,
: 6970 .
7.23
: IMP. CAESAR VESPASIANVS AVG. , , .
: COS. ITER. TR. POT. (), , , .
:
RIC II 10;
BMC RE II 25;
CBN 17;
Calicó 607;
:
: VF
BMC.
Fritz Rudolf Künker Münzenhandlung  Auction 112114 Lot 1008 (Summer 2006  Steigenberger Hotel Remarque, Osnabrück) ( RIC 263).
Estimate: ?2500 ($3150). Sold: ?2750 ($3465).
AAA+
.