( 100 81. ..) RE 414

, 8784. .. , , . , 81 . . (Oros. V 24, 16).

: , 8784. ..
:?
:
:Oros. V 24, 16
. :. . .
. . .
20052022 . . .