| |
.

44 . . .

Mark Toher. Octavians arrival in Rome, 44 b.c. // Classical Quarterly, Vol. 54, No. 1 (2004), pp. 174184.
. . . . . .

.174 , , , . , , , . , . , , . , 18 . , 11 , , , 1.

, 2. , :

. , , . ,   , , , . , : , , . , 3.

, , , 4. (45. 5. 1): οὕτως ὁ πρότερον μὲν ᾿Οκτάουιος ἐπικληθεὶς ἥψατο τῶν πραψμάτων, καὶ αὐτὰ καὶ κατέπραζε .175 καὶ κατειργάσατο παντὸς μὲν ἀνδρὸς νεανικώτερον, παντὸς δὲ πρεσβύτου φρονιμώτερον[1].

, , . , - 44 .5: (FGrH 90, F 130. 108), (αὖθις) , (ὅμοια ἠπείλησέ). , αὖθισ ὅμοια . (3. 28/105106):

θέαι δ᾿ ἦσαν, ἃς Κριτώνιος ἀγορανομῶν ἔμελλε τελέσειν· καὶ ὁ Καῖσαρ ἐς τὰς θέας τῷ πατρὶ τὸν τε χπύσεαν θρόνον καὶ στέφανον παρεσκεύαζεν, ἅπερ αὐτῷ κατὰ πάσας θέας ἐψνφίσαντο προτίθεσθαι. τοῦ Κριτωνίου δὲ εἰπόντος οὐκ ἀνέξεσθαι τιμωμένου Καίσαρος ἐν ταῖς αὑτοῦ δαπάναις, ὁ Καῖσαρ αὐτὸν ἐς τὸν ᾿Αντώνιον ἦγεν ὡς ὕπατον. ᾿Αντωνίου δὲ εἰπόντος ἐς τὴν βουλὴν ἐπανοίσειν, χαλεπήνας ὁ Καῖσαρ ῾ἀνάφερε᾿, εἶπεν, ῾ἐγὼ δὲ τὸν θρόνον, ἕως ἂν ἦ τὸ δόγμα, προθήσω᾿. καὶ ὁ ᾿Αντώνιος χαλεπήνας ἐκώλυσεν[2].

, , 18 , (Att. 14. 10. 3).

, , 1830- ., . , , . , , , , .

, , . , 6. , , , 7. , .176 , , . , . , , , . , , ୸ , , , , .

. 11 (Att. 14. 5. 3) : sed velim scire quid adventus Octavi, num qui concursus ad eum, num quae νεωτερισμοῦ suspicio. Non puto equidem, sed tamen, quicquid est, scire cupio[3]. , (14. 6. 1): prid. Id Fundis accepi tuas litteras cenans odiosa enim illa fuerant, legions venire nam de Octavio, susque deque. expecto quid de Mario; quem quidem ego sublatum rebar a Caesare[4]. adventus Octavi[5] , , ? , , , , 11 , - . , 12 , - , ( ) , - 8. 12 : nam de Octavio, susque deque expecto quid de Mario; quemquidem ego sublatum rebar a Caesare[6]. : adventus Octavi νεωτερισμοῦ, . , adventus Octavi , (2. 59. 5), (3. 12/40) (Brut. 22. 3). , , . , , , , , 44 .

- , , , . , , . .177 , , , , , 9.

, . , , , (ἐπανελθεῖν ὡς αὐτήν[7], F 130. 38). , , , , , , , 10. , . , (ἐγέγραπτο δέησις ἰσχυρὰ ὡς τάχιστα ἀφικέσθαι[8] F 130. 52). (3. 10/34) , , , , (F 130. 48). . (ἀπό τε Βρεντεσίου ὥρμησεν ἐπὶ ῾Ρώμης[9], F 130. 57).

(F 130. 108):

πολλῶν δὲ καὶ ἄλλων αἰτίων συμβάντων πρὸς τὴν πρὸς ἀλλήλους διαφοράν ἐδόκει αὐτοῖς τὴν ἔχθραν ἐξάπτειν μᾶλλον πρὸς ἀλλήλους, διάφορος μὲν ὣν πρὸς Καίσαρα, συμπραττων δ᾿ ᾿Αντωνίω. Καῖσαρ δ᾿ οὐδὲν ὀρρωδῶν ἐκ τοῦ μεγαλόφρονος θέας ἐποίει ἐνστάσης ἑορτῆς, ἣν ὁ πατὴρ αὐτοῦ κατεστήσατο ᾿Αφροδίτη. καὶ αὖθις προελθὼν σὺν πλείοσιν ἔτι καὶ φίλοις παρεκάλει ᾿Αντώνιον σιγχωρῆσαι τὸν δίφρον μετὰ τοῦ στεφάνου τίθεσθαι τῶ πατρί. ὁ δ᾿ ὅμοια ἠπείλησεν, εί μὴ τούτων ἀποστὰς ἡσυχίαν ἄγοι. καὶ ὃς ἀπήει καὶ οὐδὲν ἠναντιουτο, κωλύοντος τοῦ ὑπάτου[10].

, X , . (F 130. 55106), , . πρὸς ἀλλήλους[11] , , πρὸς ἀλλήλους codex Scorialensis Ω I. 11, , . , διάφορος μὲν ὣν πρὸς Καίσαρα, συμπραττων δ᾿ ᾿Αντωνίω[12], , πρὸς ἀλλήλους , . 11, , .178 , . , , , 12. , , Bios Kaisaros ,   .

, , , ; , 11 ; , . , , . , : . .

11 (Att. 14. 10. 3): Octavius Neapolim venit XIIII Kal. Ibi eum Balbus mane postridie, eodemque die mecum in Cumano; illum hereditatem aditurum[13] 13. , , : mihi totus deditus[14] (14. 11. 3). (14. 12. 2):

nobiscum hic perhonorifice et peramice Octavius quem quidem sui Caesarem salutabant, Philippus non, itaque ne nos quidem; quem nego posse ⟨esse⟩ bonum civem. ita multi circumstant, qui quidem nostris mortem minitantur, negant haec ferri posse. quid censes cum Roman puer venerit, ubi nostril liberators tuti esse non possunt?[15] 14

, , . .179 , () . , , 15. (Appian 3. 14/49), . , 16, , , . , . 17, , res publica, . caecum tempus[16] (Fam. 12. 25. 3), , . , , , -, 18 .

, . , , , , , : ἔφη τε ὡς παραχρῆμα Καίσαρος ἀναιρεθέντος πεμφθείη καὶ οὐδαμῇ διατρίψειεν, ὡς θᾶττον ἔχοι μαθὼν τὰ γενόμενε βουλεύσασθαι περὶ αὐτῶν[17] (Nic. Dam. F 130. 39). , ,   , , . , 25 19. , - ; , 27 29 (F 130. 4047). , , ,  (F 130. 4850). , , 21 22 , , , 20. .180 (F 130. 51: παυσάμενος δέ ποτε ἀνέμενεν ἕτερα γράμματα παρὰ τῆς μητρὸς καὶ τῶν ἐν ῾Ρώμη φίλων[18]). (3. 10/35) , - (ἐνταῦθα οὖν ἐνηυλίσατο διατρίβων[19]) , . , , : 譸; , , , 21. , , (διὸ τῶν φίλων τοῖς πρεσβυτάτοις τε καὶ ἐμπειρία προύχουσι μάλιστα ἐπείθετο, ἀπό τε Βρεντεσίου ὥρμησεν ἐπὶ ῾Ρώμης[20], F 130. 57). , . , 4 5 , , , 11 ,  , 22.

, , , . , , ( ), , . , . , , 23. , 11 adventus , , , , . , , , ୸ , , , 9 , . , , , , 24.

: - ; .181 1214 , 25.

15 , : Brutum nostrum audio visum sub Lanuvio[21] (Att. 14. 7. 1). , 13 , , , 9 26. , . , , . , , , . , 27. , , , (. Nic. Dam. F 130. 50, 106, 110 115).

,   -,  11 (Cic. Att. 14. 6. 1) , , . 15 ୸ (de Mario probe, etsi doleo L. Crassi nepotem[22], Att. 14. 8. 1) , , 13 , , 28.

, (App. 3. 3/6), , , (3. 3/79). , , 29, . , , , -, . , (Nic. Dam. F 130. 3233), . , , (3. 16/5758), , .182 . , .

11 , , , , (Cic. Att. 14. 10. 3). (App. 3. 14/49). 1219 , 30, . , - . , , , ୸ , 44 .

, (bonorum possessio)31. abrogatio[23] lex curiata[24]. sui iuris ( patria potestas ( ) ), rogatio populi[25], . , , , , . 32 , . , , . , 33. : , (κληρονομία οἱ πάντες εἶεν αὐτοῦ[26]), , (ἐδέξαντο αὐτὸν ὡς εὐεργέτου παῖδα[27] 34).

. , - , , , . , , , , contio[28] 35. , , , , , (. Dio 45. 5. 2: πρῶτον μὲν γάρ, ὡς καὶ ἐπὶ μόνῃ τῇ τοῦ κλήρου διαδοχῇ, καὶ ἰδιωτικῶς καὶ μετ᾿ .183 ὀλίγων, ἄνευ ὄγκου τινός ἐς τὴν πόλιν ἐσῆλθεν[29]). , , , , , 36. , , 譸 , , (Dio 45. 5. 34 Florus 2. 15. 23). , . , , . , (Nic. Dam. F 130. 108 App. 3. 28/107). , , 43 . (App. 3. 94/389391).

, . , , , . , 37. (F 130. 55) , , , , , (ἀρκούμενος Καῖσαρ τοῖς πατρῴοισ[30]), . (3. 11/39) . , , , . , , , 38. , , , , . , . 39. , (Dio 45. 4).

. , , , . , . , (Nic. Dam. F 130. 54 Suet. Aug. 8. 2) , , .

.184 , , , , , , . . . , , , . .40 , 41. , , , , , . , , , , (F 130. 53). , , , , 42. , , . , , . , , . , , 43. , , , .

. , , . , archai[31] (Nic. Dam. F 130. 113114). , , , . , , : , , , , . , imperfectus dux[32], festinatio et temeritas[33]. , 44.


 • 1 : Vell. Pat. 2. 59. 4, Suet. Aug. 8. 2, Plut. Brut. 22. 2 App. 3. 9/3031; , . , FGrHist 90, F 130. 4757, App. 3. 10/3511/39. Vell. Pat. (2. 59. 5) Dio (45. 3. 2.), , . , . Cic. Att. 14. 10. 3, 11. 2 , 14. 20. 5.
 • 2W. Drumann, Geschichte Roms, rev. P. Groebe (Berlin, 18992) 1, 8589; V. Gardthausen, Augustus und Seine Zeit (Leipzig, 1891), 1. 1, 5153; Fitzler-Seeck, RE 10. 1, 279281; T. Rice Holmes, The Architect of the Roman Empire (Oxford, 1928), 1. 191; R. Syme, The Roman Revolution (Oxford, 1939), 114115; W. Schmitthenner, Octavian und das Testament Cäsars (Munich, 19732), 81; A. Alföldi, Oktavians Aufstieg zur Macht (Bonn, 1976), 4649. . A. Gowing, The Triumviral Narratives of Appian and Dio (Ann Arbor, 1992), 5964; D. Kienast, Augustus (Darmstadt, 19993), 2627; J. Bleicken, Augustus. Eine Biographie (Berlin, 1998), 64; F. Ryan, The type of the aedilship of Critonius, Hermes 128 (2000), 243244.
 • 3Syme (. 2), 113114.
 • 4. Drumann (. 2), 1, 87: In einem Alter von noch nicht 19 Jahren zeigte Octavian die Mässignung und schlaue Besonnenheit eines geübten Staatsmannes[34]. . Suet. Aug. 25. 4: nihil autem minus perfecto duci quam festinatonem temeritateque convenire arbitrabatur[35].
 • 5 , , . Dio 44. 6. 3; Plut. Ant. 16. 5 App. 3. 28/105.
 • 6 (. 2), 89, , FHG 3. 434456, , . ( 1899  12. 427 ). ( Dio 43. 51. 3), , , , -. , , , . , , , , .
 • 7Lily Ross Taylor, The Divinity of the Roman Emperor (Middletown, CT, 1933), 86, . 14. ([. 2], 191), Cic. Att. 15. 2. 3 3. 2, , . (ludorum eius, 15. 2. 3), , . , , , . , , ; . Appian 3. 28/107, Dio 45. 6. 45 Plut. Ant. 16. 5.
 • 8 , , , , . . , , ; . Münzer, RE 14. 2 s. v. Marius (16).
 • 9 . F. Blumental, WS 35 (1913), 113130; Jacoby, FGrH 2C. 264265; G. Dobesch, Graz. Beitr. 7 (1978), 93; E. Gabba F. Millar E. Segal (edd.), Caesar Augustus. Seven Aspects (Oxford, 1984), 62; . M. Toher On the use of Nicolaus historical fragments, Class. Ant. 8 (1989), 159172.
 • 10Nic. Dam. F 130. 4850; Cic. Phil. 2. 71 Dio 44. 36. 2 53. 5; Schmitthenner (. 2), 100 Gowing (. 2), 60. , , (130. 74).
 • 11 (. 6), 3. 499 . .
 • 12 (FGrH 2C. 283), , , , .
 • 13 18 ,  (App. 3. 14/49) , , (Dio 45. 5. 34). , aditurum hereditatem[36] , , . 43 . , , ; . U. Ortmann, Cicero, Brutus und Octavian  Republikaner und Caesarianer (Bonn, 1988), 9091 Gowing (. 2), 60, . 4. , , ,    , , (. Cic. Att. 14. 12. 2 Dio 46. 47. 5; 44 ., ). 19 , adire hereditatem, (2. 60. 1) , . , adiri nomen[37]. , , (Plin. NH 2. 98), (Florus 2. 15. 4).
 • 14 cum Romam puer venerit[38] . venio, , , , .
 • 15. Vell. Pat. 2. 59. 6, Plin. NH 2. 98, Sen. QNat. 1. 2. 1, Suet. Aug. 95, Iul. Obseq. 68 Dio 45. 4. 4.
 • 16. Att. 14. 20. 5, 21. 4 15. 2. 3
 • 17. E. Rawson, 2 9. 472: .
 • 18Syme (. 2), 115: , . . Schmitthenner (. 2), 1; Alföldi (. 2), 71; Ortmann (. 13), 85; Rawson (. 17), 472.
 • 19 Cic. Ad Brut. 2. 4. 1, , , . , 25 : O. Schmidt, Die Letzen Kämpfe der Römischen Republik, A. Fleckeisen (.), Jahrbücher für classische Philologie Suppl. 13 (Leipzig, 1884), 702; E. Becht, Regeste über die Zeit von Caesars Ermordung bis zum Umschwung in der Politik des Antonius, (Freiburg, 1911), 1213 8485; Alföldi (. 2), 46.
 • 20 (2. 59. 5) , : ille festinans pervenire in urbem omnem ordinem ac rationem et necis et testamenti Brundusii comperit[39]. 130. 50 , , , , : τούτους πίστεις λαβόντας παρὰ ᾿Αντωνίου δύναμιν ἤδη μεγάλην ἔχοντος καὶ διαμεθιέντος ἐν τῷ παρόντι τὴν ὑπὲρ Καίσαρος ἐπέξοδον ὃ κἀκείνοις αἴτον ἐγένετο τοῦ ἀσφαλως ἐκ τῆς ῾Ρώμης ὑπεξελθεῖν ἐς ῎Αντιον[40]. (2021. 1) , .
 • 21Nic. Dam. F 130. 5157, App. 3. 11/3712/40, Dio 45. 3. 2
 • 22, , , . Cic. Att. 11. 21. 1.
 • 23Alföldi (. 2), 4647.
 • 24Alföldi (. 2), 48.
 • 25 App. 3. 12/42, , , , , , ; . W. Sternkopf, Die Vertheilung der römischen Provinzen vor dem mutinensischen Kriege, Hermes 47 (1912), 342343 Gowing (. 2), 63, . 17 .
 • 26 13 . Drumann-Groebe (. 2), 420; J. D. Denniston, M. Tulli Ciceronis. In M. Antonium Orationes Philippicae Prima et Secunda (Oxford, 1926), 72; Rice Holmes (. 2), 4. . . , , 9 , Cic. Fam. XI 1, CP 10 (1915), 355358. 12 , Antoni colloquium cum heroibus nostris[41] (Att. 14. 6. 1). colloquium, , , . , 10 , .
 • 27Z. Yavetz, Plebs and Princeps (Oxford 1969), 74. , , , ; . Gowing (. 2), 66, . 24.
 • 28 (. 19), 45 , 10 ; (. 26), 69, 9 ; (. 2), 5 , 13 ; (. 8), 1817 , .
 • 29 (. 27), 71. (9. 15. 1) .
 • 30. CIL I2, . 315, Ov. Fast. 4. 393 679680, Cic. Att. 2. 12. 2 4; , , . J. G. Frazer, The Fasti of Ovid (London, 1929) 4. 262263 H. H. Scullard, Festivals and Ceremonies of the Roman Republic (Ithaca, NY, 1981), 101.
 • 31Schmitthenner (. 2), 5051.
 • 32Schmitthenner (. 2), 35, . 3 41: Es spricht die Adoption erst gegen Schluß des Textes und augenscheinlich nicht als Hauptteil seines Inhalts oder in Verbindung mit der Erbeinsetzung stehend aus[42].
 • 33. Nic. Dam. F 130. 5354 Cic. Att. 14. 12. 2.
 • 34Nic. Dam. F 130. 117 136; . 130. 56 App. 3. 94/389391.
 • 35 , .
 • 36Dio 44. 36. 2 53. 5 Schmitthenner (. 2), 100.
 • 37 Schmitthenner (. 2), 8589.
 • 38. Schmitthenner (. 2), 86. , , .
 • 39 (. 2), 8384, , , .
 • 40Rawson (. 17), 472; . Suet. Aug. 85. 1.
 • 41Gowing (. 2), 59: , .
 • 42Syme (. 2), 128: , () : , ; , .
 • 43. F 130. 111; Plut. Cic. 45. 6 52 (3). 1, .
 • 44 , , . .
 • :

 • [1] , , - , , .
 • [2] , . , . , , , , . . , . : , , ୸ . ( . . ).
 • [3] ,   , - ? , , , - , ( . . ).
 • [4]     ;   . , ́ , , , ( . . ).
 • [5] ( . . ).
 • [6]   . , ́ , , , ( . . ).
 • [7] ( . . ).
 • [8] ( . . ).
 • [9] ( . . ).
 • [10] , , . , , , . , , - , . , ( . . ).
 • [11] ( . . ).
 • [12] ( . . ).
 • [13] . , ( . . ).
 • [14] ( . . ).
 • [15] -. ,   ; ; , , . , ; , . , , , , ? ( . . ).
 • [16] ( . . ).
 • [17] , , ( . . ).
 • [18] , ( . . ).
 • [19] ( . . ).
 • [20] ( . . ).
 • [21] , , ( . . ).
 • [22]   ; ( . . ).
 • [23].
 • [24] .
 • [25] .
 • [26] ( . . ).
 • [27] ( . . ).
 • [28].
 • [29] , , - .
 • [30], ( . . ).
 • [31].
 • [32] ( . . ).
 • [33] ( . . ).
 • [34] 19 .
 • [35] , , ( . . ).
 • [36] ( . . ).
 • [37] .
 • [38] ( . . ).
 • [39] , , , ( . . ).
 • [40] , , , . , ( . . ).
 • [41] ( . . ).
 • [42] , , .
 • 1303312492 1263912973 1335253318 1341078224 1341115931 1341117408