English

| |
1. . .
.
.
2. . .
().
. . IV . . .
. 4647.
, .
3. . .
.
. . IV . . .
155 .
. 4648.
, .
4. . .
.
. . IV . . .
. 4647.
, .
5. . .
.
. . IV . . .
. 4647.
, .
6. . .
(. . ).
. V . . . 530520 . . .
. 4645.
, .
7. . .
(. . ).
. V . . . 530520 . . .
. 4645.
, .
8. . .
(. . ).
. V . . . 530520 . . .
. 4645.
, .
9. . .
(. . ).
. V . . . 530520 . . .
. 4645.
, .
10. . .
(. . ).
. V . . . 530520 . ..
. 4645.
, .
11. . .
(. . ).
. 340330 . ..
. 4646.
, .
12. . .
(. . ).
. 340330 . ..
. 4646.
, .
13. . .
(. . ).
. 340330 . ..
. 4646.
, .
14. . .
(. . ).
. 340330 . ..
. 4646.
, .
15. . .
(. . ).
. 340330 . ..
. 4646.
, .
16. . .
(. . ).
. 340330 . ..
. 4646.
, .
17. . .
(. . ).
. 340330 . ..
. 4646.
, .
18. . .
(. . ).
. 340330 . ..
. 4646.
, .
19. . .
(. . ).
. 340330 . ..
. 4646.
, .
20. . .
(. . ).
. 340330 . ..
. 4646.
, .