; Kyrillos, . 444 . .., . 412 . . , , . , (403 .), . .   . 415 . - . 431 . , . . . (. ) (. ). (He biblos ton thesauron peri tes hagias kai homousiu Triados; 415425 .) 7 (Peri hagias kai homousiu Triados; 425 .). ,   . (Kata ton Nestoriu dysphemion pentabiblos antirresis; . 430 .) 3 , II, (Prosphonetikoi peri tes orthes pisteos; 430 .). , , . (Peri tes en pneumati kai aletheia proksyneseo kai latreias), 17 . . (Glaphyra), . . , . . ,     .

. . .: , 1999.
. :  •  •  •  •