( 50 29 . ..) RE 112

. , 44 . .., , , . 44 . . , . , 46 . ; 37 . - ; , -, (Dio XLIV 53, 6; App. BC V 93).

, , (McCabe, Smyrna, 140; Mommsen Ephem. epigr. I p. 270ff. II p. 263f.).

: , 44 . ..
:?
:?
:? , 8 . .. 23 . ..
:Dio XLIV 53, 6
App. BC V 93
McCabe, Smyrna, 140
Mommsen Ephem. epigr. I p. 270ff. II p. 263f.
. :. . .
. . ().
20052022 . . .