(Νεφέλαι Nephelai; . Nubes) [ . ]
(Βάτραχοι Batrochoi; . Ranae) [ . ]