RE 95

(I ) (10543 . ..)

:
: 74 . ..
65 . ..
52 . ..
51 . ..
(? ) 4645 . ..
43 . ..
:
:

. : . .
. .
.. . .


:

(II) ( 80 35 . ..)
    (III) ( 45 10 . ..)
(II) ( 79 40 . ..)
    (III) ( 63 42 . ..)
       (IV) ( 43 . .. 20 . ..) [- 11 . ..]
          (V) ( 5 . .. 37 . ..) [ 30 .]
          (V) ( 4 . .. 69 . ..) [- 30 .]
    (III) ( 55 40 . ..)
(II) ( 70 30 . ..)
    (III) ( 44 11 . ..) [ 11 . ..]
    (III) ( 32 3 . ..)
       (IV) ( 5 . .. 37 . ..) [ 30 .]
       (IV) ( 4 . .. 69 . ..) [- 30 .]
    (III) ( 42 . .. 11 . ..) [ 4 . ..]
       (IV) (22 . .. 59 . ..)
       (IV) ( 8 48 .)
          (V) ( 28 66.)