. . .

(Περὶ τοῦ ἰδίου βίου. Περί της εαυτού αγωγής / De vita sua. De educatione sua)
[ . . ]

(Ἱστορίαι / Historiae)
[ . . , . . , . . . . ]

(Βίος Καίσαρος / Vita Caesaris)
[ . . ]

(Παραδόξων εθών συναγωγή / Morum mirabilium collectio)
[ . . ]
[ . . ]