 15.]
             (VI) (19/2023.)
             (VI) () (?) (19/2037.) [princeps iuventutis (37.)]
          (V) (? ) (10 . ..)
          (V) (15. .. 19. ..) [ 12. ..]
             (VI) (631 .) [ 26 .]
             (VI) (833.) [ 25.]
             (VI) ( 9 . ..)
             (VI) ( 10 . ..)
             (VI) (1112 . ..)
             (VI) () (1241 .) [ 3741 .]
                (VII) (4041 .)
             (VI) ( ) (1559.)
                (VII) (3768.) [ 5468.]
                   (VIII) (63 .)
             (VI) (1638.)
             (VI) (1842.)
       (IV) ( ) (12. .. 14. ..)
(II) ( 110 61. ..)
    (III) ( 92 43. ..) [- 43. ..]
       (IV) ( 71 . .. 35 . ..) [ 41 . ..]
    (III) (? ) ( 87 65 .)
       (IV) ( 67 27. ..) [ 3130. ..]
(II) ( 105 51. ..)
    (III) () ( 85 43. ..)
       (IV) (6911. ..)
          (V) ( 44 16. ..)
             (VI) (28 12. ..)
             (VI) ( 24 4. ..)
             (VI) ( 16. .. 25. ..)
          (V) (4223. ..) [ 23. ..]
          (V) (40 10. ..)
             (VI) ( 15 . .. 26 . ..)
                (VII) ( 4 28 .)
             (VI) ( 12. .. 20. ..)
                (VII) ( 19 48.)
                   (VIII) ( 4062.)
                   (VIII) (4155.)
             (VI) ( 10 . .. 15 . ..) [ 15 . ..]
          (V) (39. .. 1. .. )
             (VI) ( 23 13. ..)
             (VI) ( 20. .. 2. ..) [ 1. ..]
             (VI) ( 6. .. 59. ..)
             (VI) ( 2. .. 39/40. ..) [ 32. ..]
                (VII) (3768.) [ 5468.]
                   (VIII) (63 .)
             (VI) ( 1 54. ..)
                (VII) ( 19 48.)
                   (VIII) ( 4062.)
                   (VIII) (4155.)
                (VII) ( 24 62.) [ 52.]
          (V) (36 . . . 37 . . .)
             (VI) (15. .. 19. ..) [ 12. ..]
                (VII) (631 .) [ 26 .]
                (VII) (833.) [ 25.]
                (VII) ( 9 . ..)
                (VII) ( 10 . ..)
                (VII) (1112 . ..)
                (VII) () (1241 .) [ 3741 .]
                   (VIII) (4041 .)
                (VII) ( ) (1559.)
                   (VIII) (3768.) [ 5468.]
                      (IX) (63 .)
                (VII) (1638.)
                (VII) (1842.)
             (VI) () (14. .. 31. ..)
                (VII) (19/2023.)
                (VII) () (?) (19/2037.) [princeps iuventutis (37.)]
             (VI) (10. .. 54. ..) [ 4154.]
                (VII) ( 12 27 .)
                (VII) ( 28 66.)
                (VII) ( 4062.)
                (VII) (4155.)
                (VII) (3768.) [ 5468.]
                   (VIII) (63 .)
       (IV) (63. .. 14. ..) [ 27. .. 14. ..]
          (V) (39. .. 14. ..)
             (VI) () (20. .. 4. ..) [ 1. ..]
             (VI) ( ) (19. .. 28. ..)
                (VII) (3 . .. 27 . ..)
                   (VIII) (1454 .) [ 46 .]
                      (IX) ( 40 65.)
                   (VIII) ( 20 64.) [ 53.]
                   (VIII) ( 23 65 .)
                   (VIII) ( 25 79 .)
                   (VIII) ( 26 49 .) [ 48 .]
             (VI) () (17. .. 2. ..) [ (? ) 2. ..]
             (VI) ( ) ( 14 . . . 33 . . .)
                (VII) (631 .) [ 26 .]
                (VII) (833.) [ 25.]
                (VII) ( 9 . ..)
                (VII) ( 10 . ..)
                (VII) (1112 . ..)
                (VII) () (1241 .) [ 3741 .]
                   (VIII) (4041 .)
                (VII) ( ) (1559.)
                   (VIII) (3768.) [ 5468.]
                      (IX) (63 .)
                (VII) (1638.)
                (VII) (1842.)
             (VI) ( ) (12. .. 14. ..)
             (VI) (? ) (10 . ..)
          (V) () (20. .. 4. ..) [ 1. ..]
          (V) () (17. .. 2. ..) [ (? ) 2. ..]
          (V) (42 . .. 37 . ..) [ 1437 . ..]
             (VI) () (07.10.15. .. 01.07.23. ..) [ 15.]
                (VII) (19/2023.)
                (VII) () (?) (19/2037.) [princeps iuventutis (37.)]
             (VI) (? ) (10 . ..)
             (VI) (15. .. 19. ..) [ 12. ..]
                (VII) (631 .) [ 26 .]
                (VII) (833.) [ 25.]
                (VII) ( 9 . ..)
                (VII) ( 10 . ..)
                (VII) (1112 . ..)
                (VII) () (1241 .) [ 3741 .]
                   (VIII) (4041 .)
                (VII) ( ) (1559.)
                   (VIII) (3768.) [ 5468.]
                      (IX) (63 .)
                (VII) (1638.)
                (VII) (1842.)
          (V) ( ) (12. .. 14. ..)
    (III) () ( 75 13. ..)
       (IV) ( 37. .. 14. ..)
          (V) ( 5. .. 24. ..)
             (VI) (? ) ( 12 25 .)
          (V) (1. .. 54. ..) [ 34.]