Horses of Neptune
Walter Cran (1845—1915).
1892.

Horses of Neptune.

Walter Cran (1845—1915).
1892.
Credits:
© 2004. Photo, text: Popova N.N. MIFOLOGIChESKII SLOVAR’. Lyubov’ bogov i smertnyh. SPb, “Avrora”, 2004, s. 241.
© 2004 — Popova N.N: tekst i sostavlenie.
© 2004 — E.P. Gavrilov: oformlenie i tekst.
© 2004 — Izdatel’stvo “Avrora”, Sankt-Peterburg.
Keywords: μυθολογία mythology mitologia mythologie mythologie ελληνική μυθολογία mythologia graeca greek mythology mitologia greca griechische mythologie mythologie grecque ρωμαϊκή μυθολογία mythologia romana roman mythology mitologia romana römische mythologie mythologie romaine θεός ποσειδῶν poseidon posidon god poseidon dio poseidone posidone gott dieu poséidon νεπτούνους neptunus god neptune dio nettuno gott neptun dieu neptune horses of neptune walter cran poseidon horse marine trident chariot gale sea storm waves hippocamp hippocampus hippocamps hippocampi hippocampuses horse
History of Ancient Rome