English

|
1. . .
.
.
2. . .
.
.
. . XIV . . .
3. . .
.
(?).
VI . V . . .
4. . .
.
5. . .
.
.
V . . .
6. . .
.
.
7. . .
.
.
8. . .
.
.
9. . .
.
.
10. . .
.
.
11. . .
.
.
12. . .
, .
.
. 510 . . .
13. . .
.
. V . . .
, .
14. . .
.
.
, .
15. . .
, .
. IV . . .
, .
16. . .
- . .
. 430- . . .
.
17. . .
().
. . IV . . .
. 4647.
, .
18. . .
.
. . IV . . .
155 .
. 4648.
, .
19. . .
.
. . IV . . .
. 4647.
, .
20. . .
.
. . IV . . .
. 4647.
, .