THE GALLERY OF ANCIENT ART

Mythology in the Art | Greek mythology

Achelous
Achilles
Actaeon
Admetus
Adonis
Adrasteia
Adrastus
Aeacus
Aegisthus
Aeneas
Agamemnon
Agave
Aglaurids
Ajax
Ajzks the Lesser (son of Oileus)
Alcestis
Alcmene
Alcyoneus
Althea
Amazonomachy
Amazons
Amphion
Amphitrite
Amphitryon
Amykos
Amymone
Anchises
Andromache
Andromache (queen of the Amazons)
Andromeda
Antaeus
Antenor
Antiope
Aphrodite
Apollo
Arachne
Ares
Argonauts
Argus
Ariadne
Arsinoe
Artemis
Ascanius
Asclepius
Atalanta
Athene
Atlas
Attis
Auge
Automedon
Autonoe
Basilica Ulpia
Bellerophon
Biton
Boreads (Calais and Zetes)
Boreas
Briseis
Calchas
Calliope
Callisto
Calydonian Boar
Calypso
Capaneus
Cassandra
Centauromachy
Centaurs
Cephalus (son of Hermes)
Cerberus
Cercopes
Cetus
Charites
Charon
Chimera
Chiron
Chryseis
Chrysothemis
Clio
Clytemnestra
Creon (king of Corinth)
Creon (king of Thebes)
Cretan Bull (Marathonian Bull)
Creusa (Glauca)
Cybele
Cyclopes
Cyparissus
Daedalus
Danaides
Daphne
Daphnis
Deianira
Deidameia
Deiphobus
Demeter
Dido
Dido
Dike
Diomedes
Dionysus
Dioscuri
Dirce
Doris
Echion (Argonaut)
Echo
Eileithyia
Electra
Enceladus
Endymion
Eos
Erato
Erinyes
Eros
Erytos (Argonaut)
Eteocles
Eubuleus
Eumaeus
Euphemus
Euphorbus
Europa
Eurydice
Eurystheus
Euterpe
Gaea
Galatea
Ganymede
Giants
Gigantomachy
Glaucus (Lycian)
Glaucus (sea deity)
Gorgons
Griffins
Hades
Harpocrates
Hecate
Hector
Hecuba
Helen
Helios
Hephaestus
Hera
Heracles
Hermaphroditus
Hermes
Hesperides
Hesperus
Hestia
Hipione
Hippocampus
Hippodamia
Hippolitus (Lycian warrior)
Hippolyte
Hippolytus
Hores
Hyacinthus
Hyades
Hydra
Hygieia
Hylas
Hymen
Hypnos
Hypsipyle
Icarius
Icarus
Ichthyocentaur
Ino
Io
Iolaos
Iole
Iphigenia
Iris
Ismene
Ixion
Jason
Kadmos
Kaikias
Kairos
Kleobis
Korybantes
Kronos
Labors of Heracles
Laertes
Laocoon
Laodamas (Lycian warrior)
Laodamia
Lapiths
Leda
Leto
Leucippides (Phoebe and Hilaeira)
Lycomedes
Machaon
Maenads
Marsyas
Medea
Medusa
Megara
Meleager
Melpomene
Menelaus
Meriones
Minos
Minotaur
Moirae
Mopsus
Muse
Mygdon of Bebryces
Myrtilus
Narcissus
Nemean lion
Nemesis
Neoptolemus
Nephele
Nereids
Nereus
Nessus
Nestor of Gerenia
Nike
Niobe
Niobids
Nymphs
Oceanids
Oceanus
Odysseus
Oedipus
Oeneus
Oenomaus
Oenone
Olympus
Omphale
Opheltes / Archemorus
Orestes
Orithyia
Orpheus
Pan
Papposilenus
Paris
Pasiphae
Patroclus
Pegasus
Peleus
Pelias
Pelops
Penelope
Penthesilea
Pentheus
Periclymene
Periklymenos
Persephone
Perseus
Phaedra
Phaethon
Pheres
Philoktetes
Phoenix
Phoroneus
Phosphorus
Pirithous
Plate
Pluto
Podaleirios
Polyhymnia
Polynices
Polyphemus
Polyxena
Poseidon
Pothos
Pre-Hellenic sculpture
Priam
Priapus
Prometheus
Protesilaus
Psyche
Pylades
Python
Rhadamanthus
Sarpedon (junior) (Lycian king)
Satyrs
Scylla
Selene
Serapis
Silenuses
Silvanus
Sinis
Siren
Sisyphus
Sphinx
Talos (Perdix)
Tantalus
Tekmessa
Telemachus
Telephus
Telesphorus
Terpsichore
Thalia
Thanatos
The Seven against Thebes
Themis
Theseus
Thetis
Thetys
Tiresias
Tityos
Triptolemos
Triton (god)
Tritons
Troilus
Trojan War
Tyche
Typhon
Urania
Zephyrus
Zethus
Zeus