. . .
(Metamorphoses)
[ . . ]
(Amores)
[ . . ]
[ . . ]
[ . . ]
. . .
(XVIXV)
(XVIIIXIX)
(XXXXI)
(Ars Amatoria)
[ . . ]
(Remedia Amoris)
[ . . ]
(Fasti)
[ . . ]
(Tristia)
[ . . , . . ]
[ . . ]
[ . . , . . , . . , . . )]
[ . . , . . ), . . ]
(, IV, 10) [ . . ]
[ . . , . . , . . ]
(Epistulae ex Ponto)
[ . . ]
[ . . , . . ]
[ . . , . . ]
[ . . , . . ]
[ . . ]
[ . . ]
[ . . . . ]
[ . . ]