. . , .

(Ἀπομνημονεύματα Apomnemoneumata, . Memorabilia)
[ . . ]

(Ἀπολογία Σωκράτους πρὸς τοὺς Δικαστάς Apologia Sokratous pros tous dikastas, . Apologia Socratis)
[ . . ]

(Συμπόσιον Symposion, . Symposium)
[ . . ]

(Οἰκονομικός Oikonomikos, . Oeconomicus)
[ . . ]


(Πόροι ἢ περὶ Προσόδων Poroi e peri Prosodon, . Rationes redituum, seu de proventibus)
[ . . ]


(Λακεδαιμονίων πολιτεία Lakedaimonion politeia, . Lacedaemoniorum respublica)
[. . . ]
[. . . , . . ]

(Κύρου Παιδεία Kyrou paideia, . Cyropaedia)
[ . . , . . ]

(Ἀγησίλαος Agesilaos, . Agesilaus)
[ . . , . . ]

(Ἑλληνικά Hellenika, . Hellenica)
[ . . ]

(Ἀθηναίων πολιτεία Athenaion politeia, . Atheniensium respublica)
Xenophon. Xenophontis opera omnia, vol. 5. E. C. Marchant. Oxford, Clarendon Press. 1920 (repr. 1969).
[. . . , 1914]
[ . . , 2- ., 1937]