[ . . ]
. . .
(I) []
(II) []
(III) []
(V) []
(VII)
(VIII, 1)
(VIII, 2) []
(IX) []
(X)
(XI)
(XII)
(IV)
(VI) -
. .
(XIII) I [ . . ]
(XIV) II [ . . (. 148), . . (. 49139), . . (. 140)]
(XV) III [ . . (. 178), . . (. 7998)]
(XVI) IV [ . . (. 190), . . (. 91138)]
(XVII) V [ . . (. 152), . . (. 53145)]