RE 19

(I ) ( 92 42. ..)

:? , 87. ..
: 50. ..
:
:
, 15. .. ( )
. :. . .
. . .
. . . . , 91..
. . . .
. . . .


:

(II) ( ) (58. .. 29. ..)
    (III) (42 . .. 37 . ..) [ 1437 . ..]
       (IV) () (07.10.15. .. 01.07.23. ..) [ 15.]
          (V) (19/2023.)
          (V) () (?) (19/2037.) [princeps iuventutis (37.)]
       (IV) (? ) (10 . ..)
       (IV) (15. .. 19. ..) [ 12. ..]
          (V) (631 .) [ 26 .]
          (V) (833.) [ 25.]
          (V) ( 9 . ..)
          (V) ( 10 . ..)
          (V) (1112 . ..)
          (V) () (1241 .) [ 3741 .]
             (VI) (4041 .)
          (V) ( ) (1559.)
             (VI) (3768.) [ 5468.]
                (VII) (63 .)
          (V) (1638.)
          (V) (1842.)
    (III) () (389. ..) [ 9. ..]
       (IV) (15. .. 19. ..) [ 12. ..]
          (V) (631 .) [ 26 .]
          (V) (833.) [ 25.]
          (V) ( 9 . ..)
          (V) ( 10 . ..)
          (V) (1112 . ..)
          (V) () (1241 .) [ 3741 .]
             (VI) (4041 .)
          (V) ( ) (1559.)
             (VI) (3768.) [ 5468.]
                (VII) (63 .)
          (V) (1638.)
          (V) (1842.)
       (IV) () (14. .. 31. ..)
          (V) (19/2023.)
          (V) () (?) (19/2037.) [princeps iuventutis (37.)]
       (IV) (10. .. 54. ..) [ 4154.]
          (V) ( 12 27 .)
          (V) ( 28 66.)
          (V) ( 4062.)
          (V) (4155.)
          (V) (3768.) [ 5468.]
             (VI) (63 .)
(II) ( 47 15 . ..) [ 15 . ..]
    (III) ( 23 . .. 1 . ..)
       (IV) ( 6. .. 10. ..)
       (IV) ( 4 . .. 38 . ..) [ 3738 .]
       (IV) ( 2. .. 42. ..) [ 32.]
          (V) ( 25 53 .) [ 52 .]