; Zenon, IVIII . . ., . . 342334 ., . 270262 . . . , , . 312311 . . . . , , , , . (Politeia), , , (Apomnemoneumata Krates). , . , , , , . . 300 . . . . , 307306 . . . , .   Stoa Poikile ( ), , , , . . , ; . 72 , , . . , . ( .) 17 , : , (Peri tu kata physin biu), (Peri pathon), .

. . .: , 1999.
. :  •  •  •  •