THE GALLERY OF ANCIENT ART

Mythology in the Art | Greek mythology
Achelous
Achilles
Actaeon
Admetus
Adonis
Adrasteia
Adrastus
Aeacus
Aegisthus
Aeneas
Agamemnon
Agave
Aglaurids
Ajax
Alcestis
Alcmene
Alcyoneus
Althea
Amazonomachy
Amazons
Amphion
Amphitrite
Amphitryon
Amykos
Amymone
Anchises
Andromache
Andromache (queen of the Amazons)
Andromeda
Antenor
Antiope
Aphrodite
Apollo
Arachne
Ares
Argonauts
Argus
Ariadne
Arsinoe
Artemis
Asclepius
Atalanta
Athene
Atlas
Attis
Automedon
Autonoe
Basilica Ulpia
Bellerophon
Biton
Boreads (Calais and Zetes)
Boreas
Briseis
Calchas
Calliope
Callisto
Calydonian Boar
Calypso
Capaneus
Cassandra
Centaurs
Cephalus
Cerberus
Cercopes
Cetus
Charites
Chimera
Chiron
Chryseis
Chrysothemis
Clio
Clytemnestra
Creon (king of Corinth)
Creon (king of Thebes)
Cretan Bull (Marathonian Bull)
Creusa (Glauca)
Cybele
Cyclopes
Daedalus
Danaides
Daphne
Deianira
Deidameia
Deiphobus
Demeter
Dido
Dike
Diomedes
Dionysus
Dioscuri
Dirce
Doris
Echion (Argonaut)
Eileithyia
Electra
Enceladus
Endymion
Eos
Erato
Erinyes
Eros
Erytos (Argonaut)
Eteocles
Eubuleus
Eumaeus
Euphemus
Euphorbus
Europa
Eurydice
Eurystheus
Euterpe
Gaea
Ganymede
Giants
Gigantomachy
Glaucus (Lycian)
Glaucus (sea deity)
Gorgons
Griffins
Hades
Harpocrates
Hecate
Hector
Hecuba
Helen
Helios
Hephaestus
Hera
Heracles
Hermaphrodite
Hermes
Hesperides
Hesperus
Hestia
Hippocampus
Hippodamia
Hippolyte
Hippolytus
Hores
Hyacinthus
Hyades
Hydra
Hygieia
Hylas
Hymen
Hypnos
Hypsipyle
Icarius
Icarus
Ino
Io
Iolaos
Iole
Iphigenia
Iris
Ismene
Ixion
Jason
Kadmos
Kairos
Kleobis
Korybantes
Laertes
Laocoon
Laodamia
Lapiths
Leda
Leto
Leucippides (Phoebe and Hilaeira)
Lycomedes
Maenads
Marsyas
Medea
Medusa
Megara
Meleager
Melpomene
Menelaus
Meriones
Minos
Minotaur
Moirae
Mopsus
Muse
Mygdon of Bebryces
Myrtilus
Narcissus
Nemean lion
Nemesis
Neoptolemus
Nephele
Nereids
Nereus
Nessus
Nestor of Gerenia
Nike
Niobe
Niobids
Nymphs
Oceanids
Oceanus
Odysseus
Oedipus
Oeneus
Oenomaus
Olympus
Omphale
Opheltes / Archemorus
Orestes
Orithyia
Orpheus
Pan
Paris
Pasiphae
Patroclus
Pegasus
Peleus
Pelias
Pelops
Penelope
Penthesilea
Pentheus
Periclymene
Periklymenos
Persephone
Perseus
Phaedra
Phaethon
Pheres
Philoktetes
Phoenix
Phoroneus
Phosphorus
Pirithous
Plate
Pluto
Polyhymnia
Polynices
Polyphemus
Poseidon
Pothos
Priam
Priapus
Prometheus
Protesilaus
Psyche
Pylades
Rhadamanthus
Sarpedon
Satyrs
Scylla
Selene
Serapis
Silenuses
Sinis
Siren
Sisyphus
Sphinx
Talos (Perdix)
Tantalus
Tekmessa
Telemachus
Telephos
Telesphorus
Terpsichore
Thalia
The Seven against Thebes
Themis
Theseus
Thetis
Thetys
Triptolemos
Triton (god)
Tritons
Troilus
Trojan War
Tyche
Typhon
Urania
Zephyrus
Zethus
Zeus