(I ) ( 85. .. 62. ..)

: ( ?)
, 37. ..
. :. . . .


:

(II) (6312. ..) [ 37. ..]
    (III) ( 33 . .. 20 . ..)
       (IV) () (07.10.15. .. 01.07.23. ..) [ 15.]
          (V) (19/2023.)
          (V) () (?) (19/2037.) [princeps iuventutis (37.)]
       (IV) (11 . .. 29 . ..) [ 23 . ..]
       (IV) (9 . .. 26 . ..) [ 25 . ..]
       (IV) (? ) ( 6. .. 46. ..)
       (IV) (? ) ( 4 . .. 22 . ..)
       (IV) ( 1 . .. 42 . ..) [- 38 .]
    (III) (28 13. ..)
    (III) ( 24 4. ..)
    (III) () (20. .. 4. ..) [ 1. ..]
    (III) ( ) (19. .. 28. ..)
       (IV) (3 . .. 27 . ..)
          (V) (1454 .) [ 46 .]
             (VI) ( 40 65.)
          (V) ( 20 64.) [ 53.]
          (V) ( 23 65 .)
          (V) ( 25 79 .)
          (V) ( 26 49 .) [ 48 .]
    (III) () (17. .. 2. ..) [ (? ) 2. ..]
    (III) ( ) ( 14 . . . 33 . . .)
       (IV) (631 .) [ 26 .]
       (IV) (833.) [ 25.]
       (IV) ( 9 . ..)
       (IV) ( 10 . ..)
       (IV) (1112 . ..)
       (IV) () (1241 .) [ 3741 .]
          (V) (4041 .)
       (IV) ( ) (1559.)
          (V) (3768.) [ 5468.]
             (VI) (63 .)
       (IV) (1638.)
       (IV) (1842.)
    (III) ( ) (12. .. 14. ..)
(II) ( ?) ( 65. .. 35. ..)