Plan of the tomb of the Shields and Chairs

Plan of the tomb of the Shields and Chairs.

Credits:
© Photo, text: G. I. Sokolov. Iskusstvo etruskov. M., Izd-vo “Iskusstvo”, 1990, s. 98, il. 57.
Keywords: αρχιτεκτονική architectura architecture architettura architektur ετρουρία ετρουσκική etruria etruscan etrusco etruskisch etruskische etruskischer etruskischen étrusque plan of the tomb shields and chairs