RE 15

(I ) ( 103 59. ..)

:
: 74. ..
70. ..
? 64. ..
? 63. ..
61. ..
6059. ..
:1.
2. ()
: ( )
( )
, 27. .. 14. .. ( )
. :. . .
. . C .
. . .
. . .
. . .


:

(II) ( 78 43. ..)
    (III) ( 62 8. ..) [ 29. ..]
       (IV) ( 23 . .. 17 . ..)
       (IV) ( 20. .. 21. ..) [ 14. ..]
          (V) (? ) ( 12 25 .)
    (III) ( 54 13. ..) [ 20. ..]
(II) (6911. ..)
    (III) ( 44 16. ..)
       (IV) (28 12. ..)
       (IV) ( 24 4. ..)
       (IV) ( 16. .. 25. ..)
    (III) (4223. ..) [ 23. ..]
    (III) (40 10. ..)
       (IV) ( 15 . .. 26 . ..)
          (V) ( 4 28 .)
       (IV) ( 12. .. 20. ..)
          (V) ( 19 48.)
             (VI) ( 4062.)
             (VI) (4155.)
       (IV) ( 10 . .. 15 . ..) [ 15 . ..]
    (III) (39. .. 1. .. )
       (IV) ( 23 13. ..)
       (IV) ( 20. .. 2. ..) [ 1. ..]
       (IV) ( 6. .. 59. ..)
       (IV) ( 2. .. 39/40. ..) [ 32. ..]
          (V) (3768.) [ 5468.]
             (VI) (63 .)
       (IV) ( 1 54. ..)
          (V) ( 19 48.)
             (VI) ( 4062.)
             (VI) (4155.)
          (V) ( 24 62.) [ 52.]
    (III) (36 . . . 37 . . .)
       (IV) (15. .. 19. ..) [ 12. ..]
          (V) (631 .) [ 26 .]
          (V) (833.) [ 25.]
          (V) ( 9 . ..)
          (V) ( 10 . ..)
          (V) (1112 . ..)
          (V) () (1241 .) [ 3741 .]
             (VI) (4041 .)
          (V) ( ) (1559.)
             (VI) (3768.) [ 5468.]
                (VII) (63 .)
          (V) (1638.)
          (V) (1842.)
       (IV) () (14. .. 31. ..)
          (V) (19/2023.)
          (V) () (?) (19/2037.) [princeps iuventutis (37.)]
       (IV) (10. .. 54. ..) [ 4154.]
          (V) ( 12 27 .)
          (V) ( 28 66.)
          (V) ( 4062.)
          (V) (4155.)
          (V) (3768.) [ 5468.]
             (VI) (63 .)
(II) (63. .. 14. ..) [ 27. .. 14. ..]
    (III) (39. .. 14. ..)
       (IV) () (20. .. 4. ..) [ 1. ..]
       (IV) ( ) (19. .. 28. ..)
          (V) (3 . .. 27 . ..)
             (VI) (1454 .) [ 46 .]
                (VII) ( 40 65.)
             (VI) ( 20 64.) [ 53.]
             (VI) ( 23 65 .)
             (VI) ( 25 79 .)
             (VI) ( 26 49 .) [ 48 .]
       (IV) () (17. .. 2. ..) [ (? ) 2. ..]
       (IV) ( ) ( 14 . . . 33 . . .)
          (V) (631 .) [ 26 .]
          (V) (833.) [ 25.]
          (V) ( 9 . ..)
          (V) ( 10 . ..)
          (V) (1112 . ..)
          (V) () (1241 .) [ 3741 .]
             (VI) (4041 .)
          (V) ( ) (1559.)
             (VI) (3768.) [ 5468.]
                (VII) (63 .)
          (V) (1638.)
          (V) (1842.)
       (IV) ( ) (12. .. 14. ..)
       (IV) (? ) (10 . ..)
    (III) () (20. .. 4. ..) [ 1. ..]
    (III) () (17. .. 2. ..) [ (? ) 2. ..]
    (III) (42 . .. 37 . ..) [ 1437 . ..]
       (IV) () (07.10.15. .. 01.07.23. ..) [ 15.]
          (V) (19/2023.)
          (V) () (?) (19/2037.) [princeps iuventutis (37.)]
       (IV) (? ) (10 . ..)
       (IV) (15. .. 19. ..) [ 12. ..]
          (V) (631 .) [ 26 .]
          (V) (833.) [ 25.]
          (V) ( 9 . ..)
          (V) ( 10 . ..)
          (V) (1112 . ..)
          (V) () (1241 .) [ 3741 .]
             (VI) (4041 .)
          (V) ( ) (1559.)
             (VI) (3768.) [ 5468.]
                (VII) (63 .)
          (V) (1638.)
          (V) (1842.)
    (III) ( ) (12. .. 14. ..)