È. À. Ïîêðîâñêèé

Èñòîðèÿ ðèìñêîãî ïðàâà

È. À. Ïîêðîâñêèé. Èñòîðèÿ ðèìñêîãî ïðàâà. 4-å èçä. Ïåòðîãðàä, 1918.

Àëôà­âèò­íûé óêà­çà­òåëü

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Z

419 Absen­tes 286
Ab­sen­tia 124
Ac­cep­ti­la­tio 317, 343, 344
Ac­ces­sio tem­po­ris 286
Ac­ces­so­rium 282, 313, 347
Ac­cu­sa­tio 126, sus­pec­ti tu­to­ris 371
Ac­cur­sius 196
Ac­qui­si­tio ci­vi­lis, na­tu­ra­lis 257; he­re­di­ta­tis 402
Ac­tio adjec­ti­ciae qua­li­ta­tis 220, 229, 364
— aquae plu­viae ar­cen­dae 252, 265
— ar­bit­ra­ria 108, 340
— ar­bo­rum fur­tim cae­sa­rum 295
— auc­to­ri­ta­tis 254, 330
— bo­nae fi­dei 106, 324, 328
— ci­vi­lis 111, ci­vi­lis in fac­tum 112
— ci­vi­lis in­cer­ti 327
— com­mo­da­ti 324
— con­duc­ti 332
— con­fes­so­ria 264, con­fes­so­ria uti­lis 276
— do­li 340
— de ef­fu­sis et dejec­tis 342
— de in rem ver­so 222
— de mo­do ag­ri 254
— de pau­pe­rie 220
— de pe­cu­lio 221
— de pe­cu­nia con­sti­tu­ta 335
— de po­si­tis et sus­pen­sis 342
— de ru­pi­tiis sar­cien­dis 295
— de­pen­si 102, 315
— de­po­si­ti 325
— empti 329
— ex sti­pu­la­tu 309, 360
— exer­ci­to­ria 221
— fa­mi­liae er­cis­cun­dae 409
— fa­mo­sa 234
— fic­ti­cia 111, 273
— fi­du­ciae 260, 278, 303, 322
— fi­nium re­gun­do­rum 264
— hy­po­the­ca­ria 280
— in fac­tum 111112, 123, 323, 326, 339, 340
— inju­ria­rum 338
— in jus con­cep­ta 111
— in per­so­nam 41, 106, 244
— in rem 41, 106, 244
— insti­to­ria 221
— judi­ca­ti 102, 119
— jurisju­ran­di 115
— le­gis Aqui­liae 338, 339
— lo­ca­ti 332
— man­da­ti 333
— me­tus 340
— mix­ta 337, 339
— ne­ga­to­ria 264
— ne­go­tio­rum ges­to­rum 341, 371
— pig­ne­ra­ti­cia 281, 325
— poe­na­lis 337
— po­pu­la­ris 342
— per­pe­tua 346
— praeju­di­cia­lis 107
— praescrip­tis ver­bis 327
— prae­to­ria 111
— pro so­cio 333
— pro­di­ta 113
— pro­hi­bi­to­ria 264
— Pub­li­cia­na 273274
— quan­ti mi­no­ris 331
— quod jus­su 221
— ra­tio­ni­bus distra­hen­dis 371
— red­hi­bi­to­ria 331
— rei per­se­cu­to­ria 337
— rei uxo­riae 359
— re­rum amo­ta­rum 358
— Ser­via­na è qua­si Ser­via­na 280
— stric­ti juris 106
— supple­to­ria 401
— tem­po­ra­lis 346
— tri­bu­to­ria 221
— tu­te­lae 371
— uti­lis 339, 348, 371
— ven­di­ti 329
— vi bo­no­rum rap­to­rum 340
— vul­ga­ris 113
Ac­tor (mu­ni­ci­pii) 239
Ad­dic­tio 46, 119, 256, 293
Adi­tio he­re­di­ta­tis 403
Adju­di­ca­tio 106
420 Adop­tio 366367
Ad pro­mis­sio 314
Adscrip­ti (glae­bae) 163, 164
Ad­si­dui 51, 67
Adsti­pu­la­tio 313
Adul­te­rium 353
Aedi­les (ýäè­ëû) ïëå­áåé­ñêèå 61, êóðóëü­íûå 63, 82, 140
Aeli­us (Sex­tus Pae­tus) 100
Aequi­tas 99, 191, 194, 195
Aera­rii 67
Aera­rium 139, 237
Aes ru­de 32, equestre 52, hor­dea­rium 52
— aes et lib­ra 32, 253, 298, 343
Aes­ti­ma­tio 108
Aetas (mi­nor) 124
Af­ri­ca­nus 152
Ager pub­li­cus 29, 82, 131; ad­sig­na­tus 82; de­ser­tus 162; li­mi­ta­tus 82; oc­cu­pa­to­rius 82, 267; quaes­to­rius 82; vec­ti­ga­lis 82, 277, 287
Age­re 100
Age­rius (Aulus) 104
Ag­ri­men­so­res 6
Ag­na­tio, ag­na­tus 229
Ag­ni­tio bo­no­rum pos­ses­sio­nis 404
Al­ba Lon­ga 14
Al­be­ri­cus 196
Al­bum judi­cum 126, se­na­to­rium 70
Al­cia­tus 200
Al­fe­nus Va­rus 101
Ali­men­ta 225, 358, 362
Am­bi­tus 77, 126, 252
Ami­ci­tia 56
Ana­to­cis­mus 322
Ana­to­lius 176
Ani­mus pos­si­den­di 270
An­qui­re­re ca­pi­te, pe­cu­nia 69, 125
An­tich­re­sis 282
An­tit­ri­bo­nian 199
Ap­pa­ri­to­res 76, 159, 238
Ap­pel­la­tio 118, 167
Ap­pius Clau­dius 86, Cae­cus 67, 90
Aquae­duc­tus 258
Aquae et ig­nis in­ter­dic­tio 127, 170, 231, 233
Aqui­lius Gal­lus 101, 340, 344
Ar­bi­ter 117
Ar­bit­rium li­tis aes­ti­man­dae 114, re­cep­tum ar­bit­rii 335
Ar­bit­ra­tus judi­cis 108
Ar­gen­ta­rii 130, 316317, 335, 345
Ari­cia 14
Àðìå­íî­ïóë 186
Ar­ro­ga­tio 366
Aries li­be­ra­les 189
Arx 13
As 33, 130
Àñöåí­äåí­òû 396
As­ser­tor in li­ber­ta­tem 223, 235
As­ses­sor 158
Auc­to­ri­tas 254, 256, 298; pat­rum 23, 72, tu­to­ris 370
Audi­tor 100
Audi­to­rium 148, prin­ci­pis 158
Augu­res 26
Augus­ti 157
Aulus Age­rius 104
Aulus Gel­lius 43
Aulus Of­fi­lius 101
Auri­fo­di­nae 82
Aus­pi­cia 26
Aut­henti­cum 181
Azo 196


Bal­dus 199
Ban­tia 92
Bar­to­lus 198
Ba­si­li­ca 186
Bas­sia­nus 196
Be­ne­fi­cium absti­nen­di 403
— com­pe­ten­tiae 358
— ce­den­da­rum ac­tio­num 315
— di­vi­sio­nis 316
— ex­cus­sio­nis 315
— in­ven­ta­rii 408
— se­pa­ra­tio­nis 403, 407
Boa­rii 162
Böh­mer 201
Áîëîí­ñêèé óíè­âåð­ñè­òåò 192196
Áîìà­íó­àð 206
Bo­na ad­ven­ti­cia 365
— ma­ter­na 365
— va­can­tia 396
Bo­no­rum pos­ses­sio 381384
Áîíè­òàð­íàÿ ñîá­ñò­âåí­íîñòü 271274
Bra­chy­lo­gus 191
Áðàê­òîí 206
Bre­via­rium Ala­ri­cia­num 174, 188, 205
Bro­car­da 196
Bu­dae­us 200
Bul­ga­rus 193, 195


Cadu­ca 354
Cae­sa­res 157
Ca­non 162, 185; 287
Ca­pi­ta­tio hu­ma­na 283; ter­re­na 164, 283
Ca­pi­te cen­si 51, 67
Ca­pi­tis de­mi­nu­tio 230233
Ca­pi­to (Cn. Atejus) 150
Ca­put 215
Car­men fa­mo­sum 37
Carpzow 201
Cas­sia­ni 150
Cas­sius (Lon­gi­nus) 150
Ca­sus 169
Ca­to (Êàòîí) 101
Cau­po­nes 335, 342
Cau­sa ñäåë­êè 254, 309
— pos­ses­sio­nis 266
— jus­ta c. res­ti­tu­tio­nis 124
Cau­sae cog­ni­tio 93, 121
421 Cau­tio, êàê ïèñü­ìåí­íûé äîêó­ìåíò 310, 318, 321
— dam­ni in­fec­ti 123, 265
— de non ampli­us tur­ban­do 264
— de ra­to 114
— judi­ca­tum sol­vi 114, 119
— judi­cio sis­ti 168
— rem pu­pil­li sal­vam fo­re 371
— rei uxo­riae 359
Ca­ve­re 100
Cel­sus (Juven­tius) 151
Cen­sor (öåí­çîð, öåí­çó­ðà) 62, 8082, 140
Cen­so­rii 70
Cen­sus (öåíç) 51, 81
Cen­tum­vi­ri (öåí­òóì­âè­ðàëü­íûé ñóä) 117, 400
Cen­tu­ria 51, 67
Ces­sio (in jure) 255256, 284
— bo­no­rum 120
— no­mi­nis 348
Chi­ro­gra­phum 318
Cir­cumscrip­tio mi­no­rum 373
Ci­vi­ta­tes 13, 159; li­be­rae èëè foe­de­ra­tae 56; si­ne suffra­gio 56
Cla­ris­si­mi 158, 160, 165
Clas­si­ci 51
Clau­su­la co­di­cil­la­ris 412
— no­va Julia­ni 146, 394
Clien­tes (êëè­åí­òû) 1820
Co­dex ac­cep­ti et ex­pen­si 316
— Gre­go­ria­nus 173
— Her­mo­ge­nia­nus 173
— Jus­ti­nia­nus 176, 181
— Ma­xi­mi­lia­neus Ba­va­ri­cus 208
— Íàïî­ëåî­íà 206
— re­pe­ti­tae prae­lec­tio­nis 177
— Theo­do­sia­num 174
Co­di (Lo) 205
Co­di­cil­lus 412
Coe­li­bes 354
Coemptio 350, 352
Coer­ci­tio 37, 124
Cog­na­tio 230; ser­vi­lis 218
Cog­ni­tio extraor­di­na­ria 165168
Cog­ni­tor 113
Col­la­tio bo­no­rum 409
— le­gum Mo­sai­ca­rum et ro­ma­na­rum 171
Col­le­gia 238, 240
— pub­li­ca­no­rum 64
Co­lo­na­tus (êîëî­íàò) 162165
Co­lo­nia 55; par­tia­ria 163
Co­lo­nus 163
Co­mes lar­gi­tio­num 158
— rei pri­va­tae 158
Co­mi­tia 65, 138
— ca­la­ta 23
— cen­tu­ria­ta 52, 6668
— cu­ria­ta 23, 66
— tri­bu­ta 68
Co­mi­tia­tus ma­xi­mus 67
Com­men­ta­rii 148
— pon­ti­fi­cum 26, 90
Êîì­ìåí­òà­òî­ðû 196199
Com­mer­cium 55, 226
Com­mo­da­tum 324
Com­mu­nio in­ci­dens 342
Com­pen­dium juris 190
Com­pen­sa­tio 345
Con­ci­lia pro­vin­cia­rum 141, 159
Con­ci­lium ple­bis 62, 68
Con­cu­bi­na­tus 353
Con­dem­na­tio 105, 107, 299
Con­dic­tio: le­gis ac­tio per con­dic­tio­nem 44, 309, 341
— cau­sa da­ta cau­sa non se­cu­ta 326, 341
— cer­tae pe­cu­niae 309, 320
— fur­ti­va 338
— in­de­bi­ti 341
— ob cau­sam da­to­rum 341
— ob tur­pem, ob injus­tam cau­sam 341
— si­ne cau­sa 341
— tri­ti­ca­ria 309, 320
Con­di­to­res juris 148
Con­duc­tio 331332
Con­duc­to­res 163
Con­far­rea­tio 349, 352
Con­fes­sio 114, 256
Con­fu­sio 346, 259
Con­nu­bium 19, 62
Con­san­gui­nei 396
Con­sen­sus 305
— cu­ra­to­ris 370
Con­si­lia­rius 193
Con­si­lium ìàãè­ñò­ðà­òîâ 76
— prin­ci­pis 140
Con­sis­to­rium prin­ci­pis 158
Con­sor­tium 333
Con­sti­tu­tio prin­ci­pis 146, 170
— An­to­ni­nia­na 142
— Àíòî­íè­íà Ïèÿ 219
Con­sti­tu­tum 335
— de­bi­ti alie­ni 316, 335
Con­su­la­res 70
Con­su­les (êîí­ñó­ëû) 7778, 140, 157
Con­sul­ta­tio ve­te­ris cujus­dam juris­con­sul­ti 171
Con­tio 65
Contrac­tus 305306
— aes­ti­ma­to­rius 326
— in­no­mi­na­ti 326327
— pig­ne­ra­ti­cius 325
Contra­rius ac­tus 299, 342
Contra­vin­di­ca­tio 41
Contro­ver­sia de fi­ne è de lo­co 265
— sta­tus 235236
Con­tu­ma­cia 108
Con­ven­tio in ma­num 233
Con­ven­tus 85, 193
422 Cor­fi­nium 58
Cor­ni­ci­nes 51
Cor­pus Juris Ci­vi­lis 177, 183
— inscrip­tio­num La­ti­na­rum 6
— pos­ses­sio­nis 270
Cor­rei 312
Co­run­ca­nius (Ti­be­rius) 99
Cou­tu­me de Beau­vai­sis 206
Êðàòíí 176
Cre­tio 403
Cri­men le­gi­ti­mum, extraor­di­na­rium 169
— lae­sae majes­ta­tis 65, 73
— ex­pi­la­tae he­re­di­ta­tis 405
Cu­bi­cu­lum (sac­rum) 158
Cuja­cius (Êóÿ­öèé) 200
Cul­pa 169, 324, 325, 330, 333, 339
Cu­ra 370
— an­no­nae, lu­do­rum, ur­bis 82
Cu­ra­to­res 141, 158; rei pub­li­cae 341, 159, mi­no­rum, fu­rio­si, pro­di­gi 372, 376
Cu­ria 17, 84
Cu­rio 66
Cus­to­dia ur­bis 79


Dam­nas, dam­na­tio 299, 300, 302, 338
Dam­num in­fec­tum 104, 123, 165
— inju­ria da­tum 295, 338
Da­tio ac­tio­nis 110
— in adop­tio­nem 233
De­cem­vi­ri le­gi­bus scri­bun­dis 86
— stli­ti­bus judi­can­dis 84, 117
Dec­re­tum ïðå­òî­ðà 121, prin­ci­pis 146, 170, ñóäüè 167, de alie­nan­do 372
De­cu­ma 81
De­cu­rio­nes 84, 141, 159, 162
De­di­ti­cii 57, 142
De­di­tio 57, in fi­dem 21
De­duc­tio, âèä com­pen­sa­tio 345
— in do­mum 352
— ser­vi­tu­tis 259
De­fen­sor ci­vi­ta­tis 159
De­fi­ni­tio­nes 148
De­la­tio he­re­di­ta­tis 402
De­le­ga­tio 344, 346
De­lic­ta pub­li­ca 36, 124
— pri­va­ta 37, 291296, 337340
De­men­tes 376
De­monstra­tio 105
Äåìî­ñôåí 171
De­na­rius 130
De­nun­tia­tio 44, 348
De­por­ta­tio in in­su­lam 170
De­po­si­tum 325
Äåñ­öåí­äåí­òû 395
De­ten­tio 270
Äèàð­õèÿ 139
Dic­ta­tor 7879
Dies fas­ti, ne­fas­ti 26
Dif­far­rea­tio 353
Di­ges­ta 149; Þñòè­íè­à­íà 176, 178181
Di­ges­tum no­vum, ve­tus 182
Dig­ni­ta­tes 158
Di­li­gen­tia quam suis 358
Äèî­öå­çû 158
Dis­pu­ta­tio 100, 149
Distrac­tio bo­no­rum 120
Di­vor­tium 353
Do­lus 124, 169, 339, 340
Do­mi­nium 247, 283
— emi­nens 29
— po­pu­li Ro­ma­ni 29, 237
Äîì­íèí 171
Do­na­tio 336
— in­ter vi­rum et uxo­rem 358
— mor­tis cau­sa 416
— prop­ter nup­tias 361
Do­nel­lus 200
Do­ro­the­us 176
Dos 358361
Äóà­ëèçì jus ci­vi­le è jus ho­no­ra­rium 97, 147
Dua­re­nus 200
Duc­tio 46
Duo­vi­ri jure di­cun­do 84
— per­duel­lio­nis 22, 37
— vis pur­gan­dis 84


Eccle­siae 243
Ýêëî­ãà 185
Edic­tum 75
— aedi­li­cium 82, 94, 331
— Clau­dia­num 219, 223, 225, 232, 375
— Äèî­êëå­òè­à­íà de pre­tiis 161
— per­pe­tuum 94, 146
— prae­to­ris 93, 145
— prin­ci­pis 146, 171
— pro­vin­cia­le 59
— Pub­li­cia­num 273
— suc­ces­so­rium 395
— Theo­do­ri­ci 174
— tra­latfci­um 94
Eman­ci­pa­tio 367368
Emble­ma­ta Tri­bo­nia­ni 179
Em­phy­teu­sis 287
Emptio-ven­di­tio 328331
Emptor bo­no­rum 120, 345
— fa­mi­liae 387388
En­chy­ri­dion (Ïîì­ïî­íèÿ) 5
Åïè­ñêî­ïû 160
Epis­tu­la 149
Epi­to­me Gai 153
— Julia­ni 181
— exac­tis re­gi­bus 190
Equi­tes 51, 64, 143
Erep­to­ria 410
Er­ror 124
Evic­tio 330
Ex­cep­tio 107
— do­li 311, 345
— jurisju­ran­di 115
423 — jus­ti do­mi­nii 274
— le­gis Cin­ciae 336
— le­gis Plae­to­riae 373
— ne praeju­di­cium he­re­di­ta­ti fiat 409
— non adimple­ti contrac­tus 330
— non nu­me­ra­tae pe­cu­niae 311
— pac­ti 334, 344
— rei judi­ca­tae vel in judi­cium
— de­duc­tae 116, 119
— rei ven­di­tae et tra­di­tae 272
— vi­tio­sae pos­ses­sio­nis 263
Ex­cep­tio­nes le­gum ro­ma­na­rum (Pet­ri) 191
Ex­cu­sa­tio 370
Exer­ci­tor 221
Ex­he­re­da­tio 398399
Exi­lium 127
Ex­pen­si­la­tio 316
Ex­pia­tio 25
Expro­mis­sio 344, 346


Fab­ri 51
Fal­sum 126
Fa­mi­lia 16, 227, 349368
— è pe­cu­nia 250
Fas 34
Fa­vor li­ber­ta­tis 218
tes­ta­men­ti 391
Fer­ra­rii 51
Fe­tia­les 27
Fes­tu­ca 41
Fic­tio 111
— le­gis Cor­ne­liae 232
Fic­tus pos­ses­sor 263
Fi­dei­com­mis­sa 411415
Fi­dejus­sio 315
Fi­dep­ro­mis­sio 314
Fi­des 255
— bo­na 257, 272, 303, 323, 328
— ma­la 257, 274
Fi­du­cia 255, 260, 277, 288, 298
Fi­ge­re (le­gem) 91
Fi­lii fa­mi­lias 229
Fis­cus 139, 241242
Fla­mi­nius 68
Fla­vius (Cnejus) 90
Ôëî­ðåí­òè­íà 182
Foe­dus 56
— Cas­sia­num 54
Foe­ne­ra­to­res. 131
Foe­nus 131, 301, 307
— nau­ti­cum 322
— un­cia­rium 131
For­mu­la 104113
— ar­bit­ra­ria 108, 263, 340
— cen­sua­lis 164
— in jus con­cep­ta 111112
— in fac­tum 111112
— fic­ti­cia 111
— ñ ïåðå­ñòà­íîâ­êîé ñóáú­åê­òîâ 112
— pe­ti­to­ria 262, 408
Frag­men­ta Va­ti­ca­na 171
Fra­ter­ni­tas 333
Fru­men­ta­tio 133
Functio 161, 162
Fun­dus 30, 249
— do­ta­lis 360
— pat­ri­mo­nia­lis 287
Fu­rio­sus 376
Fur­tum ma­ni­fes­tum, nec ma­ni­fes­tum 293, 338
— con­cep­tum, ob­la­tum 295, 338
— usus 282
— óãî­ëîâ­íûå íàêà­çà­íèÿ 170


Gail 201
Gai­us 152
Gens 16
Gen­tes mi­no­res 49
Gen­ti­les 16, 393
Ges­tio ne­go­tio­rum 341
— pro he­re­de 403
Ãëåí­âèëëü (Glan­vil­la) 206
Ãëîñ­ñû 190, 195
Glos­sa or­di­na­ria 196
Ãëîñ­ñà­òî­ðû 192196
Ãîááñ 202
Go­thof­re­dus 183
Ãðàê­õè 132
Ãðàì­ìà­òè­êè 5
Gra­nius Flac­cus 34
Gro­ma­ti­ci 6
Gro­tius (Hu­go) 202


Habi­ta­tio 258
Ha­loan­der 182
Ha­rus­pi­ces 27
He­re­di­tas 375, 381
— dam­no­sa 403
— jacens 404405
He­re­di­ta­tis pe­ti­tio 408
— pos­ses­so­ria 409
He­re­dium 28, 29
He­res 381, 407
— do­mes­ti­cus 402403
— extra­neus 403
— ne­ces­sa­rius 403
— suus 392
— vo­lun­ta­rius 403
Ãåð­ìî­äîð Ýôåñ­ñêèé 88
Her­mo­ge­nia­nus 173
He­rus 228
Ho­mo sa­cer 61
Ho­nor 73
— insti­tu­tio­nis 401
Ho­no­ra­rium 333
Hos­pi­tium pri­va­tum 20
— pub­li­cum 56
Hot­man (Ho­to­ma­nus) 199
Hu­go 193
Ãóìà­íè­ñòû 199201
Hy­pe­ro­cha 282
Hy­po­the­ca 279282, 288289


424 Iaco­bus 193
Iac­tus 333
Iason de Mai­no 199
Iavo­le­nus 151
Ig­no­mi­nia 234
Il­la­ta, in­vec­ta, in­duc­ta 280
Il­lustres 158
Im­mis­sio­nes 252
Im­pe­ra­tor (èìïå­ðà­òîð) 139
Im­pe­rium 23, 74
— do­mi, mi­li­tiae 75
— me­rum, mix­tum 80
— pro­con­su­la­re 140
Im­pu­be­res 372374
Inau­gu­ra­tio 22
In­ca­pa­ci­tas 354, 404
In­cen­sus 232
In­dig­ni­tas 410
In­fa­mia 234
In­fan­tes 373
In­fan­tiae majo­res 373
In­for­tia­tum 182
In­ge­nui 225
Inju­ria 292, 337338
In­si­nua­tio 336
Insti­tor 221
Insti­tu­tio 100, 148
— he­re­dis 390
Insti­tu­tio­nes 148
— Gai 153
— Þñòè­íè­à­íà 176, 177
Instruc­tio 100, 148
Instru­men­tum, êàê ïèñü­ìåí­íûé äîêó­ìåíò 288
— vo­ca­le 219
In­ten­tio 106
In­ter­ces­sio ìàãè­ñò­ðà­òîâ 74
— æåí­ùèí 375
In­ter­dic­ta 121122
— dup­li­cia 122
— ex­hi­bi­to­ria 122
— po­pu­la­ria 122
— pos­ses­so­ria 122, 268269
— pro­hi­bi­to­ria 122
— res­ti­tu­to­ria 122
In­ter­dic­tio 376
In­ter­dic­tum de clan­des­ti­na pos­ses­sio­ne 269
— de li­be­ris ex­hi­ben­dis, du­cen­dis 236
— de­mo­li­to­rium 265
— de mig­ran­do 280
— de pre­ca­rio 269
— de su­per­fi­cie 276
— de uxo­re ex­hi­ben­da, du­cen­da 357
— de vi 269
— ne quid in lo­co pub­li­co fiat 267
— quem fun­dum 262
— quo­rum bo­no­rum 381, 409
— Sal­via­num 280
— un­de vi 269
— uti pos­si­de­tis 268
— ut­ru­bi 268
Èíòåð­ïî­ëÿ­öèè 179180
In­tep­re­ta­tio 89
In­ter­reg­num 22, 72
In­ter­ro­ga­tio inju­re 115
In­tes­ta­bi­li­tas 234
In­tes­ta­tus 392
Intro­duc­tio (so­lem­nis lo­co­rum) 285
In­ven­ta­rium 408
Ir­ne­rius (Èðíå­ðèé) 192
Iter 257


Judex 117
— da­tus, pe­da­neus 166
— li­tem suam fa­cit 119, 342
Judi­cis pos­tu­la­tio 4344
Judi­cium 42, 116118
— do­mes­ti­cum 357
— pub­li­cum 373
Juge­rum 28
Julia­nus 181
Julia­nus (Sal­vius) 145, 151
Junio­res 51
Jura­re in le­ges 77
Juris­dic­tio 80
Jus, êàê ñòà­äèÿ ïðî­öåñ­ñà 42, 45
Jus abu­ten­di 245
— accres­cen­di 407
— agen­di cum pat­ri­bus, cum po­pu­lo 75
— aedi­li­cium 94
— Aelia­num 100
— an­ti­quum 171
— ci­vi­le 8892
— coer­ci­tio­nis 22, 364
— co­gens 213
— com­mer­cii 19, 56, 226
— con­nu­bii 19, 56, 62, 226
— dis­po­nen­di 245
— dis­po­si­ti­vum 213
— di­vi­num 25
— edi­cen­di 75
— ex­po­nen­di 363
— extraor­di­na­rium 222
— exu­lan­di 127
— Fla­via­num 90
— gen­tium 9798
— ho­no­ra­rium 9297
— ho­no­rum 56
— hu­ma­num 25
— ima­gi­num 64
— in ag­ro vec­ti­ga­li 277, 287
— in per­so­nam 244
— in rem 244
— in re alie­na 245
— in­ter­ces­sio­nis 74
— ita­li­cum 142
— la­tii 226
— la­ti­num 142
— li­be­ro­rum 354, 375
— na­tu­ra­le 98, 191, 198, 201
— Pa­pi­ria­num 34
— pon­ti­fi­cium 26
— pos­si­den­di 266
425 — postli­mi­nii 232
— prae­to­rium 94
— pren­den­di 75
— pri­va­tio­nis 288
— pri­va­tum 214
— pro­ti­mi­seos 288
— pub­li­cum 214
— Qui­ri­tium 89, 249, 283
— rep­rae­sen­ta­tio­nis 392
— res­pon­den­di 147
— sac­rum 26
— sen­ten­tiae di­cen­dae, fe­ren­dae 70
— stric­tum 106
— suffra­gii 56
— uten­di 245
— ven­den­di 281, 363, 364
— ve­tus 171
— vi­tae ac ne­cis 219, 356, 363, 364
Jusju­ran­dum 108
— in jure de­la­tum 115


Labeo (M. An­tis­tius) 150
Lae­sio 124
— enor­mis 329
Ëàí­ãî­áàð­äû 187
Lar­gi­tio­nes 158
La­ti­fun­dia 129
La­ti­ni 13, 142
— co­lo­nia­ri 226
— Junia­ni 224, 226
— pris­ci, ve­te­res 226
Ëàòèí­ñêèé ñîþç 13, 21, 54
La­tium majus, mi­nus 142
Lau­da­tio auc­to­ris 263
Lau­de­mium 288
Lec­tio se­na­tus 69
— Vul­ga­ta 182
Le­ga­ta 301, 410411
Le­ga­ta­rius 411
— par­tia­rius 414
Le­ga­ti pro prae­to­re 76, 85
— Cae­sa­ris 141
Le­ges ag­ra­riae 132
— da­tae 92
— de am­bi­tu 77
— XII ta­bu­la­rum 8588
— ge­mi­na­tae 179
— man­ci­pii 255
— re­giae 34
— sac­ra­tae 61
— sa­tu­rae 91
— ta­bel­la­riae 69
Le­gis ac­tio 3948, 101104
Ëåãè­ñòû 204
Le­gi­ti­ma­tio 366
Ëåéá­íèö 202
Lex 23, 91, 145, 170
— Aci­lia re­pe­tun­da­rum 92
— Aebu­tia 103
— Aelia Sen­tia 224
— Aemi­lia 80
— Al­le­ga­to­ria 172
— Anas­ta­sia­na 348
— an­nua 94
— Apu­leja 314
— Aqui­lia 296, 313, 338339
— Ater­nia Tar­peja 60
— Ati­lia 369
— Ati­nia 256
— Cae­ci­lia Di­dia 91
— Cal­pur­nia (î le­gis ac­tio per con­dic­tio­nem) 44, 101, 309
— Cal­pur­nia (quaes­tio de re­pe­tun­dis) 126
— Ca­nu­leja 62
— cen­tu­ria­ta de po­tes­ta­te cen­so­ria 81
— cen­so­ria 82
— Ci­ce­reja 315
— Cin­cia 336
— Clau­dia 64
— com­mis­so­ria, 281
— Cor­ne­lia de ma­gistra­ti­bus 77
— Cor­ne­lia î ïðå­òîð­ñêîì ýäèê­òå 94
— Cor­ne­lia î ïîïàâ­øèõ â ïëåí 232
— Cor­ne­lia de inju­riis 338
— cu­ria­ta de im­pe­rio 22, 66
— Dei 171
— de im­pe­rio prin­ci­pis 147
— Fal­ci­dia 413
— Fu­fia Ca­ni­nia 225
— Fu­ria de spon­su 315
— Fu­ria tes­ta­men­ta­ria 413
— Ga­bi­nia 69
— Ge­nu­cia 131
— Hor­ten­sia 68
— im­per­fec­ta 91
— Julia î ïðà­âå ãðàæ­äàí­ñòâà 58
— Julia mu­ni­ci­pa­lis 58, 84
— Julia judi­cia­ria 103
— Julia de ces­sio­ne bo­no­rum 120
— Julia de col­le­giis 241
— Julia de adul­te­riis 353, 360
— Julia de ma­ri­tan­dis or­di­ni­bus 353
— Julia et Pa­pia Pop­paea 353, 396, 410
— Julia et Ti­tia 369
— Junia Nor­ba­na 224, 226
— Li­ci­nia Junia 91
— Li­ci­nia Sex­tia 63, 132
— Man­lia 81
— mi­nus quam per­fec­ta 92
— Ogul­nia 63
— Ovi­nia 70
— Pa­pi­ria
— Pa­pi­ria ta­bel­la­ria 69
— per­fec­ta 92
— Pet­ro­nia 219
— Plae­to­ria 373
— Plau­tia (o res vi pos­ses­sae) 257
— Plau­tia Pa­pi­ria 58
— Poe­te­lia 102, 119, 301
— pro­vin­ciae 59, 85
426 — Pub­li­lia de spon­su 315
— Pub­li­lia Phi­lo­nis 63, 68
— Pub­li­lia Vo­le­ro­nis 62
— Rho­dia de jac­tu 333
— ro­ga­ta 34
— ro­ma­na Wisi­go­tho­rum 174
— ro­ma­na Bur­gun­dio­rum 174
— Scri­bo­nia 259
— se­miun­cia­ria 131
— Si­lia 44, 101, 309
— Tho­ria ag­ra­ria 92
— Va­le­ria de pro­vo­ca­tio­ne 60
— Va­le­ria et Ho­ra­tia 62, 68
— Val­lia 102, 301
— Vil­lia an­na­lis 76
— Vo­co­nia 390, 393, 413
Li­bel­lus â ïðî­öåñ­ñå 168
— re­pu­dii 354
Li­be­ra­tio ne­xi 299
Li­be­ri 393
— na­tu­ra­les 354, 366
Li­ber­ti­ni 225
Lib­ri 149
— cen­sua­les 285
Lib­ri­pens 253
Lic­to­res 76
Li­tis­con­tes­ta­tio 42, 115, 167
Li­tis de­nun­tia­tio 167
Lit­te­rae 306, 316
Lo­ca­tio-con­duc­tio 331332
Lo­cus re­li­gio­sus 218
Ëîêê 202
Lu­ce­res 14
Lu­ci­da in­ter­val­la 376
Ëóêóëë 340
Luc­ra nup­tia­lia 355, 365
Lul­lus (Rai­mun­dus) 196
Lustra­tio, lustrum 51


Magis­ter bo­no­rum 120
bi­fi­do­rum 158
Ìàãè­ñò­ðà­òó­ðû 7284, 140, 157
Ma­gistra­tus cum im­pe­rio, si­ne im­pe­rio 76
— majo­res, mi­no­res 76
— cu­ru­les (êóðóëü­íûå) 76
Majes­tas po­pu­li Ro­ma­ni 65
Ma­le­fi­cium 305
Man­ci­pa­tio 253255, 284, 297, 350
Man­ci­pium 231
Man­da­ta prin­ci­pis 146, 170
Man­da­tum 333
— agen­di 347
— qua­li­fi­ca­tum 334
Ma­num con­ser­tio 41
Ma­nu­mis­sio 223224
Ma­nus 228, 349350, 356
Ma­nus injec­tio 4243, 46, 102
Mar­ti­nus 193, 195
Ìàñ­ñà Ñàáè­íà, ýäèê­òà, Ïàïè­íüÿ­íà 178
Mat­ri­mo­nium 315
Membrum rup­tum 292
Merx 329
Me­tal­la 82, 170
Me­tus 340
Mi­no­res (XXV an­nis) 373
Mis­sio in pos­ses­sio­nem 120, 123
Mo­des­ti­nus 154
Monstra 363
Mo­ra­ri in li­ber­ta­te 224
Mo­res majo­rum 34
Mor­tis cau­sa ca­pio 416
Mos gal­li­cus, ita­li­cus 200
Mu­cius (Q. M. Scae­vo­la) 101
Mu­lie­res 374375, 393
Mul­tae dic­tio 75
Mu­ni­ci­pium 56, 239240
Mu­nus 56, 369
Mu­tuum 319321
Myn­sin­ger 201


Natio­nes 189, 193
Nau­tae 335, 342
Na­vi­cu­la­rii 162
Ne­go­tia luc­ra­ti­va 371
— per aes et lib­ram 32, 253, 298
Ne­go­tia­tio 333
Ne­go­tio­rum ges­tio 341
Ne­ra­tius Pris­cus 151
Ner­va 151
Ne­xi 301
Ne­xum 298301
No­bi­les 63
No­men gen­ti­li­cium 16
— êàê ob­li­ga­tio 348, 409
No­mi­na ar­ca­ria 316
No­mi­na­tio auc­to­ris 263
— judi­cis 105
Íîìî­êà­íî­íû 185
Noodt 201
No­ta cen­so­ria 81
No­tae 149
No­tio 165
No­va­tio 344, 346
— ne­ces­sa­ria 116
No­vel­lae le­ges 174
Íîâåë­ëû 177, 181
No­xa 220, 229
Nu­da prop­rie­tas 245
Nu­dum jus Qui­ri­tium 95
Nu­me­rius Ne­gi­dius 104
Nun­cu­pa­tio 255, 301, 387


Obae­ra­ti 301
Ob­li­ga­tio 290291
— na­tu­ra­lis 220, 229, 306, 321
Ob­sig­na­tio 388
Oc­ci­dens 156
Oc­cu­pa­tio 257
— bel­li­ca 57
Îäî­ôðåä 182, 190, 196
427 Of­fi­cia­les 159
Of­fi­cium 149, 158
— pie­ta­tis 400
Ope­rae of­fi­cia­les, fab­ri­les 225
— li­be­ra­les 332
— lo­ca­ri so­li­tae 332
— ser­vo­rum vel ani­ma­lium 258
Ope­ris no­vi nun­tia­tio 265
Opi­nio­nes 149
Ora­ti prin­ci­pis 145
— An­to­ni­nia­na 358
— di­vi Se­ve­ri 372
Or­bi 354
Or­do de­cu­rio­num 84, 159
— eques­ter 64, 143
— judi­cio­rum pri­va­to­rum 113
— ma­gistra­tuum 76
— se­na­to­rius 143, 160
Îðäè­íàð­íûé ïðî­öåññ 113
Oriens 156
Îðëå­àí 190
Os frac­tum 292


Pac­ta nu­da, ves­ti­ta 306, 334336
Pac­tio 276
Pac­tum de contra­hen­do 319
de non pe­ten­do 344
de ven­den­do 281
do­na­tio­nis 336
do­tis 336
fi­du­ciae 298, 303, 322
Pae­tus (S. Aeli­us) 100
Pa­gi­na ac­cep­ti, ex­pen­si 316
Pa­la­tium (sac­rum) 158
Pan­dec­tae 176, 178
Pa­nis far­reus 350
Pa­pian 175
Pa­pi­nia­nus (Aemi­lius) 153
Pa­pi­rius 34
— Jus­tus 173
Ïàïè­ðó­ñû (ïàïè­ðî­ëî­ãèÿ) 143
Pa­ra­pher­na 358
Ïàðà­ôðàç Òåî­ôè­ëà 185
Pa­rens bi­nu­bus 355
Pa­ter­fa­mi­lias 17, 228
Pat­res 22, 70
Ïàò­ðè­öèè 18, 5963
Ïàò­ðè­êèé 171
Ïàòðî­íàò 225
Pau­lus (Juli­us) 154
Ïàâèÿ 190
Pays de droit éc­rit 188
— de droit cou­tu­mier 188
Pe­cu­la­tus 126
Pe­cu­lium 221, 229, 364
— castren­se, qua­si castren­se 364, 365
Pe­cu­nia 32
— for­ma pub­li­ca sig­na­ta 33
— è fa­mi­lia 250
Pe­da­rii (se­na­to­res) 71
Pe­ga­sus 151
Pe­po 192
Pe­reg­ri­ni 57, 59, 227
Pe­ri­cu­lum (rei) 336
— â ïðî­öåñ­ñå 122
Per­mu­ta­tio re­rum 326
Pe­ro­ra­re cau­sam 117
Per­so­na 215
— in­cer­ta 390
— ser­vi 218
— sui è alie­ni juris 228
— tur­pis 400
Pia cor­po­ra 243
Piae cau­sae 243
Pig­no­ris ca­pio (le­gis ac­tio per) 43, 46
— ìàãè­ñò­ðà­òîâ 75, 261
Pig­nus 278, 281, 288, 325
— in cau­sa judi­ca­ti cap­tum 120
Pil­lius 196
Pis­to­rii 162
Pla­cen­ti­nus 196
Plebs 1821, 49, 52, 5963, 144
Ple­bis­ci­tum 68
Ïëåí 232
Plus­pe­ti­tio 109
Poe­na ca­pi­ta­lis 170
Pol­li­ci­ta­tio 306
Po­me­rium 75
Pom­po­nius (Sex­tus) 152
Pons (ad pon­tem) 41
Ïîí­òè­ôè­êè 26, 48, 89
Po­pu­lis­ci­tum 68
Por­tio de­bi­ta 401
Por­to­ria 81
Pos­ses­sio 251, 265271
Ïîñò­ã­ëîñ­ñà­òî­ðû 196
Postli­mi­nium 232
Pos­tu­la­tio judi­cis ar­bit­ri­ve 4344, 48
Pos­tu­mi 390
Po­ten­tio­res 348
Po­tes­tas ìàãè­ñò­ðà­òîâ 74
— èìïå­ðà­òî­ðîâ 140
— do­mi­ni­ca 218, 228
— pat­ria 228, 362368
Prae­des 279, 296, 314
— li­tis et vin­di­cia­rum 42
Prae­dia ita­li­ca 251
Prae­dia­tu­ra (ïðåä­è­à­òó­ðà) 279
Prae­dium do­mi­nans, ser­viens 246
Prae­dic­tio 315
Ïðå­ôåê­òó­ðû 158
Prae­fec­tus an­no­nae 141, 158
— jure di­cun­do 56
— prae­to­rio 140, 158
— ur­bi 22, 141, 158
— vi­gi­lum 141, 158
Prae­po­si­tus (sac­ri cu­bi­cu­li) 158
Praescrip­tio â çàêîíå 91
— â ôîð­ìó­ëå 105, 108
— lon­gi tem­po­ris 285
— or­di­na­ria, extraor­di­na­ria 286
Prae­ses pro­vin­ciae 158
428 Praes­ta­tio­nes per­so­na­les 263
Prae­te­ri­tio 398399
Prae­tor (ïðå­òîð) 63, 77, 79
— pe­re­gri­nus 79, 97
— tu­te­la­ris 370
Prae­to­res quae­si­to­res 126
Prae­to­rii 70
Pre­ca­rium 269, 270, 278, 324
Pre­co­nes 76
Pre­tium 329
Prin­ceps 139
— se­na­tus 70
Ïðè­ñÿ­ãà 25, 48
Pri­vi­le­gium exi­gen­di 360
Pro­chi­ron (ïðî­õè­ðîí) 186
Pro­cinctus 387
Ïðî­êîí­ñó­ëû 76, 85
Pro­cu­lus 150
Ïðî­êó­ëè­àí­öû 150
Pro­cu­ra­tor â ïðî­öåñ­ñå 113
— â ñäåë­êàõ 334
— in rem suam 347
Pro­di­gi 376
Pro­fes­sio no­mi­nis 77
Pro­le­ta­rii 51, 67
Ïðî­ìà­ãè­ñò­ðà­òó­ðû 76
Pro­mis­sio 307
— jura­ta ope­ra­rum 307
Pro­mo­tio 193
Pro­mul­ga­re le­gem 91
Pro­nun­tia­tio 107
Ïðî­ïðå­òî­ðû 76, 85
Prop­rie­tas 247
Pro­vin­cia 58, 85, 141, 158
Pro­vo­ca­tio ad po­pu­lum 60, 125
— sac­ra­men­to 41
Psel­lus 186
Pu­be­res 372
Pub­li­ca­ni 64
Pul­sa­tio 292, 338


Quad­ri­vium 189
Quaes­tio lan­ce et li­cio 294
Quaes­tio­nes (ëèòå­ðà­òóð­íûå) 149
— ac mo­ni­ta 190
— extraor­di­na­riae 125
— per­pe­tuae 126, 168
Quaes­tor (êâå­ñòî­ðû) 63, 83
— par­ri­ci­dii 22, 83
— sac­ri pa­la­tii 158
Quaes­tus (so­cie­tas) 333
Quar­ta Fal­ci­dia 413
Qua­si-äåëèê­òû 305, 342
Qua­si-êîí­òðàê­òû 305, 341
Quat­tuor­vi­ri jure di­cun­do 84
— viis pur­gan­dis 84
Que­re­la inof­fi­cio­sae do­na­tio­nis 401
— inof­fi­cio­si tes­ta­men­ti 400
— non nu­me­ra­tae pe­cu­niae 311, 318
Quin­qua­gin­ta de­ci­sio­nes 177


Ðàáû 128, 130, 216225
Ram­nes 14
Ra­pi­na 339
Rau­dus­cu­lum 32
Ra­va­nis (Jaco­bus de) 196
Ðàâåí­íà 190
Ðåöåï­öèÿ ðèì­ñêî­ãî ïðà­âà 204209
Re­cep­tum 335
Rec­tor pro­vin­ciae 158
— ñòóäåí­÷å­ñòâà 193
Re­cu­pe­ra­to­res 117
Re­gi­fu­gium 21
Re­gi­men mo­rum 81
Re­gu­lae 148
Re­la­tio 71
Re­le­ga­tio 170
Re­man­ci­pa­tio 255, 353
Re­mis­sio mer­ce­dis 288
Re­pe­tun­dae 92, 126
Rep­ro­mis­sio 123
Re­pu­dia­tio 404
Re­pu­dium 353, 354
Res cen­sui cen­sen­do 251
— di­vi­ni juris 238
— extra com­mer­cium 237
— fur­ti­vae 257
— he­re­di­ta­riae 378
— judi­ca­ta 118
— man­ci­pi, nec man­ci­pi 250, 253, 283
— pub­li­cae 237
— re­li­gio­sae 237
— sac­rae 237
— sanctae 238
— vi pos­ses­sae 257
Rescrip­tum prin­ci­pis 146, 170
Res­pon­de­re 100
Res­pon­sa 147, 149
Res­ti­pu­la­tio 103, 122
Res­ti­tu­tio in in­teg­rum 124
Re­ten­tio­nes 360
Re­vo­ca­tio in dup­lum 118
— in ser­vi­tu­tem 225
Rex 21
— sac­ri­fi­cu­lus 21
Ðèì­ñêî-ñèðèé­ñêàÿ çàêîí­íàÿ êíè­ãà 171
Ro­ga­tio 65, 91
Ro­ge­rius 196
Ru­fus (Ser­vius Sul­pi­cius) 101
Ru­pi­tiae 295
Ðóñ­ñî 202


Sabi­nus (Ma­su­rius) 150
— (Cae­lius) 151
Ñàáè­íè­àí­öû 150
Sa­cer es­to 25
Sac­ra 25
Sac­ra­men­tum 40, 47
— le­gis ac­tio per sac­ra­men­tum 4042, 47
Sac­ro­sancti 61
Sa­li­nae 82
429 Sanctio â çàêîíå 91
— prag­ma­ti­ca 171
Sa­tis­da­tio 123
— pro prae­de li­tis et vin­di­cia­rum 262
— rem pu­pil­li sal­vam fo­re 371
Scae­vo­la (Quin­tus Mu­cius) 101
Scri­bae 76
Scrip­tu­ra 318
Se­ces­sio (ïëå­áå­åâ) 60
Sec­re­ta­rium 168
Sel­la cu­ru­lis 71
Ñåíàò 22, 6972, 139, 157
Se­na­tus­con­sul­tum 22, 71, 92, 145
— de Bac­cha­na­li­bus 241
— Iuven­tia­num 408
— Ma­ce­do­nia­num 321
— Ne­ro­nia­num 411
— Or­phi­tia­num 395
— Pe­ga­sia­num 413, 415
— Ter­tul­lia­num 395
— Tre­bel­lia­num 415
— ul­ti­mum 71
— Vel­leia­num 375
Se­nio­res 51
Sen­ten­tia judi­cis 118, 168
Sen­ten­tiae þðè­ñòîâ 149
— Pau­li 154, 172, 173
Se­questra­tio 325
Ser­vi — ñì. ðàáû
— nul­lius 218
— poe­nae 170, 223
— pub­li­ci 222
— vi­ca­rii 222
Ñåðâè­òóò 245246, 257259, 275
Ser­vius Sul­pi­cius Ru­fus 101
Ses­ter­tius 130
Sex­tus Aeli­us Pae­tus 100
Ñõî­ëà­ñòè­êà 197
Ñõî­ëèè 186
Si­ca­rii 126
So­cie­tas 333
So­cii 57, 333
So­da­les 238
So­da­li­ta­tes 238, 241
So­la­rium 276
So­lum Ita­li­cum 59, 251
— pro­vin­cia­le 59
So­lu­tio 343
Spa­tium de­li­be­ran­di 404
Spe­ci­fi­ca­tio 287
Spec­ta­bi­les 158
Spon­sio 307, 314315
— ïðî­öåññ per spon­sio­nes 102
— â èíòåð­äèêò­íîì ïðî­öåñ­ñå 121
Spor­tu­lae 168
Spu­rii 353
Sta­bu­la­rii 335, 342
Sta­tio­nes jus do­cen­tium 148
Sta­tus 215
— ci­vi­ta­tis 226227
— contro­ver­sia 235236
— fa­mi­liae 227230
— in­lae­sae dig­ni­ta­tis 233
— li­ber­ta­tis 216226
Ñòå­ôàí 185
Stel­lio­na­tus 169
Sti­pen­dium 81
Sti­pu­la­tio 307316
— Aqui­lia­na 344
— dup­lae 331
— emptae et ven­di­tae he­re­di­ta­tis 406
— par­tis et pro par­te 414
— prae­to­ria 123
Stir­pes 392
Stryck 201
Stup­rum 353
Sub­sti­tu­tio 391
Suc­ces­sio gra­duum et or­di­num 383, 395
Suffra­gium 56
Sum­mae 195
Su­per­fi­cies 276
Su­perscrip­tio, 388
Syn­di­cus 193
Sy­nal­lag­ma 327, 329
Syn­gra­pha 318


Tabu­la Ban­ti­na 92
Ta­bu­lae no­vae 131
— tes­ta­men­ti 387
Ta­bu­la­rius 389
Ta­lio (òàëüîí) 38, 292
Ta­xa­tio 107
Òåî­äî­ðèõ 174, 187
Òåî­ôèë 176, 185
Òåðåí­òèé Àðñà 85
Ter­mi­ni mo­tio 37
Ter­tul­lia­nus 154
Tes­ta­men­ti­fac­tio 390
Tes­ta­men­tum 380, 384391
Tes­tes 42, 254, 298
The­sau­rus 287
Ti­be­rius Co­run­ca­nius 99
Ti­bi­ci­nes 51
Òèáî 203
Tig­na­rii 51
Ti­ro­nes 162
Ti­ties 14
Ti­tu­lus â Cor­pus Juris Ci­vi­lis 177, 178
— jus­tus 257
Òîìà­çèé 202
Tra­di­tio 253, 257, 284
— qua­si-tra­di­tio 276
Transla­tio pos­ses­sio­nis 262
Transmis­sio 406
Transscrip­tio 316317
Tres lib­ri êîäåê­ñà 182
Tres­vi­ri ca­pi­ta­les èëè noc­tur­ni 84
— mo­ne­ta­les 84
Òðè­áî­íè­àí 175, 176
Òðè­áû ñòà­ðûå ðîäî­âûå 14
— òåððè­òî­ðè­àëü­íûå 50
Tri­bu­les 51
430 Tri­bu­ni aera­rii 50
— ce­le­rum 22
— mi­li­tum 22, 78
— mi­li­tum con­su­la­ri po­tes­ta­te 62
— ple­bis 61, 83
Tri­bu­tum (tri­bu­tus) 52, 81
Tri­nun­di­num 91
Tri­per­ti­ta 100
Tri­vium 189
Tur­ba­tio san­gui­nis 355
Òóðèí­ñêàÿ ðóêî­ïèñü Èíñòè­òó­öèé 182
— ãëîñ­ñà 190
Tur­pi­tu­do 234
Tu­te­la 368376


Ulpia­nus (Do­mi­tius) 154
Uni­tas ac­tus 389
Uni­ver­si­tas 193
Urbs 13
Usu­ca­pio 256, 286
— pro he­re­de 382, 405
Usu­rae 321322
Usu­re­cep­tio 257
Usur­pa­tio tri­noc­tio 351
Usus 256, 258
— ôîð­ìà áðà­êà 350, 351
Usus mo­der­nus Pan­dec­ta­rum 208
Ususfruc­tus 258
— ma­ri­ta­lis 361
Ute­ri­ni 396
Uxor 351
— in­do­ta­ta 396


Vaca­rius 196, 206
Va­des 296, 308, 314
Va­di­mo­nium 40, 113, 308
Va­le­rius Pro­bus 44
Va­riae cau­sa­rum fi­gu­rae 305
Vec­ti­gal 82, 277
Ven­di­tio ñì. emptio
— bo­no­rum 120
— he­re­di­ta­tis 406, 414
— ima­gi­na­ria 254
— num­mo uno 254, 414
— trans Ti­be­rim 43, 232, 363, 364
Ve­ne­fi­cii 126
Ver­be­ra­tio 292, 338
Âåñòàë­êè 27
Ve­te­res juris­con­sul­ti 100
Vi do­mum introi­re 338
Via 258
Via­to­res 76
Vi­ca­rius 158
— ser­vus 222
Vi­ce­si­ma he­re­di­ta­tum 142, 391
— ma­nu­mis­sio­num 81
Vi­gin­ti­sex­vi­ri 84
Vin­dex 43, 102
Vin­di­ca­tio 41
— fi­lii 236
— in li­ber­ta­tem 235
— in ser­vi­tu­tem 235
— rei 248, 261264
— ser­vi­tu­tis 264
Vin­di­ciae 42, 235
Vin­dic­ta 41, 235, 262
Vis major 335
Vo­ca­tio (in jus) 40, 75, 113
Vo­co­nia­na ra­tio 393
Voet 201
Vo­tum 306
Vul­ga­ta 182
Vul­go con­cep­ti 354


Zasi­us (Ul­rich) 200

ÈÑÒÎÐÈß ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÐÈÌÀ
1407695018 1407695020 1407695021 1524230100 1524230200 1524230300