| |

,

Michael McCormick. Odoacer, Emperor Zeno and the Rugian Victory Legation // Byzantion, Bd. 47 (1977), S. 212222.
2017 . . . . .

.212 476 , , - , , 1. . , 2. , .

, 476 . .3 , rex 483 4. , .213 gesta municipalia, intitulatio , 18 489 , Odovacar rex5. d. n. rex, regnum regius6. , , , v]iri Odovac[ris7. , 476 483 8. , 9. , .

, , , - , . , - 10. , , 11. , , , , magister militum praesentalis12. , .214 , magister militum13. . . . . . , , , , , 14.

, , 15. , , , , . , , . , [2] , , , 16.

.215 [2] ; , 17. , , , .

(474475; 476491) . , 18. , , -, , , 19. , , , 譸 : , , 20.

.216 , , 487 . , -, . 21.

, , VII (913959). , . 22.

. , , , , ( )23, , .217 24.

, , , -, magister officiorum 25. . , , , . .

, . , , , imperator , , . imperator, , . , , 26.

, 27. .218 , , 28. σύμβολον , , victor ac triumphator, 29. .219 , , ,  litterae lauratae 30. 31.

, , , . . , , . , , , , victor ac triumphator. , , , 32.

, , , magister militum? , , .220 . ?

. , , , , , , . :


λαμπρὰν δὲ ἀναδησαμένων νίκην τῶν περὶ τὸν Ὀδόακρον,
προσέτι δὲ καὶ πεμψάντων δῶρα τῷ Ζήνωνι τῶν λαφύρων,
ἀποπροσποιησάμενος συνήδετο τοῖς πραχθεῖσιν
33.

: [ ]; , , , . ἀποπροσποιέομαι. , . (δῶρα)[10]. , ἀποπροσποιέομαι . , , , 34. .221 . συνήδομαι 35.

, , , , , ( ). , , , ἀποπροσποιέομαι , , 36. , , .

. , , . , , 37. σύμβολον τῆς νίκης , , .222 . 中 , , .

, . , , ୸ , . , ́, - .


 • 1 . H. Wolfram, The Shaping of the Early Medieval Kingdom // Viator: Medieval and Renaissance Studies, I (1970), 120, 1718.
 • 2 .: L. Schmidt, Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgang der Völkerwanderung. Die Ostgermanen (Munich2, 1934), pp. 317336; A. Nagl, Odoacer // Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, 17, 2 (1937), 18881896; W. Ensslin, Theoderich der Grosse (Munich, 1947), pp. 6283; E. Stein, Histoire du Bas-Empire. 2. De disparition de lempire dOccident à la mort de Justinien, publ. J.-R. Palanque (Paris, 1949), 3958; A. H. M. Jones, The Later Roman Empire, 284602. A Social, Economic and Administrative Survey, I (Oxford, 1964), 244247 253256, , . .: R. Wenskus and H. Jankuhn in Dahlmann-Waitz, Quellenkunde der deutschen Geschichte, fasc. 27 (Stuttgart10, 1975),  162, 1185 et seq.
 • 3Excerpta Valesiana, 45, ed. J. Moreau and V. Velkov (Teubner, Leipzig2, 1968), p. 12, 2527; Marius Aventicensis, Chronicon, anno 476, ed. T. Mommsen, MGH Auctores antiquissimi, 11 (1894), 233; Marcellinus Comes, ibid., p. 91, 21.
 • 4. , 502 ; ed. T. Mommsen, MGH Auctores antiquissimi, 12 (1894), 445, 13: sublimis et eminentissimus vir praefectus praetorio atque patricius, agens etiam vices praecellentissimi regis Odovacris Basilius dixit[1].
 • 5J.-O. Tjäder, Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445700, I (Acta instituti Romani regni Sueciae, series in-40, XIX; I, Lund, 1955), ns. 1011, p. 288, I, 10.
 • 6 : d. n. (praecellentissimus) rex, ibid., p. 288, I, 1 6; iusso regio, ibid., 6; notarium regni eius (. , p. 439), ibid., 7, . .
 • 7A. M. Colini e L. Cozza, Ludus magnus (Rome, 1962), p. 152 .
 • 8A. Chastagnol, Le sénat romain sous le règne dOdoacre. Recherches sur lépigraphie du Colisée au Ve siècle (Antiquitas. 3, 3, Bonn, 1966), pp. 4243.
 • 9Ibid., n. 69.
 • 10T. Mommsen, Ostrogotische Studien. I. Die Consulardatierung des getheilten Reiches // Gesammelte Schriften, 6 (Berlin, 1910), 363387, 383.
 • 11 , op. cit., p. 55, n. 123, .
 • 12W. Ensslin, Zu den Grundlagen von Odoakers Herrschaft // Hoffilerov Zbornik-Serta Hoffilleriana (Zagreb, 1940, Vjesnik hrvatskoga arheološkoga društva, N. S. vol. 18/21 (19371940)), pp. 381388.
 • 13Op. cit., 2, 4649. . J. B. Bury, History of the Later Roman Empire from the Death of Theodosius I to the Death of Justinian, 1 (London, 1923), 406409.
 • 14The Constitutional Position of Odoacer and Theoderic // Journal of Roman Studies, 52 (1962), 126130.
 • 15., , . : H. Wolfram, Intitulatio. I. Lateinische Königs- und Fürstentitel bis zum Ende des 8. Jahrhunderts (Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband, 21, Graz, 1967), pp. 5860. , ,  , W. Hahn, Moneta imperii byzantine. Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage, 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I. (491565), einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen (Vienna, 1973), p. 77, n. 1.
 • 16Malchus, Βυζαντιακά, fragm. 3, ed. C. de Boor, Excerpta historica iussu imp. Constantini Porphyrogeniti confecta, vol. 1. 2, Excerpta de legationibus (Berlin, 1903), 570, 3233  571, 2122 571, 2122: τὸν μέντοι Ὀδόαχον ὑπ αὐτῶν [sc. ἄνδρων τῆς βουλῆς τῆς ἐν Ῥώμῃ] προβεβλῆσθαι ἱκανὸν ὄντα σῴζειν τὰ παρ αὐτοῖς πράγματα, πολιτικὴν ἔχοντα σύνεσιν ὁμοῦ καὶ μάχιμον· καὶ δεῖσθαι τοῦ Ζήνωνος πατρικίου τε αὐτῷ ἀποστεῖλαι ἀξίαν, καὶ τὴν τῶν Ἰταλῶν τούτῳ ἐφεῖναι διοίκησιν[3] Καὶ βασίλειον γράμμα περὶ ὧν ἠβούλετο πέμπων τῷ Ὀδοάχῳ, πατρίκιον ἐν τούτῳ τῷ γράμματι ἐπωνόμασε[4]. . Stein, op. cit., 2, 46. . M. E. Colonna, Gli storici bizantini dal IV al XV secolo, 1. Storici profani (Naples, 1956), pp. 7778 I. Karayannopoulos, Πηγαὶ τῆς βυζαντινῆς ἱστορίας (Βυζαντινὰ κείμενα καὶ μελέται. 2. Thessalonica2, 1971), p. 121. . Excerpta Valesiana, 64, ed. cit., p. 19, 910.
 • 17Cassiodorus, Chronica consularia, 1309, ed. T. Mommsen, MGH Auctores antiquissimi, 11 (1894), 159. . Consularia italica, 627 ed. T. Mommsen, MGH Auctores antiquissimi, 9 (1892), 312. . J. P. C. Kent, Julius Nepos and the Fall of the Western Empire, in Corolla memoriae E. Swoboda dedicata (Römische Forschungen in Niederösterreich 5, Graz, 1966), pp. 146150 J. J. Wilkes, Dalmatia (History of the Provinces of the Roman Empire, London, 1969), pp. 421422.
 • 18Stein, op. cit., 2, 5253. . E. W. Brooks, The Emperor Zenon and the Isaurians, in English Historical Review, 8 (1893), 209238; Bury, op. cit., 1, 394399; Stein, op. cit., 2, 1520 2831, G. Downey, A History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arab Conquest (Princeton, 1961), pp. 490496.
 • 19Stein, op. cit., 2, 89; 5253.
 • 20 . L. Schmidt, op. cit., p. 117126. , , , : Stein, op. cit., 2, 29.
 • 21 , , .: Eugippius, Commemoratorium de vita sancti Severini (BHL, 765), ed. T. Mommsen, MGH Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum (Berlin, 1898), c. 44, p. 52, 1927; Cassiodorus, Chronica consularia, 1316; ed. cit., p. 159; . Consularia italica, 635, ed. cit., p. 312313; Excerpta Valesiana, 48, ed. cit., p. 14, 34. VII Origo gentis Langobardorum, ed. G. Waitz, MGH Scriptores rerum langobardicarum, (1878), p. 3, 1214. . Schmidt, op. cit., pp. 122123 335336; Stein, op. cit., 2, 5253; G. Alföldy, Noricum (The Provinces of the Roman Empire, London, 1974), p. 224.
 • 22Excerpta historica iussu imp. Constantini Porphyrogeniti confecta, vol. 3, Excerpta de insidiis, ed. C. De Boor, (Berlin, 1905), 138, 1417. . G. Moravcsik, Byzantinoturcica. Die Byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvölker, 1 (Berliner byzantinistische Arbeiten, 10, Berlin2, 1958), 313315; Colonna, op. cit., pp. 6465; Karayannopoulos, op. cit., pp. 160161.
 • 23 , . τῶν περὶ τὸν Ὀδόακρον  : . fragm. 54, ed. cit., p. 100, 1415; fragm. 57, p. 104, 2526; fragm. 64, p. 111, 89, etc.
 • 24Schmidt, op. cit., pp. 335336; Ensslin, op. cit., p. 63; Stein, op. cit., 2, 5354; L. M. Hartmann, Geschichte Italiens im Mittelalter, I. Das Italienische Königreich (Geschichte der europäischen Staaten, 32, Stuttgart2, 1923), p. 59, .
 • 25, , Stein, op. cit., 2, 34 54. : E. Schwartz, Publizistische Sammlungen zum Acacianischen Schisma (Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philos.-hist. Abteilung, N. F. 10 (1934)), 210211 265266; , Collectio avellana, 99, ed. O. Günther, CSEL, 35 (1895), 440453, .
 • 26. T. Mommsen, Römisches Staatsrecht, 1 (Leipzig3, 1887), 125126, 135136 455 et seq.; J. Gagé, La théologie de la Victoire impériale // Revue historique, 171 (1933), 143, Σταυρὸς νικοποιός La victoire impériale dans lempire chrétien // Revue dhistoire et de philosophie religieuses, 13 (1933), 370400, Felicitas // Reallexikon für Antike und Christentum, 7 (1968), 711723, -[5].
 • 27 , , . . I. Shatzman, The Roman Generals Authority over Booty // Historia, 21 (1972), 177205.
 • 28 . , , ; John Malalas, Chronographia, ed. L. Dindorf (Bonn, 1831), p. 382, 1021, 383, 14 apud Excerpta de insidiis, ed. cit. fragm. 34, p. 162, 2232. , I (491518): Chronographia, A. M. 5997, ed. C. De Boor, 1 (Leipzig, 1883), 146, 1316: ἀνεῖλε δὲ καὶ στρατηγὸν μέγιστον τῶν Περσῶν ἐν μιᾷ συμπλοκῇ, οὗ καὶ τὸ ξίφος καὶ τὸ βραχιάλιον ἠνέχθη Ἀρεοβίνδῳ παρὰ τοῦ ἀνελόντος αὐτὸν Σκύθου, καὶ ἀξιόλογον ὡς μάλιστα φανὲν σύμβολον τῆς νίκης ἐστάλη τῷ βασιλεῖ[6]. , praepositus sacri cubiculi I: Malalas, ed. Dindorf, p. 486, 1418: καὶ τῷ αὐτῷ μηνὶ ἐπινίκια ἦλθον ἀπὸ Ῥώμης ἀπὸ Ναρσοῦ τοῦ κουβικουλαρίου καὶ ἐξάρχου Ῥωμαίων. συμβαλόντος γὰρ αὐτοῦ πόλεμον μετὰ Τοτίλα, ῥηγὸς τῶν Γότθων, κατὰ κράτος νικήσας τὸν πόλεμον καὶ αὐτὸν κατέσφαξε· καὶ ἐπέμφθη τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ᾑμαγμένα ἐν Κωνσταντινουπόλει[7]. , A. M. 6044, ed. cit., p. 228, 1824, , , , καμηλαύκιον : ἐρρίφησαν εἰς τοὺς πόδας τοῦ βασιλέως ἐπὶ σεκρήτου[8]. , ,  (, 562? . Stein, op. cit., 2, 610); Malalas, ed. cit., p. 492, 1720. (582602), , , Historiae, 3, 6, 4, ed. C. de Boor P. Wirth (Teubner, Leipzig2, 1972), p. 120, 1420: τῇ δ ἐπιούσῃ καὶ τοῦ Περσικοῦ χάρακος ἐπιβάντες Ῥωμαῖοι καὶ τούτου κρατήσαντες τῶν τροπαίων τὸν ἔλεγχον ἐς βασιλέα παρέπεμπον, ξίφη χρύσεα τιάρας τε Περσικὰς καὶ τὰς λιθοκολλήτους ζώνας, ἂς οἱ μαργαρῖται τοῖς βαρβάροις λαμπρύνουσιν, τά τε σημεῖα τῆς παρατάξεως, ἅπερ Ῥωμαίοις εἴθισται τῇ πατρῴᾳ φωνῇ βάνδα ἀποκαλεῖν[9].
 • 29Gagé, Σταυρός, p. 394. : P. Kneissl, Die Siegestitulatur der römischen Kaiser. Untersuchungen zu den Siegerbeinamen des ersten und zweiten Jahrhunderts (Hypomnemata, 23, Göttingen, 1969) H. Hunger, Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden (Wiener Byzantinistische Studien, 1, Vienna, 1964), pp. 7375.
 • 30L. Halkin, La supplication daction des grâces chez les Romains (Bibliothèque de la Faculté de philosophie et lettres de lUniversité de Liège, 128, Paris, 1953), pp. 8087. , , , V. Beševliev, Die Botschaften der Byzantinischen Kaiser aus dem Schlachtfeld // Byzantina, 6 (1974), 7383, p. 80. . , . 26.
 • 31 nuntius victoriae. : , XXVI, 51, 12; XXVII, 7, 14; XLIV, 32, 4.
 • 32 , . . , Variae, 2, 41, ed. À. J. Fridh, Corpus christianorum, series Latina, 96 (1973), 9192, À. J. Fridh, Contribution à la critique et à linterprétation des Variae de Cassiodore (Acta regiae societatis scientiarum et litterarum Cothoburgensis, Humaniora, 4, Göteborg, 1968), pp. 2932. . , Registrum, I, 73, ed. P. Ewald und L. Hartmann, MGH Epistulae, I (1891), 9394.
 • 33 , De insidiis, fragm. 98, ed. cit., p. 138, 1417.
 • 34 , : , fragm. 31, ed. C. de Boor, Excerpta de legationibus, p. 474, 1525: εὐθὺς μὲν τὸ ἐπιχείρημα καὶ τὴν ἔννοιαν τοῦ Χαγάνου διέγνω σαφῶς ὁ αὐτοκράτωρ ἀπορῶν δὲ στρατιᾶς, οὔτι λέγω πρὸς τὴν Ἀβάρων δύναμιν ἀντιταξομένης, ἀλλ οὐδὲ ὀλιγίστης ὅλως ὑπαρχούσης αὐτῷ, πάντων τῶν στρατιωτικῶν καταλόγων ἐς τὸν πρὸς Πέρσας πόλεμον ἐν Ἀρμενίᾳ τε καὶ τῇ μέσῃ τῶν ποταμῶν ἐνησχολημένων, ἀπεπροσποιεῖτο δῆθεν ὡς οὐ συννοήσας τὸ βουλευθὲν τῷ Χαγάνῳ[11]. , fragm. 6, ed. cit., p. 449, 8, . ἀποπροσποιέομαι . H. Stephanus, Thesaurus linguae graecae, ed. C. B. Hase et. al., I, 2 (Paris, 18311856), 1625 B/C. , (E. Kriara, Λεξικὸ τῆς μεσαιωνικῆς ἑλληικῆς δημώδους γραμματείας. 11001669, 3, Thessalonica, 1973, 99 s. v.) : . A Greek-English Lexicon (Oxford9, 1976), p. 214. ἀποπροσποίησις : Photius, Syntagma canonum, 9, 30, PG, 104, 788 B. . Simocattes, ed. cit., p. 296, 2123. ἀπο-, , ; ., , G. Böhlig, Untersuchungen zum rhetorischen Sprachgebrauch der Byzantiner (Berliner byzantinistische Arbeiten. 2. Berlin, 1956), p. 255, n. 2. , ἀποπροσποιέομαι, , .
 • 35. J. Humbert, Syntaxe grecque (Collection de philologie classique, 2, Paris3, 1960), 219, p. 129 E. Schwyzer und A. Debrunner, Griechische Grammatik, 2, Handbuch der Altertumswissenschaft, 2, 1, 2 (Munich, 1966), 387388.
 • 36Op cit., 2, 54: , , , , , , 텻[12], , op. cit., p. 336: , , . , [13]. , T. Hodgkin, Italy and her Invaders, 3. The Ostrogothic Invasion (Oxford2, 1896), 148149, , -. ୸ , ἀποπροσποιέομαι , .
 • 37. , . 16 . 214.
 • :

 • [1] , , 녻 (. .).
 • [2]   .
 • [3] , , . (. . . . ).
 • [4] , , (. .-. . . ).
 • [5].: McCormick, Michael. Eternal victory: triumphal rulership in late Antiquity, Byzantium, and the early medieval West. Cambridge, 1986.
 • [6] ; , , , , , (. . . . . . ).
 • [7] . , , (. . . . ).
 • [8] (. ., , ) (. . . . . . ).
 • [9] . , , ( ), , (. . . . ).
 • [10] (.).
 • [11] , , , , , (. . . . ).
 • [12]Lempereur ne semble pas avoir accepté ces cadeaux, mais il se donna néanmoins lair dêtre très satisfait (.).
 • [13]Der König suchte daher einzulenken und des Kaisers Gunst wieder zu gewinnen, indem er ihm Geschenke aus der rugischen Beute übersandte Wie zu erwarten blieben aber seine Bemühungen erfolglos. Zeno lehnte die Annahme der Geschenke ab und begnügte sich damit, seine Freude über das Erreichte auszusprechen (.).
 • 1448179971 1407695018 1407695019 1484496484 1484632427 1485079207