(Слева) LEG ITAL (без номера) – (Справа) пропущено LEG I ITAL


(Слева) LEG I ADIVT – (Справа) LEG I MIN


(Слева) LEG II ADIVT – (Справа) LEG II ITAL