| | |
. .

. 1946. 2 (16). C. 6680.

.66 , 212 ., .   : . (77, 9): (πάντας τοὺς ἐν τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ)    , , (), . (Dig., 1, 5, 17), in orbe Romano qui sunt, ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt. , , . SHA 10, 1, 2 : civitatem omnibus datam. (Civ. Dei V, 17): omnes ad Romanum imperium pertinentes societatem acciperent civitatis et Romani cives essent, ac si esset omnium quod erat ante paucorum. (PG, X, 1052) , . 78 (539 .) , 1 peregrini . 1910 . 40, , , , . , , , ; dediticii. . (Das Edikt des Kaisers Caracalla in Papyrus Gissensis, 40, B. 1926), - , , , . . , .

, , . , , .

.67 P. Giss. 40 3, 4, , . , Constitutio Antoniniana, . :


1. [20 ] ρκος Αυρηλι [10 ] Αντωνινος Σ.....ς λεγει
2. [19 ] η μαλλον αν [12 .] αιτιας και λ...σμου.
3. [1618 .] εοις τοις α...ατοις ευχαριστησαιμι οτι τη. τοιαυτη.
4. [1820 .] ν εμε συν...ρησαν τοιγαρουν νομιζω ουτω με
5. [1921 .] ως δυνασθαι τη μεγαλειοτητι αυτων το ικανον ποι
6. [1921 .] ακις εαν υπεισελθωσιν εις τους εμους ανθρωπους
7. [1921 .] ν θεων συνεπενεγκ..μι διδωμι τοινον απα
8. [1921 .] ν οικουμενην π....τειαν Ρωμαιων .ενοντος
9. [1922 .] ατων χωρις των..διτικιων οφειλει.. το
10. [1922 .] νειν παντα αλλα ηδη και τη νικη ενπεριει
11. [2224 .] αγμα ε...λωσει . . . μεγαλειοτητα ..ν Ρωμα
12. [2325 .] ν περι τους . . . υς γεγενησθαι ηπερ δια
13. [2530 .] ...ταλειφ . . . . . . ων τω . . . καστης
14. . . . . . . . . . . . . . . . ητω . . . π.ος . . . .
15. . . . . . . . . . . . . . . . θη . . . . . . . . . .
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ολω . . . .
17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, , , . , , . 26 , : , , , . , , , - . , 1013, , , . 79, ; , ; , . , , , ,   , . . . , , , , , , .

1416, 2 6 , , , , 1417, , , , . . , 2 . λιβέλλους; : λ[]σμού[ς] λογισμούς. .68 , 9, ατων, ατως, .   ατων.

, 2.


1. Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μάρκος Αὐρήλιος Σευῆρος Αντωνῖνος Σεβαστὸς λεγει
2. πάντως εἰς τὸ θεῖον χρὴ μᾶλλον ἀναφέρειν καὶ τὰς αἰτίας καὶ τοὺς λογισμούς
3. δικαίως δἄν κἀγὼ τοῖς θεοῖς τοῖς ἀθανάτοις εὐχαριστήσαιμι ὅτι τῆς τοιαύτης
4. ἐπιβολῆς γενομένης σῶον ἐμὲ συνετέρησαν. τοιγαροῦν νομίζω οὕτω με-
5. γαλομερῶς καὶ θεοπρεπῶς δύνασθαι τῇ μεγαλειότητι αὐτῶν τὸ ἱκανὸν ποι-
6. εῖν, εἰ τοσάκις μυρίους, ὁσάκις ἐὰν ὑπερεισέλθωσιν εἰς τοὺς ἐμοὺς ἀνθρώπους
7. ὡς Ῥωμαίους εἰς τὰ ἱερὰ τῶν θεῶν σονεπενέγκοιμι. δίδωμι τοίνυν ἅπα-
8. σι τοῖς κατὰ τὴν Ῥωμαικὴν οἰκουμένην πολειτείαν Ῥωμαίων μένοντος
9. δὲ παντὸς γένους συστημάτων χωρὶς τῶν δεδιτικίων. Ὀφείλει γὰρ τὸ
10. πλήθος οὐ μόνον τἄλλα συνυπομένειν πάντα ἀλλὰ ἤδη καὶ τῇ νίκῃ ἐμπεριει-
11. λήφθαι. Τοῦτο δὲ τὸ ἐμαυτοῦ διάταγμα ἐξαλώσει τὴν μεγαλειότητα τοῦ Ῥωμαί-
12. ων δήμου. Συμβαίνει γὰρ τήν` αὐτὴν περὶ τοὺς ἄλλους γεγενῆσθαι ᾗπερ δια-
13. πρέπουσαν ἀνέκαθεν Ῥωμαῖοι τιμῇ καταλειφθέντων μηδενῶν τῶν ἑκάστης
14. χώρας ἐν οἰκουμένῃ ἀπολειτεύτων ἢ ἀτιμήτων. Ἀπὸ δὲ τῶν προσόδων τῶν νῦν
15. ὑπαρχουσῶν συντελόντων ἅπερ ἐκελεύσθη παρὰ Ῥωμαίων ἀπὸ τοῦ κ ἔτους
16. ὡς δίκαιον ἐκ τῶν διαταγμάτων καὶ ἐπιστολῶν ἃ ἐξεδόθη ὑφ ἡμῶν τε
17. καὶ τῶν κυρίων προγόνων προετέθη

, , , , , . . , 8 π...τείαν πολιτείαν. , , 3, 4 ; πολειτείαν, κοινή.   ακις 6. ὁσάκις. ὁσάκις , 67 : ; , - : . . Constit. Antonin. Stroux3 , , . 6 : εἰ τοσάκις μυρίους, ὁσάκις ἐὰν ὑπεισέλθωσιν, . . , .

  , 69. 1926 . .69 , . 69 :


6. εῖν εἰ τοὺς βαρβάρους, ὁσάκις ἐὰν ὑπεισέλθωσιν εἰς τοὺς ἐμοὺς ἀνθρώπους
7. εἰς θρησκείαν τῶν ἡμετέρων θεῶν συνεπενέγκοιμι. δίδωμι τοίνυν ἅπα-
8. σιν ἐπηλύταις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην πολιτείαν Ῥωμαίων μένοντος
9. τῷ φίσκῳ τοῦ λόγου ἀπαραβάτως χωρὶς των δεδιτικίων...

1213:


12. κελεύω δὲ τὴν αὐτὴν χάριν περὶ τοὺς ξένους γεγενῆσθαι ᾗπερ διὰ
13. τοῦ προτέρου διατάγματος ἤδη....

Pap. Giss. 40. Constitutio Antoniniana, , 213 . ;   μένοντος τῷ φίσκῳ τοῦ λόγον ἀπαραβάτως;   (εἰς θρησκείαν τῶν ἡμετέρων θεῶν συνεπενέγκοιμι, 7). (διὰ τοῦ προτέρου διατάγματος, 13).

.   ατως 9 ; ἀπαραβάτως. ὑπεισέρχομαι , ; 213 .; 13 ; , , ; , 213 . , . , , , .

, , , , , , , , CA. , . , , . , , ? ? dediticii? dediticii? , ? ? ? ? , .

,   , . .70 . , Constit. Anton., : , ; 215 . , , , . Const. Anton. , 16 , , , , , (88, 3, 3). ? : , Const. Anton., , 215 . , , , , . , 4 .

P. Giss. 40, , , , , - III .; , .

CA 89. . :


8. σιν ξένοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην πολιτείαν Ῥωμαίων μένοντος
9. παντὸς γένους πολιτευμάτων χωρὶς τῶν δεδιτικίων . .

. . , πολιτεύματα ( ), dediticii. , , dediticii, , .

. , , , . , πολιτευμάτων , ταγμάτων συστημάτων. , χωρὶς τῶν δεδιτικίων (δίδωμι τοίνυν), ; χωρὶς τῶν δεδιτικίων, , δίδωμι, μένοντος, , , πολιτεύματα, dediticii. , -, dediticii πολίτευμα, ; πολίτευμα   status, dediticii, . : μένοντος δοὐδενὸς τῶν ἄλλων ταγμάτων χωρὶς τῶν δεδιτικίων, , dediticii. Stroux, ( .71   ατως) : μένοντος πολιτικοῦ σφισιν ἀπαραβάτως. Stroux , χωρὶς τῶν δεδιτικίων δίδωμι, dediticii, , . . , dediticii, (πολιτικὸν ). , Ad. Wilhelm4: μένοντος οὐδενός ἐκτὸς τῶν πολιτευμάτων χωρίς κτλ, . . πολιτεύματα, dediticii. ; , , dediticii, , dediticii, , cives sine suffragio.   , , , πολιτεύματα, dediticii. , ,   , - πολίτευμα; χωρὶς τῶν δεδιτικίων.

P. Giss. 40, , 89, , . ; , . , , .

? , (τοὺς ἐμοὺς ἀνθρώπους). ( 27  , ) , . , , ,   , , . , , , . , , .     (Apocoloc., III): , , , . , .

. , . , . , , , .72 , , 5. II . SHA (Comm., I, 14), , ; , , .

, III . , ; , , ; , , , , , . ,   , . , , .

, , . . , , , .

, , , , , .

. . , , honores  munera ( II ., . Dig. L, 2; de decurionibus et filiis eorum; L, 4, de muneribus et honoribus, L, 6), , . , , CA. , 910, : , , , .   , , , .

III . . . , , . , .73 . , . ἲδιος λόγος ( ) , , .

. , , , , , .

, . , . ; ,  ,  , . . (. , 198, 20). , . , . , III ., , - . .

, , . , , , , (vicesima hereditatum), 10 %. .

, , . . dediticii? . , , dediticii , , , : dediticii ( πολιτεύματα, dediticii). , dediticii CA; dediticii . , -: status dediticiorum; πολιτεύματα ; : , πολιτεύματα, dediticii (, , πολίτευμα). , dediticii , . ?

, dediticii III . Dediticii . , , , . -   urbem, agros, aquam, terminos, delubra, utensilia, divina humanaque omnia (Liv., I, 38; V, 27 .). dediticii , . dediticii .74 ; , , civitates liberae , peregrini, . dediticii ; , . Dediticii , . , dediticii , , , dediticii .

dediticii , . (Suet., Aug. 21), 40 , (Tib., 9) dediticii. . . dediticii , . dediticii .

dediticii lex Aelia Sentia 4 . . ., . , lex Aelia Sentia , , , , , , , , peregrini dediticii (Gai, Instit., 13*); , , dediticii (dediticiorum numero sunt), ; . , 100 (Gai, Instit., 2627*).   dediticiorum numero  , , , , .

, dediticii CA, , , dediticii , , , , in orbe Romano qui sunt .

dediticii. , . , , , , , dediticii , . . , , , dediticii . , , .

-, (tributum capitis) . , (φόρος τῶν σωμάτων), . (), (Syr. 50). : in Syriis a .75 quattuordecim annis masculi, a duodecim feminae usque ad sexagesimum quintum annum tributo capitis obligantur (Dig. L, 15, 3 pr.). , παντοίως φορολογοῦνται (B. iud., II, 16, 4). tributum capitis (Dig., L. 15, 8, 7). , . , , dediticii; dediticii , , , . . , , , , , , dediticii. . ἄρχοντες δῆμος (P. Oxy, III, 473 = W 33: [ἔδοξε τοῖς... Ὀξυρυγχιτῶν ἄρχοσι καὶ τῷ δήμῳ καὶ Ρωμαίων καὶ Ἀλεξανδρέων τοῖς παρεπιδημοῦσι]). , , ;   . - . P. Oxy, III, 180 (132 .) , , ,   μήτε ἐπίξενος μήτε Ρωμαῖος μήτε Ἀλεξανδρεὺς μήτε Αἰγύπτιος μήτε ἀπελεύθερος. P. Oxy, II, 255 (= W 201, 48 .). , (ἐπίκρισις) ; , , , peregrini dediticii. Αἰγύπτιοι, , (ἐγχώριοι) , , , - , . 250 . (JEA (1935), . 244) (κωμῆται) , ; , ἀεὶ κωμῆται παρ ἡμεῖν προβάλλονται εἰς κοσμητείας  . , , , , (Dig. L, I, 30).

, , , dediticii, dediticii; , dediticii, .

, dediticii ,   276 . (Meyer, Jur. Pap.  133 = Mitteis, Chr. 364): Αὐρήλιος Παννεῦτι Σηπύγουκώ απὸ κώμης Θεοξένιδος 56 Αὐρηλίου Παβοῦτος Καλάμου απὸ κώμης Εὐημερίας[1]. , ,  ,   (ἀπὸ κώμης)   ().

Grundzüge ,  , ,  , dediticii = λαογραφούμενοι ( ).  61  63 , ὁμόλογοι = λαογραφούμενοι. ὁμολογεῖν , , ; , .76 ὁμόλογοι = dediticii = λαογραφούμενοι. , ὁμόλογοι dediticii λαογραφούμενοι, . , , .

, , dediticii CA , , dediticii, lex Aelia Sentia. 89 CA.

? -, , , . , . , οἱ ἀπὸ γυμνασίου  . . , , , . , , . , . , , , . CA , πολιτεύματα . , CA , .

, 89, . : μένοντος παντὸς γένους πολιτευμάτων ( συστημάτων, πολιτευμάτων συστήματα; .

, , . , , lex Aelia Sentia, . dediticii CA indignatio dediticii. , χωρὶς τῶν δεδιτικίων μένοντος, δίδωμι.

, . , -, δεδιτικίων μένοντος, , χωρὶς τοῦ τῶν δεδιτικίων. -, ? ? ὁσάκις ἐάν ὁσάκις ἄν . CA . , , .77 . , , ad hoc . . ; : do igitur omnibus qui in orbe Romano sunt (. ) civitatem Romanam manente omni genere statuum ( constitutionum) exceptis dediticiis ( praeter dediticios). - , -: , , . , , , omnibus praeter dediticios.

, dediticii CA. (Reg., XX, 1415) : Latinus Iunianus item is qui dediticiorum numero est, testamentum facere non potest; Latinus quidem quoniam lege Junia prohibitus est; is autem qui dediticiorum numero est, quoniam nec quasi civis Romanus testari potest, cum sit peregrinus, nec quasi peregrinus, quoniam nullius certae civitatis est, ut secundum leges civitatis suae testetur.

CA , : , dediticius ( lex Aelia Sentia, qui in dediticiorum numero est) , , , , (civitas), . Dediticii, , CA . , , , . , , dediticii (Instit., I, 5, 3; Cod. Just., 7, 56).

dediticii CA , ; qui in orbe Romano sunt; , dediticii  , τοὺς ἐμοὺς ἀνθρώπους  .

, peregrini, , πολιτεύματα , , , ἐπίκρισις ἀπὸ γυμνασίου CA6. , ius connubii, . ., .   , praenomen ,  , ῥωμαῖοι    . , , . , , , . , , CA, , CA . .78 , , . . , . 81 .

, CA, , , . . Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreiches, 1891. , CA, 7, 18 , . , CA , , . . . , . .

, edictum perpetuum, , , . . . , , . . , , (consuetudo, Dig., 48, 3, 4) (lex cuiusque loci, Dig., 50, 6, 6, 1), (Dig., 43, 24, 3, 4; 47, 12, 3, 5; 50, 3, 1). , -, . , , , , (Dig., 36, 1, 76 pr.). , , , , . , , . , . .

, . , , . V ., , . , -, .

.79 CA  ; , CA , ,   συστήματα, σώματα , , .

CA (., , ). , , .

, . . , 1927 . , : , , , , , , () , , . ,   , , , σῶμα . (Syria, 1934). (de censibus) , : divus Antoninus Antiochenses colonos fecit salvis tributis divus Vespasianus Caesarienses colonos fecit non adiecto, ut et iuris Italici essent, sed tributum his remisit capitis (Dig., L. 15, 8, 57). , , , , . , , 14- , 8 ( , , )  ( ) 44 , ; , ( ) . , ; .

9 , , - . , ; , . , O. Theb. 86, 213 . , ἐπίκρισις, 250 ., δωδεκάδραχμος ( 12 )  , .80 . SB 5677222 ., P. Strassb. 118243 ., P. Ross. Georg., IV, 20 (κατ ἄνδρα λαογραφίας) 223 . , ; III . συντάξιμον ( ); III . Hermoupolis Magna ἑξηκοντάδραχμος μερισμὸς εἰς τὸ κατ οἰκίαν τῆς πόλεως10. CA. , , , -, 1517. 5 , , , .

  annona. , III . .

, , , , . , .


 • 1[1] , Pius, εὐσεβής P. Oxy, XVII, 2104.
 • 2[1]F. M. Heichelheim, The Text of the Constitutio Antoniniana and the other three decrees of the Emperor Caracalla in Papyrus Gissensis 40; JEA, v. 26 (1940), . 10 .
 • 3[2]Stroux, Die Constitutio Antoniniana, Philol. LXXXVII (NF 42), (1933), . 227 .
 • 4[1]AJA, v. 38 (1934).
 • 5[1] . ZSSt, . 49, . 402.

  , . , , , . . . . , , , . .,  5 (1945), . 359372.

 • 6[1]A. Ch. Johnson, Roman Egypt. Balt. 1936, . 250.
 • 7[1]E. Schönbauer, Reichsrecht gegen Volksrecht? ZSSt. 51 (1931), . 277335; Reichsrecht, Volksrecht und Provinzialrecht, ZSSt. 57 (1937), . 309353; Rechthistorische Urkunden. Arch. Pap., XIII, 2, (1939), . 177209.
 • 8[1] , , . , , , , . , , ; , . , , .
 • 9[2]. ., . 534.
 • 10[1]S. Le Roy Wallace, Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian, Princeton, 1938, . 134 .; H. J. Bell., JEA, 1942.


 • [1] P. Strasb. Gr. 130 (Preisigke, Friedrich; 1912): Αὐρήλίῳ Παννεῦτι Σηπύγου ἀπὸ κώμης Θεοξενίδος παρα Αὐρηλίου Παβοῦτος Καλάμου ἀπὸ κώμης Εὐημερίας.
 • 1407695018 1407695020 1407695021 1527190137 1527353994 1527545809