|  |

. . , .
Β. Ὄνειρος. Διάπειρα. Βοιώτεια ἢ κατάλογος νεῶν.

. . , , 1949.
. . .
. . .
. : Homer. Ilias. T. I (IIII) C. F. Ameis, C. Hentze. 7 Aufl. ed. P. Cauer. LeipzigBerlin, Teubner, 1913 ( IP , ).


́
; ́ .
,
.
ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ
εὗδον παννύχιοι, Δία δ οὐκ ἔχεν ἥδυμος ὕπνος,
ἀλλ ὅ γε μερμήριζε κατὰ φρένα, ὡς Ἀχιλῆα
τιμήσῃ, ὀλέσῃ δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.
5 :
, .
:
! ,
, ,
ἥδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
πέμψαι ἐπ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι οὖλον Ὄνειρον.
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
βάσκ ἴθι, οὖλε Ὄνειρε· θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
ἐλθὼν ἐς κλισίην Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
10 , .

;  
;
, ;
πάντα μάλ ἀτρεκέως ἀγορευέμεν, ὡς ἐπιτέλλω.
θωρῆξαί ἑ κέλευε κάρη κομάοντας Ἀχαιοὺς
πανσυδίῃ· νῦν γὰρ κεν ἕλοι πόλιν εὐρυάγυιαν
Τρώων. οὐ γάρ ἔτ ἀμφὶς Ολύμπια δώματ ἔχοντες
ἀθάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
15 . .
. , .

, , .
, .
Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε ἐφῆπται.
ὣς φάτο· βῆ δ ἄρ Ὄνειρος, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσεν,
καρπαλίμως δ ἵκανε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
βῆ δ ἄρ ἐπ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα· τὸν δὲ κίχανεν
εὕδοντ ἐν κλισίῃ, περὶ δ ἀμβρόσιος κέχυθ ὕπνος.
20 ,
, .
, :
́, , !
?
στῆ δ ἄρ ὑπὲρ κεφαλῆς Νηληίῳ υἷι ἐοικὼς
Νέστορι, τόν ῥα μάλιστα γερόντων τῖ Ἀγαμέμνων·
τῷ μιν ἐεισάμενος προσεφώνεε θεῖος Ὄνειρος·
εὕδεις, Ἀτρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο;
οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα,
25   , .
, .
.

. :
ᾧ λαοί τ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλεν.
νῦν δ ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
ὅς σευ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ ἐλεαίρει.
θωρῆξαί σ ἐκέλευσε κάρη κομάοντας Ἀχαιοὺς
πανσυδίῃ· νῦν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν
30 ;
, ;
. .
; ,
, !
Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ ἔχοντες
ἀθάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε ἐφῆπται
ἐκ Διός. ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσί, μηδέ σε λήθη
αἱρείτω, εὖτ ἄν σε μελίφρων ὕπνος ἀνήῃ.
35 ,
, :
, .
! , :
ὣς ἄρα φωνήσας ἀπεβήσετο· τὸν δὲ λίπ αὐτοῦ
τὰ φρονέοντ ἀνὰ θυμόν, ἅ ῥ οὐ τελέεσθαι ἔμελλον.
φῆ γὰρ ὅ γ αἱρήσειν Πριάμου πόλιν ἤματι κείνῳ,
νήπιος, οὐδὲ τὰ ᾔδη, ἅ ῥα Ζεὺς μήδετο ἔργα·
θήσειν γὰρ ἔτ ἔμελλεν ἔπ ἄλγεά τε στοναχάς τε
40 .
.
. ,
, , ;
, ,
Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι διὰ κρατερὰς ὑσμίνας.
ἔγρετο δ ἐξ ὕπνου, θείη δέ μιν ἀμφέχυτ ὀμφή.
ἕζετο δ ὀρθωθείς, μαλακὸν δ ἔνδυνε χιτῶνα
καλὸν νηγάτεον, περὶ δὲ μέγα βάλλετο φᾶρος,
ποσσὶ δ ὕπο λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα.
45 .
,Δ , .
.
,
.
ἀμφὶ δ ἄρ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον·
εἵλετο δὲ σκῆπτρον πατρώιον, ἄφθιτον αἰεί·
σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
Ἠὼς μέν ῥα θεὰ προσεβήσετο μακρὸν Ὄλυμπον
Ζηνὶ φάος ἐρέουσα καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν·
50
.
. .

.
αὐτὰρ ὃ κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσεν
κηρύσσειν ἀγορήνδε κάρη κομάοντας Ἀχαιούς.
οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ ἠγείροντο μάλ ὦκα.
βουλὴν δὲ πρῶτον μεγαθύμων ἷζε γερόντων
Νεστορέῃ παρὰ νηὶ Πυλοιγενέος βασιλῆος.
55 , :
, ,
.
, , .
:
τοὺς ὅ γε συγκαλέσας πυκινὴν ἠρτύνετο βουλήν·
κλῦτε, φίλοι· θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος
ἀμβροσίην διὰ νύκτα, μάλιστα δὲ Νέστορι δίῳ
εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ ἄγχιστα ἐῴκει.
στῆ δ ἄρ ὑπὲρ κεφαλῆς καί με πρὸς μῦθον ἔειπεν·
60 ́, , ?
?
  , .
, .
.
εὕδεις, Ἀτρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο;
οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα,
ᾧ λαοί τ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλεν.
νῦν δ ἐμέθεν ξύνες ὦκα· Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
ὅς σευ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ ἐλεαίρει.
65
. :
.
, .
. .
θωρῆξαί σ ἐκέλευσε κάρη κομάοντας Ἀχαιοὺς
πανσυδίῃ· νῦν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν
Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ ἔχοντες
ἀθάνατοι φράζονται· ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε ἐφῆπται
70 . , , .
.
? .
, ,
⸭.
ἐκ Διός. ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσίν. ὣς ὃ μὲν εἰπὼν
ᾤχετ ἀποπτάμενος, ἐμὲ δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν.
ἀλλ ἄγετ, αἴ κέν πως θωρήξομεν υἷας Ἀχαιῶν.
πρῶτα δ ἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι, ἣ θέμις ἐστίν,
καὶ φεύγειν σὺν νηυσὶ πολυκληῖσι κελεύσω·
75 .
. ́
, .
, :
! !
ὑμεῖς δ ἄλλοθεν ἄλλος ἐρητύειν ἐπέεσσιν.
ἦ τοι ὅ γ ὣς εἰπὼν κατ ἄρ ἕζετο· τοῖσι δ ἀνέστη
Νέστωρ, ὅς ῥα Πύλοιο ἄναξ ἦν ἠμαθόεντος·
ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
ὦ φίλοι, Ἀργεΐων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
80 ,
.
, , .
, .
.
εἰ μέν τις τὸν ὄνειρον Ἀχαιῶν ἄλλος ἔνισπεν,
ψεῦδός κεν φαῖμεν καὶ νοσφιζοίμεθα μᾶλλον·
νῦν δ ἴδεν, ὃς μέγ ἄριστος Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι. 
ἀλλ ἄγετ, αἴ κέν πως θωρήξομεν υἷας Ἀχαιῶν.
ὣς ἄρα φωνήσας βουλῆς ἒξ ἦρχε νέεσθαι·
85 - , ,
. .
, , ,
,  , 
,
οἳ δ ἐπανέστησαν πείθοντό τε ποιμένι λαῶν
σκηπτοῦχοι βασιλῆες. ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί.
ἠύτε ἔθνεα εἶσι μελισσάων ἁδινάων,
πέτρης ἐκ γλαφυρῆς αἰεὶ νέον ἐρχομενάων,
βοτρυδὸν δὲ πέτονται ἐπ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν·
90 , .

́
; ,
, . .
αἳ μέν τ ἔνθα ἅλις πεποτήαται, αἳ δέ τε ἔνθα 
ὣς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων
ἠιόνος προπάροιθε βαθείης ἐστιχάοντο
ἰλαδὸν εἰς ἀγορήν· μετὰ δέ σφισιν ὄσσα δεδήει
ὀτρύνουσ ἰέναι, Διὸς ἄγγελος· οἳ δ ἀγέροντο.
95 .
. .
,
, .
, ,
τετρήχει δ ἀγορή, ὕπο δὲ στεναχίζετο γαῖα
λαῶν ἱζόντων, ὅμαδος δ ἦν· ἐννέα δέ σφεας
κήρυκες βοάοντες ἐρήτυον, εἴ ποτ ἀυτῆς
σχοίατ, ἀκούσειαν δὲ διοτρεφέων βασιλήων.
σπουδῇ δ ἕζετο λαός, ἐρήτυθεν δὲ καθ ἕδρας
100 . ́ ,
Δ , , .
Δ -,
,
  ́ ,
παυσάμενοι κλαγγῆς. ἀνὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
ἔστη σκῆπτρον ἔχων· τὸ μὲν Ἥφαιστος κάμε τεύχων· 
Ἥφαιστος μὲν δῶκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι,
αὐτὰρ ἄρα Ζεὺς δῶκε διακτόρῳ Ἀργεϊφόντῃ·
Ἑρμείας δὲ ἄναξ δῶκεν Πέλοπι πληξίππῳ,
105 ,
, ́ , ́,
, , ,Δ
.
, ́, :
αὐτὰρ ὃ αὖτε Πέλοψ δῶκ Ἀτρέι ποιμένι λαῶν·
Ἀτρεὺς δὲ θνῄσκων ἔλιπεν πολύαρνι Θυέστῃ,
αὐτὰρ ὃ αὖτε Θυέστ Ἀγαμέμνονι λεῖπε φορῆναι,
πολλῇσιν νήσοισι καὶ Ἀργεϊ παντὶ ἀνάσσειν. 
τῷ ὅ γ ἐρεισάμενος ἔπε Ἀργεΐοισι μετηύδα·
110 , , , !
:
, ,
, .
ὦ φίλοι, ἥρωες Δαναοί, θεράποντες Ἄρηος,
Ζεύς με μέγας Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ
σχέτλιος, ὃς πρὶν μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν
Ἴλιον ἐκπέρσαντ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι,
νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο καί με κελεύει
115 , !
;
,
: .
δυσκλέα Ἄργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν.
οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέι φίλον εἶναι,
ὃς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα
ἠδ ἔτι καὶ λύσει· τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον.
αἰσχρὸν γὰρ τόδε γ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι,
120 , , ,
,
, !
,
, ,
μὰψ οὕτω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν Ἀχαιῶν
ἄπρηκτον πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι
ἀνδράσι παυροτέροισι· τέλος δ οὔ πώ τι πέφανται.
εἴ περ γάρ κ ἐθέλοιμεν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
ὅρκια πιστὰ ταμόντες ἀριθμηθήμεναι ἄμφω,
125 , , -,
, , ,

:
, ,
Τρῶες μὲν λέξασθαι, ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν,
ἡμεῖς δ ἐς δεκάδας διακοσμηθεῖμεν Ἀχαιοί,
Τρώων δ ἄνδρα ἕκαστοι ἑλοίμεθα οἰνοχοεύειν,
πολλαί κεν δεκάδες δευοίατο οἰνοχόοιο.
τόσσον ἐγὼ φημὶ πλέας ἔμμεναι υἷας Ἀχαιῶν
130 .  
, ; -
, ,
, .
-.
Τρώων, οἵ ναίουσι κατὰ πτόλιν· ἀλλ ἐπίκουροι
πολλέων ἐκ πολίων ἐγχέσπαλοι ἄνδρες ἔασιν·
οἵ με μέγα πλάζουσι καὶ οὐκ εἰῶσ ἐθέλοντα
Ἰλίου ἐκπέρσαι εὖ ναιόμενον πτολίεθρον.
ἐννέα δὴ βεβάασι Διὸς μεγάλου ἐνιαυτοὶ
135 , .
-,
; ,
, .
, , , :
καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεῶν καὶ σπάρτα λέλυνται,
αἳ δέ που ἡμέτεραί τ ἄλοχοι καὶ νήπια τέκνα
ἥατ ἐνὶ μεγάροις ποτιδέγμεναι· ἄμμι δὲ ἔργον
αὔτως ἀκράαντον, οὗ εἵνεκα δεῦρ ἱκόμεσθα.
ἀλλ ἄγεθ, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες·
140 !
!

, .
, ,
φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.
ὣς φάτο· τοῖσι δὲ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινεν
πᾶσι μετὰ πληθύν, ὅσοι οὐ βουλῆς ἐπάκουσαν.
κινήθη δ ἀγορὴ φὴ κύματα μακρὰ θαλάσσης
145 :
, ;
, ,
, , , 
.
πόντου Ἰκαρίοιο· τὰ μέν τ εὖρός τε νότος τε
ὤρορ ἐπαΐξας πατρὸς Διὸς ἐκ νεφελάων.
ὡς δ ὅτε κινήσῃ ζέφυρος βαθὺ λήιον ἐλθών,
λάβρος ἐπαιγίζων, ἔπι τ ἠμύει ἀσταχύεσσιν,
ὣς τῶν πᾶσ ἀγορὴ κινήθη. τοὶ δ ἀλαλητῷ
150 .
.
.
.
. .
νῆας ἔπ ἐσσεύοντο, ποδῶν δ ὑπένερθε κονίη
ἵστατ ἀειρομένη. τοὶ δ ἀλλήλοισι κέλευον
ἅπτεσθαι νηῶν ἠδ ἑλκέμεν εἰς ἅλα δῖαν,
οὐρούς τ ἐξεκάθαιρον· ἀυτὴ δ οὐρανὸν ἷκεν
οἴκαδε ἱεμένων· ὑπὸ δ ᾕρεον ἕρματα νηῶν.
155 , , ,
:
, - , !

,
ἔνθα κεν Ἀργεΐοισιν ὑπέρμορα νόστος ἐτύχθη,
εἰ μὴ Ἀθηναίην Ἥρη πρὸς μῦθον ἔειπεν·
ὢ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ἀτρυτώνη,
οὕτω δὴ οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
Ἀργέιοι φεύξονται ἐπ εὐρέα νῶτα θαλάσσης;
160 ,
,
븭 ?
,
,
κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιεν
Ἀργεΐην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ Ἀχαιῶν
ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης.
ἀλλ ἴθι νῦν κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον,
165 ́.
.

, ;
, .
μηδὲ ἔα νῆας ἅλαδ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας.
ὣς ἔφατ, οὐδ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
βῆ δὲ κατ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα,
καρπαλίμως δ ἵκανε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν.
εὗρεν ἔπειτ Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον
170 ,
, .
:
, !
,
ἑσταότ, οὐδ ὅ γε νηὸς ἐυσσέλμοιο μελαίνης
ἅπτετ, ἐπεί μιν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἵκανεν.
ἀγχοῦ δ ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη·
διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ,
οὕτω δὴ οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
175 ,
,
,
븭 ?
́ !
φεύξεσθ, ἐν νήεσσι πολυκληῖσι πεσόντες;
κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιτε
Ἀργεΐην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ Ἀχαιῶν
ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης.
ἀλλ ἴθι νῦν κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν, μηδέ τ ἐρώει,
180 ,
́.
. .
, . ,
, , .
σοῖς δ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον
μηδὲ ἔα νῆας ἅλαδ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας.
ὣς φάθ, ὃ δὲ ξυνέηκε θεᾶς ὄπα φωνησάσης·
βῆ δὲ θέειν, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε, τῆν δὲ κόμισσεν
κῆρυξ Εὐρυβάτης Ἰθακήσιος, ὅς οἱ ὀπήδει.
185 , , ,
, ,
.
,
, :
αὐτὸς δ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίος ἐλθὼν
δέξατό οἱ σκῆπτρον πατρώιον, ἄφθιτον αἰεί·
σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
ὅν τινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη,
τὸν δ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάς·
190 ? , , !
, .
, .
, , .
, .
δαιμόνι, οὐ σὲ ἔοικε κακὸν ὣς δειδίσσεσθαι,
ἀλλ αὐτός τε κάθησο καὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς.
οὐ γάρ πω σάφα οἶσθ, οἷος νόος Ἀτρεΐωνος·
νῦν μὲν πειρᾶται, τάχα δ ἴψεται υἷας Ἀχαιῶν.
ἐν βουλῇ δ οὐ πάντες ἀκούσαμεν οἷον ἔειπεν;
195 !
, ,
, .
, , , ,
:
μή τι χολωσάμενος ῥέξῃ κακὸν υἷας Ἀχαιῶν.
θυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ διοτρεφέος βασιλῆος,
τιμὴ δ ἐκ Διός ἐστι, φιλεῖ δέ ἑ μητίετα Ζεύς.
ὃν δ αὖ δήμου ἄνδρα ἴδοι βοάοντά τ ἐφεύροι,
τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν ὁμοκλήσασκέ τε μύθῳ·
200 , ! - , ,
, ! , ,
, .
, , .
, ,
δαιμόνι, ἀτρέμας ἧσο καὶ ἄλλων μῦθον ἄκουε,
οἳ σέο φέρτεροί εἰσι, σὺ δ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις,
οὔτε ποτ ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιος οὔτ ἐνὶ βουλῇ.
οὐ μέν πως πάντες βασιλεύσομεν ἐνθάδ Ἀχαιοί!
οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη· εἷς κοίρανος ἔστω,
205 ,
, .
, .

, ,
εἷς βασιλεύς, ᾧ δῶκε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεω
[σκῆπτρόν τ ἠδὲ θέμιστας, ἵνα σφίσι βασιλεύῃ].
ὣς ὅ γε κοιρανέων δίεπε στρατόν· οἳ δ ἀγορήνδε
αὖτις ἐπεσσεύοντο νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων
ἠχῇ, ὡς ὅτε κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
210 .
.
, ;
,
,
αἰγιαλῷ μεγάλῳ βρέμεται, σμαραγεῖ δέ τε πόντος.
ἄλλοι μέν ῥ ἕζοντο, ἐρήτυθεν δὲ καθ ἕδρας·
Θερσίτης δ ἔτι μοῦνος ἀμετροεπὴς ἐκολῴα, 
ὅς ῥ ἔπεα φρεσὶν ᾗσιν ἄκοσμά τε πολλά τε ᾔδη,
μὰψ ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν,
215 .
, :
, ;
;
譸 .
ἀλλ ὅ τί οἱ εἴσαιτο γελοίιον Ἀργεΐοισιν
ἔμμεναι. αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθεν·
φολκὸς ἔην, χωλὸς δ ἕτερον πόδα· τὼ δέ οἱ ὤμω
κυρτώ, ἐπὶ στῆθος συνοχωκότε· αὐτὰρ ὕπερθεν
φοξὸς ἔην κεφαλήν, ψεδνὴ δ ἐπενήνοθε λάχνη.
220 , , ,
́ ;
.
.
, :
ἔχθιστος δ Ἀχιλῆι μάλιστ ἦν ἠδ Ὀδυσῆι·
τὼ γὰρ νεικείεσκε·  τότ αὖτ Ἀγαμέμνονι δίῳ
ὀξέα κεκληγὼς λέγ ὀνείδεα· τῷ δ ἄρ Ἀχαιοὶ
ἐκπάγλως κοτέοντο νεμέσσηθέν τ ἐνὶ θυμῷ.
αὐτὰρ ὃ μακρὰ βοῶν Ἀγαμέμνονα νείκεε μύθῳ·
225 , , ?
,
,  , , ,
, .
, -
Ἀτρεΐδη, τέο δ αὖτ ἐπιμέμφεαι ἠδὲ χατίζεις;
πλεῖαί τοι χαλκοῦ κλισίαι, πολλαὶ δὲ γυναῖκες
εἰσὶν ἐνὶ κλισίῃς ἐξαίρετοι, ἅς τοι Ἀχαιοὶ
πρωτίστῳ δίδομεν, εὖτ ἂν πτολίεθρον ἕλωμεν.
ἢ ἔτι καὶ χρυσοῦ ἐπιδεύεαι, ὅν κέ τις οἴσει
230 ,
, ?
, ,
? ,
?
Τρώων ἱπποδάμων ἐξ Ἰλίου υἷος ἄποινα,
ὅν κεν ἐγὼ δήσας ἀγάγω ἢ ἄλλος Ἀχαιῶν;
ἠὲ γυναῖκα νέην, ἵνα μίσγεαι ἐν φιλότητι,
ἥν τ αὐτὸς ἄπο νόσφι κατίσχεαι; οὐ μὲν ἔοικεν
ἀρχὸν ἐόντα κακῶν ἐπιβασκέμεν υἷας Ἀχαιῶν.
235 , ! , !
!
. ,
- , .
,
ὦ πέπονες, κάκ ἐλέγχε, Ἀχαιίδες, οὐκέτ Ἀχαιοί·
οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώμεθα, τόνδε δ ἐῶμεν
αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ γέρα πεσσέμεν, ὄφρα ἴδηται,
ἤ ῥά τί οἱ χἡμεῖς προσαμύνομεν ἠὲ καὶ οὐκί.
ὃς καὶ νῦν Ἀχιλῆα, ἕο μέγ ἀμείνονα φῶτα,
240 , , .
, !
́ , , !
, , ,
. ,
ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας.
ἀλλὰ μάλ οὐκ Ἀχιλῆι χόλος φρεσίν, ἀλλὰ μεθήμων·
ἦ γὰρ ἄν, Ἀτρεΐδη, νῦν ὕστατα λωβήσαιο.
ὣς φάτο νεικείων Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν
Θερσίτης· τῷ δ ὦκα παρίστατο δῖος Ὀδυσσεύς,
245 , :
, , !
, !
, , ,
, !
καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύθῳ·
Θερσῖτ ἀκριτόμυθε, λιγύς περ ἐὼν ἀγορητὴς
ἴσχεο μηδ ἔθελ οἶος ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν.
οὐ γὰρ ἐγὼ σέο φημὶ χερειότερον βροτὸν ἄλλον
ἔμμεναι, ὅσσοι ἅμ Ἀτρεΐδῃς ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον.
250 - ,
́ !
, ,
, , , ?
, ,
τῷ οὐκ ἂν βασιλῆας ἀνὰ στόμ ἔχων ἀγορεύοις
καί σφιν ὀνείδεά τε προφέροις νόστον τε φυλάσσοις.
οὐδέ τί πω σάφα ἴδμεν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα,
ἢ εὖ ἠὲ κακῶς νοστήσομεν υἷες Ἀχαιῶν.
τῷ νῦν Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν
255 ́ , -
. ?
, :
́ , , , 
,
ἧσαι ὀνειδίζων, ὅτι οἱ μάλα πολλὰ διδοῦσιν
ἥρωες Δαναοί; σὺ δὲ κερτομέων ἀγορεύεις;
ἀλλ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
εἴ κ ἔτι σ ἀφραίνοντα κιχήσομαι ὥς νύ περ ὧδε,
μηκέτ ἔπειτ Ὀδυσῆι κάρη ὤμοισιν ἐπείη
260 ,
, , ,
, ,
,
!
μηδ ἔτι Τηλεμάχοιο πατὴρ κεκλημένος εἴην,
εἰ μὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω,
χλαῖνάν τ ἠδὲ χιτῶνα τά τ αἰδῶ ἀμφικαλύπτει,
αὐτὸν δὲ κλαίοντα θοὰς ἐπὶ νῆας ἀφήσω
πεπληγὼς ἀγορῆθεν ἀεικέσσι πληγῇσιν.
265 .
, ;

. ,
, , .
ὣς ἄρ ἔφη, σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμω
πλῆξεν· ὃ δ ἰδνώθη, θαλερὸν δέ οἱ ἔκφυγε δάκρυ,
σμῶδιξ δ αἱματόεσσα μεταφρένου ἒξ ὑπανέστη
σκήπτρου ὕπο χρυσέου. ὃ δ ἄρ ἕζετο τάρβησέν τε,
ἀλγήσας δ, ἀχρεῖον ἰδών, ἀπομόρξατο δάκρυ.
270 , .
, :
, ,
,
, , :
οἳ δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἐπ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν.
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ὢ πόποι, ἦ δὴ μυρί Ὀδυσσεὺς ἐσθλὰ ἔοργεν
βουλάς τ ἐξάρχων ἀγαθὰς πόλεμόν τε κορύσσων·
νῦν δὲ τόδε μέγ ἄριστον ἐν Ἀργεΐοισιν ἔρεξεν,
275 !

!
. , ,
́. ,
ὃς τὸν λωβητῆρα ἐπεσβόλον ἔσχ ἀγοράων.
οὔ θήν μιν πάλιν αὖτις ἀνήσει θυμὸς ἀγήνωρ
νεικείειν βασιλῆας ὀνειδείοις ἐπέεσσιν.
ὣς φάσαν ἡ πληθύς· ἀνὰ δ ὁ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς
ἔστη σκῆπτρον ἔχων· πάρα δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
280 , ,
,
.
, :
! , ,
εἰδομένη κήρυκι σιωπᾶν λαὸν ἀνώγει,
ὡς ἅμα θ οἱ πρῶτοί τε καὶ ὕστατοι υἷες Ἀχαιῶν
μῦθον ἀκούσειαν καὶ ἐπιφρασσαίατο βουλήν.
ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
Ἀτρεΐδη, νῦν δή σε, ἄναξ, ἐθέλουσιν Ἀχαιοὶ
285 , .
, ,
:
, .
, ,
πᾶσιν ἐλέγχιστον θέμεναι μερόπεσσι βροτοῖσιν
οὐδέ τοι ἐκτελέουσιν ὑπόσχεσιν, ἥν περ ὑπέσταν
ἐνθάδ ἔτι στείχοντες ἀπ Ἄργεος ἱπποβότοιο,
Ἴλιον ἐκπέρσαντ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι.
ὥς τε γὰρ ἦ παῖδες νεαροὶ χῆραί τε γυναῖκες
290 ,  .
, , , ;
,
,
.
ἀλλήλοισιν ὀδύρονται οἶκόνδε νέεσθαι.
ἦ μὴν καὶ πόνος ἐστὶν ἀνιηθέντα νέεσθαι·
καὶ γάρ τίς θ ἕνα μῆνα μένων ἀπὸ ἧς ἀλόχοιο
ἀσχαλάει σὺν νηὶ πολυζύγῳ, ὅν περ ἄελλαι
χειμέριαι εἰλέωσιν ὀρινομένη τε θάλασσα·
295 ,
. ,
.
.
, , , , ,
ἡμῖν δ εἴνατός ἐστι περιτροπέων ἐνιαυτὸς
ἐνθάδε μιμνόντεσσι. τῷ οὐ νεμεσίζομ Ἀχαιοὺς
ἀσχαλάειν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν· ἀλλὰ καὶ ἔμπης
αἰσχρόν τοι δηρόν τε μένειν κενεόν τε νέεσθαι.
τλῆτε, φίλοι, καὶ μείνατ ἐπὶ χρόνον, ὄφρα δαῶμεν,
300 , .
,  , 
, .
,
, ,
ἢ ἐτεὸν Κάλχας μαντεύεται ἠὲ καὶ οὐκί.
εὖ γὰρ δὴ τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν, ἐστὲ δὲ πάντες
μάρτυροι, οὕς μὴ κῆρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι·
χθιζά τε καὶ πρωίζ ὅτ ἐς Αὐλίδα νῆες Ἀχαιῶν
ἠγερέθοντο κακὰ Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ φέρουσαι,
305 , ,
,
- .
:
, ́ ,
ἡμεῖς δ ἀμφὶ περὶ κρήνην ἱεροὺς κατὰ βωμοὺς
ἔρδομεν ἀθανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας
καλῇ ὑπὸ πλατανίστῳ, ὅθεν ῥέεν ἀγλαὸν ὕδωρ, 
ἔνθ ἐφάνη μέγα σῆμα. δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινὸς
σμερδαλέος, τόν ῥ αὐτὸς Ὀλύμπιος ἧκε φάοσδε,
310 - , .
, ,
, ,
, , .
,
βωμοῦ ὑπαΐξας πρὸς ῥα πλατάνιστον ὄρουσεν.
ἔνθα δ ἔσαν στρουθοῖο νεοσσοί, νήπια τέκνα,
ὄζῳ ἔπ ἀκροτάτῳ πετάλοις ὕπο πεπτηῶτες
ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν, ἣ τέκε τέκνα.
ἔνθ ὅ γε τοὺς ἐλεεινὰ κατήσθιε τετριγῶτας,
315 , .
́ .
, ,
:
́ .
μήτηρ δ ἀμφεποτᾶτο ὀδυρομένη φίλα τέκνα·
τὴν δὲ ἑλιξάμενος πτέρυγος λάβεν ἀμφιαχυῖαν.
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ τέκν ἔφαγε στρουθοῖο καὶ αὐτήν,
τὸν μὲν ἀίζηλον θῆκεν θεὸς ὅς περ ἔφηνεν·
λᾶαν γάρ μιν ἔθηκε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεω.
320 , , , :
.
, , :
, ?
ἡμεῖς δ ἑσταότες θαυμάζομεν, οἷον ἐτύχθη,
ὡς οὖν δεινὰ πέλωρα θεῶν εἰσῆλθ ἑκατόμβας·
Κάλχας δ αὐτίκ ἔπειτα θεοπροπέων ἀγόρευεν·
τίπτ ἄνεῳ ἐγένεσθε, κάρη κομάοντες Ἀχαιοί;
ἡμῖν μὲν τόδ ἔφηνε τέρας μέγα μητίετα Ζεύς,
325 ́, , .
, , , 
, , , 
,
, , .
ὄψιμον ὀψιτέλεστον, ὅο κλέος οὔ ποτ ὀλεῖται.
ὡς οὗτος κατὰ τέκν ἔφαγε στρουθοῖο καὶ αὐτήν,
ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν, ἣ τέκε τέκνα,
ὣς ἡμεῖς τοσσαῦτ ἔτεα πτολεμίξομεν αὖθι,
τῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.
330 . .
, , ?
, !
. .
.
κεῖνος τὼς ἀγόρευε· τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
ἀλλ ἄγε μίμνετε πάντες, ἐυκνήμιδες Ἀχαιοί,
αὐτοῦ, εἰς ὅ κεν ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἕλωμεν.
ὣς ἔφατ· Ἀργέιοι δὲ μέγ ἴαχον  ἀμφὶ δὲ νῆες
σμερδαλέον κονάβησαν ἀυσάντων ὑπ Ἀχαιῶν 
335 , , .
, , :
! , , 
, !
,  ?
μῦθον ἐπαινήσαντες Ὀδυσσῆος θεΐοιο.
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ὢ πόποι, ἦ δὴ παισὶν ἐοικότες ἀγοράεσθε
νηπιάχοις, οἷς οὔ τι μέλει πολεμήια ἔργα.
πῇ δὴ συνθεσίαι τε καὶ ὅρκια βήσεται ἡμῖν;
340 , ,
, , ?

, !
, , , , 
ἐν πυρὶ δὴ βουλαί τε γενοίατο μήδεά τ ἀνδρῶν
σπονδαί τ ἄκρητοι καὶ δεξιαί, ᾗς ἐπέπιθμεν.
αὔτως γὰρ ἐπέεσσ ἐριδαίνομεν οὐδέ τι μῆχος
εὑρέμεναι δυνάμεσθα, πολὺν χρόνον ἐνθάδ ἐόντες.
Ἀτρεΐδη, σὺ δ ἔθ ὡς πρὶν ἔχων ἀστεμφέα βουλὴν
345 .
,  , 
; .
, , ,
- :
ἄρχευ Ἀργεΐοισι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας·
τούσδε δ ἔα φθινύθειν, ἕνα καὶ δύο, τοί κεν Ἀχαιῶν
νόσφιν βουλεύωσ  ἄνυσις δ οὐκ ἔσσεται αὐτῶν 
πρὶν Ἄργοσδ ἰέναι, πρὶν καὶ Διὸς αἰγιόχοιο
γνώμεναι εἴ τε ψεῦδος ὑπόσχεσις εἴ τε καὶ οὐκί.
350 ,
,
, :
.
,
φημὶ γὰρ οὖν κατανεῦσαι ὑπερμενέα Κρονίωνα
ἤματι τῷ, ὅτε νηυσὶν ἐν ὠκυπόροισιν ἔβαινον
Ἀργείοι Τρώεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντες,
ἀστράπτων ἐπιδέξι, ἐναίσιμα σήματα φαίνων.
τῷ μή τις πρὶν ἐπειγέσθω οἶκόνδε νέεσθαι,
355 ,
.
- ,
,
, , !
πρίν τινα πὰρ Τρώων ἀλόχῳ κατακοιμηθῆναι,
τείσασθαι δ Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε.
εἰ δέ τις ἐκπάγλως ἐθέλει οἶκόνδε νέεσθαι,
ἁπτέσθω ἧς νηὸς ἐυσσέλμοιο μελαίνης,
ὄφρα πρόσθ ἄλλων θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ.
360 , , , ;
, , :
;
  ;
, ,
ἀλλά, ἄναξ, αὐτός τ εὖ μήδεο πείθεό τ ἄλλῳ·
οὔ τοι ἀπόβλητον ἔπος ἔσσεται, ὅττι κεν εἴπω.
κρῖν ἄνδρας κατὰ φῦλα, κατὰ φρήτρας, Ἀγάμεμνον,
ὡς φρήτρη φρήτρηφιν ἀρήγῃ, φῦλα δὲ φύλοις.
εἰ δέ κεν ὣς ἔρξῃς καί τοι πείθωνται Ἀχαιοί,
365 ,
: .
, ,
.
, :
γνώσῃ ἔπειθ, ὅς θ ἡγεμόνων κακὸς ὅς τέ νυ λαῶν,
ἠδ ὅς κ ἐσθλὸς ἔῃσι· κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται·
γνώσῃ δ, ἢ καὶ θεσπεσίῃ πόλιν οὐκ ἀλαπάξεις
ἢ ἀνδρῶν κακότητι καὶ ἀφραδίῃ πολέμοιο.
τὸν δ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
370 , !
, , , , ,

,
!
ἦ μὰν αὖτ ἀγορῇ νικᾷς, γέρον, υἷας Ἀχαιῶν.
αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
τοιοῦτοι δέκα μοι συμφράδμονες εἶεν Ἀχαιῶν·
τῷ κε τάχ ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος
χερσὶν ὕφ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε.
375 - :
, .
-
, , , .
- ,
ἀλλά μοι αἰγίοχος Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε ἔδωκεν,
ὅς με μετ ἀπρήκτους ἔριδας καὶ νείκεα βάλλει·
καὶ γὰρ ἐγὼν Ἀχιλεύς τε μαχεσσάμεθ εἵνεκα κούρης
ἀντιβίοις ἐπέεσσιν, ἐγὼ δ ἦρχον χαλεπαίνων.
εἰ δέ ποτ ἔς γε μίαν βουλεύσομεν, οὐκέτ ἔπειτα
380 ,  !
, , .
,

.   !
Τρωσὶν ἀνάβλησις κακοῦ ἔσσεται, οὐδ ἠβαιόν.
νῦν δ ἔρχεσθ ἐπὶ δείπνον, ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα·
εὖ μέν τις δόρυ θηξάσθω, εὖ δ ἀσπίδα θέσθω,
εὖ δέ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω ὠκυπόδεσσιν,
εὖ δέ τις ἅρματος ἀμφὶς ἰδὼν πολέμοιο μεδέσθω,
385 .
,  !
.
́ ,
, ,
ὥς κε πανημέριοι στυγερῷ κρινώμεθ Ἄρηι.
οὐ γὰρ παυσωλή γε μετέσσεται, οὐδ ἠβαιόν,
εἰ μὴ νὺξ ἐλθοῦσα δακρινέει μένος ἀνδρῶν.
ἱδρώσει μέν τευ τελαμὼν ἀμφὶ στήθεσφιν
ἀσπίδος ἀμφιβρότης, περὶ δ ἔγχεϊ χεῖρα καμεῖται·
390 ́ !..
,

!
. .
ἱδρώσει δέ τευ ἵππος ἐύξοον ἅρμα τιταίνων.
ὃν δέ κ ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης ἐθέλοντα νοήσω
μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, οὔ οἱ ἔπειτα
ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας ἠδ οἰωνούς.
ὣς ἔφατ· Ἀργέιοι δὲ μέγ ἴαχον, ὡς ὅτε κῦμα
395
; ;
.
, .
. .
ἀκτῇ ἔφ ὑψηλῇ, ὅτε κινήσῃ νότος ἐλθών,
προβλῆτι σκοπέλῳ, τὸν δ οὔ ποτε κύματα λείπει
παντοίων ἀνέμων, ὅτ ἂν ἔνθ ἢ ἔνθα γένωνται.
ἀνστάντες δ ὀρέοντο κεδασθέντες κατὰ νῆας
κάπνισσάν τε κατὰ κλισίας καὶ δεῖπνον ἕλοντο.
400 ,
, .


:
ἄλλος δ ἄλλῳ ἔρεζε θεῶν αἰειγενετάων,
εὐχόμενος θάνατόν τε φυγεῖν καὶ μῶλον Ἄρηος.
αὐτὰρ ὃ βοῦν ἱέρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
πίονα πενταέτηρον ὑπερμενέι Κρονίωνι,
κίκλησκεν δὲ γέροντας ἀριστῆας Παναχαιῶν·
405 ,
,
, .
:
, .
Νέστορα μὲν πρώτιστα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα,
αὐτὰρ ἔπειτ Αἴαντε δύω καὶ Τυδέος υἱόν,
ἕκτον δ αὖτ Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον.
αὐτόματος δέ οἱ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
ᾔδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεόν, ὡς ἐπονεῖτο.
410 ́ .
:
, , , !
,
, ,
βοῦν δὲ περίστησάν τε καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο.
τοῖσιν δ εὐχόμενος μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
Ζεῦ κύδιστε μέγιστε, κελαινεφές, αἰθέρι ναίων,
μὴ πρὶν ἠέλιον δῦναι καὶ ἐπὶ κνέφας ἐλθεῖν,
πρίν με κατὰ πρηνὲς βαλέειν Πριάμοιο μέλαθρον
415 , ,
,
, ,
!
. :
αἰθαλόεν, πρῆσαι δὲ πυρὸς δηίοιο θύρετρα,
Ἑκτόρεον δὲ χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαΐξαι
χαλκῷ ῥωγαλέον· πολέες δ ἀμφ αὐτὸν ἑταῖροι
πρηνέες ἐν κονίῃσιν ὀδὰξ λαζοίατο γαῖαν.
ὣς ἔφατ· οὐ δ ἄρα πώ οἱ ἐπεκραίαινε Κρονίων,
420 ́, .
, ́ ,
, .
,
, .
ἀλλ ὅ γε δέκτο μὲν ἱρά, πόνον δ ἀλίαστον ὄφελλεν.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο,
αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,
μηρούς τ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν
δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ αὐτῶν δ ὠμοθέτησαν.
425 ,
.
, ,
, , ,
.
καὶ τὰ μὲν ἂρ σχίζῃσιν ἀφύλλοισιν κατέκαιον,
σπλάγχνα δ ἄρ ἀμπείραντες ὑπείρεχον Ἡφαίστοιο.
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ ἐκάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
μίστυλλόν τ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ ὀβελοῖσιν ἔπειραν
ὤπτησάν τε περιφραδέως ἐρύσαντό τε πάντα.
430 , .
, .
, ,
, , , :
, !
αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα,
δαίνυντ, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
τοῖς ἄρα μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Ἀτρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον,
435 ,
, .

.
,
μηκέτι νῦν δήθ αὖθι λεγώμεθα μηδ ἔτι δηρὸν
ἀμβαλλώμεθα ἔργον, ὃ δὴ θεὸς ἐγγυαλίζει.
ἀλλ ἄγε, κήρυκες μὲν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
λαὸν κηρύσσοντες ἀγειρόντων κατὰ νῆας,
ἡμεῖς δ ἁθρόοι ὧδε κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν
440 .
. .

.
. .
ἴομεν, ὄφρα κε θᾶσσον ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα.
ὣς ἔφατ, οὐδ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
αὐτίκα κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσεν
κηρύσσειν πόλεμόνδε κάρη κομάοντας Ἀχαιούς.
οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ ἠγείροντο μάλ ὦκα.
445 , , ,
.
,  , , ;

;   !
οἳ δ ἀμφ Ἀτρεΐωνα διοτρεφέες βασιλῆες
θῦνον κρίνοντες, μέτα δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη
αἰγίδ ἔχουσ ἐρίτιμον, ἀγήραον ἀθανάτην τε. 
τῆς ἑκατὸν θύσανοι παγχρύσεοι ἠερέθονται,
πάντες ἐυπλεκέες, ἑκατόμβοιος δὲ ἕκαστος. 
450 , ,
;
, , .
,
.
σὺν τῇ παιφάσσουσα διέσσυτο λαὸν Ἀχαιῶν
ὀτρύνουσ ἰέναι· ἐν δὲ σθένος ὦρσεν ἑκάστῳ
καρδίῃ, ἄλληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.
τοῖσι δ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ ἠὲ νέεσθαι
ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
455 -
븭,

.
, ,
ἠύτε πῦρ ἀίδηλον ἐπιφλέγει ἄσπετον ὕλην
οὔρεος ἐν κορυφῇς, ἕκαθεν δέ τε φαίνεται αὐγή,
ὣς τῶν ἐρχομένων ἀπὸ χαλκοῦ θεσπεσίοιο
αἴγλη παμφανάουσα δι αἰθέρος οὐρανὸν ἷκεν.
τῶν δ, ὥς τ ὀρνίθων πετεηνῶν ἔθνεα πολλά,
460 ,
, ,
,

χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων,
Ἀσίῳ ἐν λειμῶνι Καϋστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα
ἔνθα καὶ ἔνθα ποτῶνται ἀγαλλόμενα πτερύγεσσιν,
κλαγγηδὸν προκαθιζόντων, σμαραγεῖ δέ τε λειμών 
ὣς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων
465 ;
.

, .
,
ἐς πεδίον προχέοντο Σκαμάνδριον, αὐτὰρ ὕπο χθὼν
σμερδαλέον κονάβιζε ποδῶν αὐτῶν τε καὶ ἵππων.
ἔσταν δ ἐν λειμῶνι Σκαμανδρίῳ ἀνθεμόεντι
μυρίοι, ὅσσα τε φύλλα καὶ ἄνθεα γίγνεται ὥρῃ.
ἠύτε μυιάων ἁδινάων ἔθνεα πολλά,
470 ,
, , 

, .
, -
αἵ τε κατὰ σταθμὸν ποιμνήιον ἠλάσκουσιν
ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει,
τόσσοι ἐπὶ Τρώεσσι κάρη κομάοντες Ἀχαιοὶ
ἐν πεδίῳ ἵσταντο διαρραῖσαι μεμαῶτες.
τοὺς δ, ὥς τ αἰπόλια πλατέ αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες
475 , , 
, ,
. .
,
  ,   .
ῥεῖα διακρίνωσιν, ἐπεί κε νομῷ μιγέωσιν,
ὣς τοὺς ἡγεμόνες διεκόσμεον ἔνθα καὶ ἔνθα
ὑσμίνηνδ ἰέναι, μέτα δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπικεραύνῳ,
Ἄρεϊ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι.
480 , , 
, , 
,
.
, , ́
ἠύτε βοῦς ἀγέληφι μέγ ἔξοχος ἔπλετο πάντων
ταῦρος  ὃ γάρ τε βόεσσι μεταπρέπει ἀγρομένῃσιν, 
τοῖον ἄρ Ἀτρεΐδην θῆκε Ζεὺς ἤματι κείνῳ,
ἐκπρεπέ ἐν πολλοῖσι καὶ ἔξοχον ἡρώεσσιν.
ἔσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ ἔχουσαι 
485 , , ,
, :
?
,
,
ὑμεῖς γὰρ θεαί ἐστε πάρεστέ τε ἴστε τε πάντα,
ἡμεῖς δὲ κλέος οἶον ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν, 
οἵ τινες ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν.
πληθὺν δ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ ὀνομήνω,
οὐδ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι δέκα δὲ στόματ εἶεν,
490
, , ,
.
.
:
φωνὴ δ ἄρρηκτος, χάλκεον δέ μοι ἦτορ ἐνείη,
εἰ μὴ Ὀλυμπιάδες Μοῦσαι Διὸς αἰγιόχοιο
θυγατέρες μνησαίαθ, ὅσοι ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον.
ἀρχοὺς αὖ νηῶν ἐρέω νῆάς τε προπάσας.
Βοιωτῶν μὲν Πηνέλεως καὶ Λήιτος ἦρχον
495 , , .
, ,
, ,
, , , ,
, , ,
Ἀρκεσίλαός τε Προθοήνωρ τε Κλονίος τε,
οἵ θ Ὑρίην ἐνέμοντο καὶ Αὐλίδα πετρήεσσαν
Σχοῖνόν τε Σκῶλόν τε πολύκνημόν τ Ἐτεωνόν,
Θέσπειαν Γραῖάν τε καὶ εὐρύχορον Μυκαλησσόν,
οἵ τ ἀμφ Ἅρμ ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον καὶ Ἐρύθρας,
500 , ,
, , ,
, ,
, , ,
, , , ,
οἵ τ Ἐλεῶν εἶχον ἠδ Ὕλην καὶ Πετεῶνα,
Ὠκαλέην Μεδεῶνά τ ἐυκτίμενον πτολίεθρον,
Κώπας Εὔτρησίν τε πολυτρήρωνά τε Θίσβην,
οἵ τε Κορώνειαν καὶ ποιήενθ Ἁλίαρτον,
οἵ τε Πλάταιαν ἔχον ἠδ οἳ Γλίσαντα νέμοντο,
505 , , ,
, ,
, , ,
, .
,
οἵ θ Ὑποθήβας εἶχον ἐυκτίμενον πτολίεθρον
Ὀγχηστόν θ ἱερόν, Ποσιδήιον ἀγλαὸν ἄλσος,
οἵ τε πολυστάφυλον Ἄρνην ἔχον, οἵ τε Μίδειαν
Νῖσάν τε ζαθέην Ἀνθηδόνα τ ἐσχατάουσαν.
τῶν μὲν πεντήκοντα νέες κίον, ἐν δὲ ἑκάστῃ
510 .

;
,
, ́ ,
κοῦροι Βοιωτῶν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι βαῖνον.
οἳ δ Ἀσπληδόνα ναῖον ἰδ Ὀρχομενὸν Μινύειον,
τῶν ἦρχ Ἀσκάλαφος καὶ Ἰάλμενος, υἷες Ἄρηος,
οὓς τέκεν Ἀστυόχη δόμῳ Ἄκτορος Ἀζεΐδαο
παρθένος αἰδοίη, ὑπερώιον εἰσαναβᾶσα,
515 , .
.
, ,
, .
,
Ἄρηι κρατερῷ· ὃ δέ οἱ παρελέξατο λάθρῃ.
τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχάοντο.
αὐτὰρ Φωκήων Σχεδίος καὶ Ἐπίστροφος ἦρχον
υἱέες Ἰφίτου μεγαθύμου Ναυβολίδαο,
οἳ Κυπάρισσον ἔχον Πυθῶνά τε πετρήεσσαν
520 ,
, ,
, ,
.
.
Κρῖσάν τε ζαθέην καὶ Δαυλίδα καὶ Πανοπῆα,
οἵ τ Ἀνεμώρειαν καὶ Ὑάμπολιν ἀμφενέμοντο,
οἵ τ ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον,
οἵ τε Λίλαιαν ἔχον πηγῇς ἔπι Κηφισοῖο·
τοῖς δ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
525 ,
, , .
.
, , , 
; , ,
οἳ μὲν Φωκήων στίχας ἵστασαν ἀμφιέποντες,
Βοιωτῶν δ ἔμπλην ἐπ ἀριστερὰ θωρήσσοντο.
Λοκρῶν δ ἡγεμόνευεν Ὀιλῆος ταχὺς Αἴας 
μείων, οὔ τι τόσος γε ὅσος Τελαμώνιος Αἴας,
ἀλλὰ πολὺ μείων· ὀλίγος μὲν ἔην, λινοθώρηξ,
530 , .
, ,
, , ,
, ́.
ἐγχείῃ δ ἐκέκαστο Πανέλληνας καὶ Ἀχαιούς, 
οἳ Κῦνόν τ ἐνέμοντ Ὀπόεντά τε Καλλίαρόν τε
Βῆσσάν τε Σκάρφην τε καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινὰς
Τάρφην τε Θρόνιόν τε Βοαγρίου ἀμφὶ ῥέεθρα.
τῷ δ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο
535 , .
, , 
, , , ,
, , ,
, , , 
Λοκρῶν, οἳ ναίουσι πέρην ἱερῆς Ἐυβοίης.
οἳ δ Εὔβοιαν ἔχον μένεα πνείοντες Ἄβαντες,
Χαλκίδα τ Εἰρέτριάν τε πολυστάφυλόν θ Ἱστίαιαν
Κήρινθόν τ ἔφαλον Δίου τ αἰπὺ πτολίεθρον,
οἵ τε Κάρυστον ἔχον ἠδ οἳ Στύρα ναιετάεσκον,
540 , ,
, ,
, ,
,
.
τῶν αὖθ ἡγεμόνευ Ἐλεφήνωρ ὄζος Ἄρηος
Χαλκωδοντιάδης, μεγαθύμων ἀρχὸς Ἀβάντων.
τῷ δ ἅμ Ἄβαντες ἕποντο θοοί, ὄπιθεν κομάοντες,
αἰχμηταί, μεμαῶτες ὀρεκτῇσιν μελίῃσιν
θώρηκας ῥήξειν δηίων ἀμφὶ στήθεσσιν.
545 .
, ,
; ,
, ́ ;
;
τῷ δ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
οἳ δ ἄρ Ἀθήνας εἶχον ἐυκτίμενον πτολίεθρον,
δῆμον Ἐρεχθῆος μεγαλήτορος  ὅν ποτ Ἀθήνη
θρέψε Διὸς θυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδωρος ἄρουρα·
κὰδ δ ἐν Ἀθήνῃς εἷσεν ἑῷ ἐνὶ πίονι νηῷ·
550 , ,
;
, ;

-.
ἔνθα δέ μιν ταύροισι καὶ ἀρνειοῖς ἱλάονται
κοῦροι Ἀθηναίων περιτελλομένων ἐνιαυτῶν, 
τῶν αὖθ ἡγεμόνευ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς.
τῷ δ οὔ πώ τις ὁμοῖος ἐπιχθόνιος γένετ ἀνὴρ
κοσμῆσαι ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας·
555 , , .
.

, .
, ,
Νέστωρ οἶος ἔριζεν, ὃ γὰρ προγενέστερος ἧεν.
τῷ δ ἅμα πεντήκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
Αἴας δ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας·
στῆσε δ ἄγων, ἵν Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγες.
οἳ δ Ἄργος τ εἶχον Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν,
560 , ,
, , ,
, , , 
,
, ;
Ἑρμιόνην Ἀσίνην τε βαθὺν κατὰ κόλπον ἐχούσας,
Τροιζῆν Ἠιόνας τε καὶ ἀμπελόεντ Ἐπίδαυρον,
οἵ τ ἔχον Αἴγιναν Μάσητά τε κοῦροι Ἀχαιῶν,
τῶν αὖθ ἡγεμόνευε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης
καὶ Σθένελος Καπανῆος ἀγακλειτοῦ φίλος υἱός·
565 , , ,
, .
, , .
.
, , ,
τοῖσι δ ἅμ Εὐρύαλος τρίτατος κίεν, ἰσόθεος φώς,
Μηκιστῆος ὑὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος.
συμπάντων δ ἡγεῖτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
τοῖσι δ ἅμ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
οἳ δὲ Μυκήνας εἶχον ἐυκτίμενον πτολίεθρον
570 ,
, , ,
, ,
, ,
, , ,
ἀφνειόν τε Κόρινθον ἐυκτιμένας τε Κλεωνάς,
Ὀρνειάς τ ἐνέμοντο Ἀραιθυρέην τ ἐρατεινὴν
καὶ Σικυῶν, ὅθ ἄρ Ἄδρηστος πρῶτ ἐμβασίλευεν,
οἵ θ Ὑπερησίην τε καὶ αἰπεινὴν Γονόεσσαν
Πελλήνην τ εἶχον ἠδ Αἴγιον ἀμφενέμοντο
575 , , 
.
; ́
. ,
,
Αἰγιαλόν τ ἀνὰ πάντα καὶ ἀμφ Ἑλίκην εὐρεῖαν,
τῶν ἑκατὸν νηῶν ἦρχε κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀτρεΐδης. ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι
λαοὶ ἕποντ· ἒν δ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκὸν
κυδιάων, πᾶσιν δὲ μετέπρεπεν ἡρώεσσιν,
580 .
, ,
, , ,
,
  , , ,
οὕνεκ ἄριστος ἔην, πολὺ δὲ πλείστους ἄγε λαούς.
οἳ δ εἶχον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν
Φᾶρίν τε Σπάρτην τε πολυτρήρωνά τε Μέσσην,
Βρυσειάς τ ἐνέμοντο καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινάς,
οἵ τ ἄρ Ἀμύκλας εἶχον Ἕλος τ ἔφαλον πτολίεθρον,
585 , , 
, ,
. ,
, ,
;
οἵ τε Λάαν εἶχον ἠδ Οἴτυλον ἀμφενέμοντο,
τῶν οἱ ἀδελφεὸς ἦρχε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος,
ἑξήκοντα νεῶν· ἀπάτερθε δὲ θωρήσσοντο.
ἒν δ αὐτὸς κίεν ᾗσι προθυμίῃσι πεποιθώς,
ὀτρύνων πόλεμόνδε· μάλιστα δὲ ἵετο θυμῷ
590 .
, ,
,
, , ,
,  , ,
τείσασθαι Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε.
οἳ δὲ Πύλον τ ἐνέμοντο καὶ Ἀρήνην ἐρατεινὴν
καὶ Θρύον, Ἀλφειοῖο πόρον, καὶ ἐύκτιτον Αἰπύ,
καὶ Κυπαρισσήεντα καὶ Ἀμφιγένειαν ἔναιον
καὶ Πτελεὸν καὶ Ἕλος καὶ Δώριον, ἔνθα τε Μοῦσαι
595 ,
, .
, , ,
.
ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήικα παῦσαν ἀοιδῆς
Οἰχαλίηθεν ἰόντα παρ Εὐρύτου Οἰχαλιῆος, 
στεῦτο γὰρ εὐχόμενος νικησέμεν, εἴ περ ἂν αὐταὶ
Μοῦσαι ἀείδοιεν κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο·
αἳ δὲ χολωσάμεναι πηρὸν θέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν
600 . .
, , .
.
, , ,
,  , , 
θεσπεσίην ἀφέλοντο καὶ ἐκλέλαθον κιθαριστύν· 
τῶν αὖθ ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ.
τῷ δ ἐνενήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχάοντο.
οἳ δ ἔχον Ἀρκαδίην ὑπὸ Κυλλήνης ὄρος αἰπὺ
Αἰπύτιον παρὰ τύμβον, ἵν ἀνέρες ἀγχιμαχηταί,
605 , , ,
, , , ,
, ,
, , , 
, .
οἳ Φενεόν τ ἐνέμοντο καὶ Ὀρχομενὸν πολύμηλον
Ῥίπην τε Στρατίην τε καὶ ἠνεμόεσσαν Ἐνίσπην,
καὶ Τεγέην εἶχον καὶ Μαντινέην ἐρατεινήν,
Στύμφηλόν τ εἶχον καὶ Παρρασίην ἐνέμοντο,
τῶν ἦρχ Ἀγκαίοιο πάις κρείων Ἀγαπήνωρ,
610 ,
, .

, :
.
ἑξήκοντα νεῶν· πολέες δ ἐν νηὶ ἑκάστῃ
Ἀρκάδες ἄνδρες ἔβαινον ἐπιστάμενοι πολεμίζειν.
αὐτὸς γάρ σφιν δῶκεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
νῆας ἐυσσέλμους, περάειν ἐπὶ οἴνοπα πόντον,
Ἀτρεΐδης, ἐπεὶ οὔ σφι θαλάσσια ἔργα μεμήλει.
615 , , , ,
, ,
, , 
,
, .
οἳ δ ἄρα Βουπράσιόν τε καὶ Ἤλιδα δῖαν ἔναιον,
ὅσσον ἔφ Ὑρμίνη καὶ Μύρσινος ἐσχατάουσα
πέτρη τ Ὠλενίη καὶ Ἀλείσιον ἐντὸς ἐέργει,
τῶν αὖ τέσσαρες ἀρχοὶ ἔσαν, δέκα δ ἀνδρὶ ἑκάστῳ
νῆες ἕποντο θοαί, πολέες δ ἔμβαινον Ἐπειοί.
620 , ,
, , .
, ,
,
, .
τῶν μὲν ἄρ Ἀμφίμαχος καὶ Θάλπιος ἡγησάσθην,
υἷες ὃ μὲν Κτεάτου ὃ δ ἄρ Εὐρύτου, Ἀκτορίωνε·
τῶν δ Ἀμαρυγκεΐδης ἦρχε κρατερὸς Διώρης·
τῶν δὲ τετάρτων ἦρχε Πολύξεινος θεοειδὴς
υἱὸς Ἀγασθένεος Αὐγηιάδαο ἄνακτος.
625 , ,
,
, ,
,
- , .
οἳ δ ἐκ Δουλιχίοιο Ἐχινάων θ ἱεράων
νήσων, αἳ ναίουσι πέρην ἁλός, Ἤλιδος ἄντα,
τῶν αὖθ ἡγεμόνευε Μέγης ἀτάλαντος Ἄρηι
Φυλεΐδης, ὃν τίκτε διίφιλος ἱππότα Φυλεύς,
ὅς ποτε Δουλίχιόνδ ἀπενάσσατο πατρὶ χολωθείς·
630 .
, ,
, ,
, ,
, , ,
τῷ δ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ἦγε Κεφαλλῆνας μεγαθύμους,
οἵ ῥ Ἰθάκην εἶχον καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον,
καὶ Κροκύλει ἐνέμοντο καὶ Αἰγίλιπα τρηχεῖαν,
οἵ τε Ζάκυνθον ἔχον ἠδ οἳ Σάμον ἀμφενέμοντο,
635 , , .
, .
.
, .
, , , ,
οἵ τ ἤπειρον ἔχον ἠδ ἀντιπέραια νέμοντο.
τῶν μὲν Ὀδυσσεὺς ἦρχε Διὶ μῆτιν ἀτάλαντος·
τῷ δ ἅμα νῆες ἕποντο δυώδεκα μιλτοπάρῃοι.
Αἰτωλῶν δ ἡγεῖτο Θόας Ἀνδραίμονος υἱός,
οἳ Πλευρῶν ἐνέμοντο καὶ Ὤλενον ἠδὲ Πυλήνην
640 , , .
,
, .
.
.
Χαλκίδα τ ἀγχίαλον Καλυδῶνά τε πετρήεσσαν.
οὐ γὰρ ἔτ Οἰνῆος μεγαλήτορος υἱέες ἦσαν 
οὐδ ἄρ ἔτ αὐτὸς ἔην,  θάνε δὲ ξανθὸς Μελέαγρος.
τῷ δ ἔπι πάντ ἐτέταλτο ἀνασσέμεν Αἰτωλοῖσιν·
τῷ δ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
645 , , , 
, , , ,
, ,
,
, .
Κρητῶν δ Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἡγεμόνευεν,
οἳ Κνωσόν τ εἶχον Γόρτυνά τε τειχιόεσσαν,
Λύκτον Μίλητόν τε καὶ ἀργινόεντα Λύκαστον
Φαιστόν τε Ῥύτιόν τε, πόλις εὖ ναιεταούσας,
ἄλλοι θ οἳ Κρήτην ἑκατόμπολιν ἀμφενέμοντο.
650 , ,
, , .
.
,  , , 
.
τῶν μὲν ἄρ Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἡγεμόνευεν
Μηριόνης τ ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρεϊφόντῃ·
τοῖσι δ ἅμ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
Τληπόλεμος δ Ἡρακλεΐδης ἠύς τε μέγας τε
ἐκ Ῥόδου ἐννέα νῆας ἄγεν Ῥοδίων ἀγερώχων,
655 , ́
, .
, .
,
, ,
οἳ Ῥόδον ἀμφενέμοντο διὰ τρίχα κοσμηθέντες,
Λίνδον Ἰηλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον.
τῶν μὲν Τληπόλεμος δουρικλυτὸς ἡγεμόνευεν,
ὃν τέκεν Ἀστυόχεια βίῃ Ἡρακληείῃ· 
τὴν ἄγετ ἐξ Ἐφύρης ποταμοῦ ἀπὸ Σελλήεντος,
660 .
, ,
,
, .
, ,
πέρσας ἄστεα πολλὰ διοτρεφέων αἰζηῶν.
Τληπόλεμος δ, ἐπεὶ οὖν τράφ ἐνὶ μεγάρῳ ἐυπήκτῳ,
αὐτίκα πατρὸς ἑοῖο φίλον μήτρωα κατέκτα
ἤδη γηράσκοντα Λικύμνιον ὄζον Ἄρηος.
αἶψα δὲ νῆας ἔπηξε, πολὺν δ ὅ γε λαὸν ἀγείρας
665 ,
.
, , .

, .
βῆ φεύγων ἐπὶ πόντον· ἀπείλησαν γάρ οἱ ἄλλοι
υἱέες υἱωνοί τε βίης Ἡρακληείης·
αὐτὰρ ὅ γ ἐς Ῥόδον ἷξεν ἀλώμενος ἄλγεα πάσχων. 
τριχθὰ δὲ ᾤκηθεν καταφυλαδόν, ἠδὲ φίληθεν
ἐκ Διός, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει·
670 .
.
,Δ
, ,
.
καί σφιν θεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων.
Νιρεὺς αὖ Σύμηθεν ἄγε τρεῖς νῆας ἐίσας,
Νιρεὺς Ἀγλαΐης υἱὸς Χαρόποιό τ ἄνακτος,
Νιρεύς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθεν
τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ ἀμύμονα Πηλεΐωνα·
675 .
, , ,
, , 

, .
ἀλλ ἀλαπαδνὸς ἔην, παῦρος δέ οἱ εἵπετο λαός.
οἳ δ ἄρα Νίσυρόν τ εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον τε
καὶ Κῶν Εὐρυπύλοιο πόλιν νήσους τε Καλύδνας,
τῶν αὖ Φείδιππός τε καὶ Ἄντιφος ἡγησάσθην
Θεσσαλοῦ υἷε δύω Ἡρακλεΐδαο ἄνακτος·
680 .
, ,
, , ,
, , ;
  , , .
τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχάοντο.
νῦν αὖ τούς, ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν Ἄργος ἔναιον,
οἵ τ Ἄλον οἵ τ Ἀλόπην οἵ τε Τρηχῖνα νέμοντο,
οἵ τ εἶχον Φθίην ἠδ Ἑλλάδα καλλιγύναικα,
Μυρμιδόνες δ ἐκαλεῦντο καὶ Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί 
685 .
:
, .
,
, ,
τῶν αὖ πεντήκοντα νεῶν ἦν ἀρχὸς Ἀχιλλεύς.
ἀλλ οἵ γ οὐ πολέμοιο δυσηχέος ἐμνάοντο·
οὐ γὰρ ἔην, ὅς τίς σφιν ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο.
κεῖτο γὰρ ἐν νήεσσι ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
κούρης χωόμενος Βρισηίδος ἠυκόμοιο,
690 ,
.
, ,
, .
.   !
τὴν ἐκ Λυρνησσοῦ ἐξείλετο πολλὰ μογήσας,
Λυρνησσὸν διαπορθήσας καὶ τείχεα Θήβης,
κὰδ δὲ Μύνητ ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον ἐγχεσιμώρους,
υἱέας Εὐηνοῖο Σεληπιάδαο ἄνακτος·
τῆς ὅ γε κεῖτ ἀχέων, τάχα δ ἀνστήσεσθαι ἔμελλεν.
695 , , ,
, , ,

, ,
, .
οἵ δ εἶχον Φυλάκην καὶ Πύρασον ἀνθεμόεντα,
Δήμητρος τέμενος, Ἴτωνά τε μητέρα μήλων
ἀγχίαλόν τ Ἀντρῶνα ἰδὲ Πτελεὸν λεχεποίην,
τῶν αὖ Πρωτεσίλαος ἀρήιος ἡγεμόνευεν
ζωὸς ἐών· τότε δ ἤδη ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα.
700 ,
. , ,
.
, ,
, ,
τοῦ δὲ καὶ ἀμφιδρυφὴς ἄλοχος Φυλάκῃ ἐλέλειπτο
καὶ δόμος ἡμιτελής· τὸν δ ἔκτανε Δάρδανος ἀνὴρ
νηὸς ἀποθρῴσκοντα πολὺ πρώτιστον Ἀχαιῶν.
οὐ δὲ μὲν οὐδ οἳ ἄναρχοι ἔσαν  πόθεόν γε μὲν ἀρχόν, 
ἀλλά σφεας κόσμησε Ποδάρκης ὄζος Ἄρηος,
705 , ,
, ,
.
; ,
, .
Ἰφίκλου υἱὸς πολυμήλου Φυλακίδαο,
αὐτοκασίγνητος μεγαθύμου Πρωτεσιλάου
ὁπλότερος γενεῇ  ὃ δ ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων
ἥρως Πρωτεσίλαος ἀρήιος·  οὐδέ τι λαοὶ
δεύονθ ἡγεμόνος, πόθεόν γε μὲν ἐσθλὸν ἐόντα.
710 .
, ,
, , , , 
,
;
τῷ δ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
οἳ δὲ Φερὰς ἐνέμοντο παραὶ Βοιβηΐδα λίμνην,
Βοίβην καὶ Γλαφύρας καὶ ἐυκτιμένην Ἰαωλκόν,
τῶν ἦρχ Ἀδμήτοιο φίλος πάις ἕνδεκα νηῶν
Εὔμηλος, τὸν ὑπ Ἀδμήτῳ τέκε δῖα γυναικῶν
715 ,  , .
, , ,
, , 
, .
.
Ἄλκηστις, Πελίαο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστη.
οἳ δ ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο
καὶ Μελίβοιαν ἔχον καὶ Ὀλιζῶνα τρηχεῖαν,
τῶν δὲ Φιλοκτήτης ἦρχεν τόξων ἐὺ εἰδώς,
ἑπτὰ νεῶν· ἐρέται δ ἐν ἑκάστῃ πεντήκοντα
720 , ́.
,
, ,
, .
, , .
ἐμβέβασαν, τόξων εὖ εἰδότες ἶφι μάχεσθαι.
ἀλλ ὃ μὲν ἐν νήσῳ κεῖτο κρατέρ ἄλγεα πάσχων
Λήμνῳ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθι μιν λίπον υἷες Ἀχαιῶν
ἕλκεϊ μοχθίζοντα κακῷ ὀλοόφρονος ὕδρου·
ἔνθ ὅ γε κεῖτ ἀχέων· τάχα δὲ μνήσεσθαι ἔμελλον
725 !
, .
, :
.
, ,
Ἀργέιοι παρὰ νηυσὶ Φιλοκτήταο ἄνακτος.
οὐ δὲ μὲν οὐδ οἳ ἄναρχοι ἔσαν  πόθεόν γε μὲν ἀρχόν, 
ἀλλὰ Μέδων κόσμησεν Ὀιλῆος νόθος υἱός,
τόν ῥ ἔτεκεν Ῥήνη ὑπ Ὀιλῆι πτολιπόρθῳ.
οἳ δ εἶχον Τρίκκην καὶ Ἰθώμην κλωμακόεσσαν,
730 , , 
,
, .
.
, ,
οἵ τ ἔχον Οἰχαλίην πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος,
τῶν αὖθ ἡγείσθην Ἀσκληπιοῦ δύο παῖδε,
ἰητῆρ ἀγαθώ, Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων·
τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχάοντο.
οἳ δ ἔχον Ὀρμένιον οἵ τε κρήνην Ὑπέρειαν,
735 , , 
, .
.
,
, , , 
οἵ τ ἔχον Ἀστέριον Τιτάνοιό τε λευκὰ κάρηνα,
τῶν ἦρχ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός·
τῷ δ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
οἳ δ Ἄργισσαν ἔχον καὶ Γυρτώνην ἐνέμοντο,
Ὄρθην Ἠλώνην τε πόλιν τ Ὀλοοσσόνα λευκήν,
740 , ,
, , 

, ,
.
τῶν αὖθ ἡγεμόνευε μενεπτόλεμος Πολυποίτης
υἱὸς Πειριθόοιο, τὸν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς, 
τόν ῥ ὑπὸ Πειριθόῳ τέκετο κλυτὸς Ἱπποδάμεια
ἤματι τῷ, ὅτε φῆρας ἐτείσατο λαχνήεντας,
τοὺς δ ἐκ Πηλίου ὦσε καὶ Αἰθίκεσσι πέλασσεν, 
745 , ,
, .
.
.
οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος
υἱὸς ὑπερθύμοιο Κορώνου Καινεΐδαο.
τοῖς δ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
Γουνεὺς δ ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας·
τῷ δ Ἐνιῆνες ἕποντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοί,
750 , ,
, .
,
, ,
, .
οἳ περὶ Δωδώνην δυσχείμερον οἰκί ἔθεντο,
οἵ τ ἀμφ ἱμερτὸν Τιταρήσιον ἔργα νέμοντο,
ὅς ῥ ἐς Πηνειὸν προϊεῖ καλλίρροον ὕδωρ, 
οὐ δ ὅ γε Πηνειῷ συμμίσγεται ἀργυροδίνῃ,
ἀλλά τέ μιν καθύπερθεν ἐπιρρέει ἠύτ ἔλαιον·
755 , , .
, , .
, ,
. .
.
ὅρκου γὰρ δεινοῦ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρώξ. 
Μαγνήτων δ ἦρχε Πρόθοος Τενθρηδόνος υἱός,
οἳ περὶ Πηνειὸν καὶ Πήλιον εἰνοσίφυλλον
ναίεσκον· τῶν μὲν Πρόθοος θοὸς ἡγεμόνευεν,
τῷ δ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
760 .
, , ,
, ,  , ?

, ,
οὗτοι ἄρ ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν.
τίς τ ἂρ τῶν ὄχ ἄριστος ἔην  σύ μοι ἔννεπε, Μοῦσα, 
αὐτῶν ἠδ ἵππων, οἳ ἅμ Ἀτρεΐδῃσιν ἕποντο;
ἵπποι μὲν μέγ ἄρισται ἔσαν Φηρητιάδαο,
τὰς Εὔμηλος ἔλαυνε ποδώκεας ὄρνιθας ὥς,
765 , , ;

, .
,
; ,
ὄτριχας οἰέτεας, σταφύλῃ ἐπὶ νῶτον ἐίσας, 
τὰς ἐν Πηρείῃ θρέψ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
ἄμφω θηλείας, φόβον Ἄρηος φορεούσας· 
ἀνδρῶν αὖ μέγ ἄριστος ἔην Τελαμώνιος Αἴας,
ὄφρ Ἀχιλεὺς μήνιεν· ὃ γὰρ πολὺ φέρτατος ἦεν,
770 , .

, , ,
;
, , , ;
ἵπποι θ, οἳ φορέεσκον ἀμύμονα Πηλεΐωνα.
ἀλλ ὃ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσι ποντοπόροισιν
κεῖτ ἀπομηνίσας Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν
Ἀτρεΐδῃ, λαοὶ δὲ παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης
δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες
775
, , .
, ,
. , ,
, .
τόξοισίν θ· ἵπποι δὲ παρ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος
λωτὸν ἐρεπτόμενοι ἐλεόθρεπτόν τε σέλινον
ἕστασαν, ἅρματα δ εὖ πεπυκασμένα κεῖτο ἀνάκτων
ἐν κλισίῃς. οἳ δ ἀρχὸν ἀρηίφιλον ποθέοντες
φοίτων ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ στρατὸν οὐδὲ μάχοντο.
780 , .
, ,
,
, , , .
οἳ δ ἄρ ἴσαν, ὡς εἴ τε πυρὶ χθὼν πᾶσα νέμοιτο·
γαῖα δ ὑπεστενάχιζε Διὶ ὣς τερπικεραύνῳ
χωομένῳ, ὅτε τ ἀμφὶ Τυφωέι γαῖαν ἱμάσσῃ
εἰν Ἀρίμοις, ὅθι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς·
ὣς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ μέγα στεναχίζετο γαῖα
785 . .

, .
;
.
ἐρχομένων· μάλα δ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο.
Τρωσὶν δ ἄγγελος ἦλθε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις
πὰρ Διὸς αἰγιόχοιο σὺν ἀγγελίῃ ἀλεγεινῇ·
οἳ δ ἀγορὰς ἀγόρευον ἐπὶ Πριάμοιο θύρῃσιν
πάντες ὁμηγερέες, ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες.
790 , ,
, ,
, ,

, .
ἀγχοῦ δ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
εἴσατο δὲ φθογγὴν υἷι Πριάμοιο Πολίτῃ,
ὃς Τρώων σκοπὸς ἷζε ποδωκείῃσι πεποιθὼς
τύμβῳ ἔπ ἀκροτάτῳ Αἰσυήταο γέροντος,
δέγμενος ὁππότε ναῦφιν ἀφορμηθεῖεν Ἀχαιοί·
795 , :
, ,
, . , !
,
:
τῷ μιν ἐεισαμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
ὦ γέρον, αἰεί τοι μῦθοι φίλοι ἄκριτοί εἰσιν
ὥς ποτ ἐπ εἰρήνης· πόλεμος δ ἀλίαστος ὄρωρεν.
ἦ μὲν δὴ μάλα πολλὰ μάχας εἰσήλυθον ἀνδρῶν,
ἀλλ οὔ πω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν ὄπωπα·
800 , , !
, .
, :
,
.
λίην γὰρ φύλλοισιν ἐοικότες ἢ ψαμάθοισιν
ἔρχονται πεδίοιο μαχεσσόμενοι προτὶ ἄστυ.
Ἕκτορ, σοὶ δὲ μάλιστ ἐπιτέλλομαι ὧδέ γε ῥέξαι·
πολλοὶ γὰρ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμου ἐπίκουροι,
ἄλλη δ ἄλλων γλῶσσα πολυσπερέων ἀνθρώπων·
805 , ,
, .
. .
. .
.
τοῖσιν ἕκαστος ἀνὴρ σημαινέτω οἷσί περ ἄρχει,
τῶν δ ἐξηγείσθω, κοσμησάμενος πολιήτας.
ὣς ἔφαθ· Ἕκτωρ δ οὔ τι θεᾶς ἔπος ἠγνοίησεν,
αἶψα δ ἔλυσ ἀγορήν· ἐπὶ τεύχεα δ ἐσσεύοντο.
πᾶσαι δ ὠίγνυντο πύλαι, ἐκ δ ἔσσυτο λαός,
810 , . ́ .

, .
,
  .
πεζοί θ ἱππῆές τε· πολὺς δ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
ἔστι δέ τις προπάροιθε πόλιος αἰπεῖα κολώνη
ἐν πεδίῳ ἀπάνευθε, περίδρομος ἔνθα καὶ ἔνθα,
τὴν ἦ τοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν,
ἀθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης·
815 .
,
.
, .
.
ἔνθα τότε Τρῶές τε διέκριθεν ἠδ ἐπίκουροι.
Τρωσὶ μὲν ἡγεμόνευε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
Πριαμίδης· ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι
λαοὶ θωρήσσοντο μεμαότες ἐγχείῃσιν.
Δαρδανίων αὖτ ἦρχεν ἐὺς πάις Ἀγχίσαο
820 ;
,  .
; ,
, .
, ,
Αἰνείας, τὸν ὑπ Ἀγχίσῃ τέκε δῖ Ἀφροδίτη,
Ἴδης ἐν κνημοῖσι θεὰ βροτῷ εὐνηθεῖσα,
οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω Ἀντήνορος υἷε
Ἀρχέλοχός τ Ἀκάμας τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης.
οἳ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἴδης
825 ,
,  ,
, .
, ,
ἀφνειοί, πίνοντες ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο,
Τρῶες, τῶν αὖτ ἦρχε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς
Πάνδαρος, ᾧ καὶ τόξον Ἀπόλλων αὐτὸς ἔδωκεν.
οἳ δ Ἀδρήστειάν τ εἶχον καὶ δῆμον Ἀπαισοῦ
καὶ Πιτύειαν ἔχον καὶ Τηρείης ὄρος αἰπύ,
830 ,
,

;
-; .
τῶν ἦρχ Ἄδρηστός τε καὶ Ἄμφιος λινοθώρηξ,
υἷε δύω Μέροπος Περκωσίου, ὃς περὶ πάντων
ᾔδεε μαντοσύνας. οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκεν
στείχειν ἐς πόλεμον φθεισήνορα· τὼ δέ οἱ οὔ τι
πειθέσθην, κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο.
835 , , ,
, , 
, , 
;
.
οἳ δ ἄρα Περκώτην καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο
καὶ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον ἔχον καὶ δῖαν Ἀρίσβην,
τῶν αὖθ Ὑρτακίδης ἦρχ Ἄσιος ὄρχαμος ἀνδρῶν,
Ἄσιος Ὑρτακίδης, ὃν Ἀρίσβηθεν φέρον ἵπποι
αἴθωνες μεγάλοι ποταμοῦ ἀπὸ Σελλήεντος.
840 ,
, , 
,
, .
,
Ἱππόθοος δ ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων
τῶν, οἳ Λάρισαν ἐριβώλακα ναιετάεσκον·
τῶν ἦρχ Ἱππόθοός τε Πύλαιός τ ὄζος Ἄρηος,
υἷε δύω Λήθοιο Πελασγοῦ Τευταμίδαο.
αὐτὰρ Θρήικας ἦγ Ἀκάμας καὶ Πείροος ἥρως,
845 , -.

, .
, 븭
, , 
ὅσσους Ἑλλήσποντος ἀγάρροος ἐντὸς ἐέργει.
Εὔφημος δ ἀρχὸς Κικόνων ἦν αἰχμητάων,
υἱὸς Τροιζήνοιο διοτρεφέος Κεάδαο.
αὐτὰρ Πυραίχμης ἄγε Παίονας ἀγκυλοτόξους
τηλόθεν ἐξ Ἀμυδῶνος ἀπ Ἀξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος,
850 , .

, , ,
, ,
,
Ἀξιοῦ, οὗ κάλλιστον ὕδωρ ἐπικίδναται αἶαν.
Παφλαγόνων δ ἡγεῖτο Πυλαιμένεος λάσιον κῆρ
ἐξ Ἐνετῶν, ὅθεν ἡμιόνων γένος ἀγροτεράων·
οἵ ῥα Κύτωρον ἔχον καὶ Σήσαμον ἀμφενέμοντο
ἀμφί τε Παρθένιον ποταμὸν κλυτὰ δώματ ἔναιον,
855 , .
;
, .
: , .
:
Κρῶμνάν τ Αἰγιαλόν τε καὶ ὑψηλοὺς Ἐρυθίνους.
αὐτὰρ Ἁλιζώνων Ὀδίος καὶ Ἐπίστροφος ἦρχον
τηλόθεν ἐξ Ἀλύβης, ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη.
Μυσῶν δὲ Χρόμις ἦρχε καὶ Ἔννομος οἰωνιστής·
ἀλλ οὐκ οἰωνοῖσιν ἐρύσσατο κῆρα μέλαιναν,
860
, .
,
, .
;
ἀλλ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο
ἐν ποταμῷ, ὅθι περ Τρῶας κεράιζε καὶ ἄλλους.
Φόρκυς αὖ Φρύγας ἦγε καὶ Ἀσκάνιος θεοειδὴς
τῆλ ἐξ Ἀσκανίης· μέμασαν δ ὑσμῖνι μάχεσθαι.
Μῄοσιν αὖ Μέσθλης τε καὶ Ἄντιφος ἡγησάσθην
865 , ;
, .
- ;

, , .
υἷε Ταλαιμένεος, τὼ Γυγαίη τέκε λίμνη,
οἳ καὶ Μῄονας ἦγον ὑπὸ Τμώλῳ γεγαῶτας.
Νάστης αὖ Καρῶν ἡγήσατο βαρβαροφώνων,
οἳ Μίλητον ἔχον Φθιρῶν τ ὄρος ἀκριτόφυλλον
Μαιάνδρου τε ῥοὰς Μυκάλης τ αἰπεινὰ κάρηνα·
870 ,
, .
, , .
:
,
τῶν μὲν ἄρ Ἀμφίμαχος καὶ Νάστης ἡγησάσθην 
Νάστης Ἀμφίμαχός τε Νομίονος ἀγλαὰ τέκνα, 
ὃς καὶ χρυσὸν ἔχων πόλεμόνδ ἴεν ἠύτε κούρη,
νήπιος· οὐδέ τί οἱ τό γ ἐπήρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
ἀλλ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο
875 .

.
ἐν ποταμῷ, χρυσὸν δ Ἀχιλεὺς ἐκόμισσε δαΐφρων.
Σαρπηδὼν δ ἦρχεν Λυκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων
τηλόθεν ἐκ Λυκίης Ξάνθου ἄπο δινήεντος.


 • . 11. .  . , .
 • . 146.   ,   ; - .
 • . 147.   , .
 • . 153.   .
 • . 400. .
 • . 426.   .   .
 • . 700. , , .
 • . 718725.   . , , , , . . . . . , . , , , . , .
 • . 743.   , .
 • . 755.   . , .
 • . 782. ,   , (, 820 .)  , , . .
 • . 814.   -, .
 • . 865.   .


 • . 46.   , , . , , , , .
 • . 101. : .
 • . 102. : .
 • . 107. : .
 • . 672. : . : Χαρόποιό, . : . , . .
 • 1327009026 1327008013 1327009018 1344010003 1344010004 1344010030